!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

«Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 10 Απριλίου 2014
Α.Π.: οικ. 1261/9475
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο : 213.131.3429 – 3008 – 3031 - 3010

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».
 
ΣΧΕΤ.: Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014).
Σας ενημερώνουμε ότι στις 26 Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 74 Α’) ο Νόμος 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», στο άρθρο 47 του οποίου, με τίτλο «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού», οριοθετείται και κατανέμεται σαφέστερα και ορθολογικότερα η αρμοδιότητα της κατ’ εξαίρεση παροχής έγκρισης οδήγησης αυτοκινήτων, η οποία μέχρι την ως άνω ημερομηνία ασκείτο αποκλειστικά από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου επέρχεται μεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο που
διέπει την αρμοδιότητα για την παροχή έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης η οποία πλέον, ειδικά για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων, τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα 1 Διευκρινίζεται ότι για τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα με έδρα το νομό Αττικής,
αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα1, καθώς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά
τους πρόσωπα, ασκείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ για τις Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, συνεχίζει να ασκείται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η μεταφορά της αρμοδιότητας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα συμβάλλει στην ορθότερη
αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών των συγκεκριμένων φορέων, καθώς και στην ταχύτερη
διεκπεραίωση των αιτημάτων τους και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Για την παροχή της έγκρισης η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία υποβάλλει αίτημα στο οποίο θα
αιτιολογούνται επαρκώς οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την οδήγηση των αυτοκινήτων από άλλον,
εκτός του υπευθύνου οδηγού και θα αναφέρονται: το ονοματεπώνυμο του προτεινόμενου υπαλλήλου,
το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η έγκριση με μέγιστη διάρκεια τα δύο (2) έτη, ο αριθμός
κυκλοφορίας του οχήματος που θα οδηγεί ο προτεινόμενος υπάλληλος, η κατηγορία του οχήματος
(επιβατικό – θα αναφέρονται τα κυβικά του οχήματος -, λεωφορείο, φορτηγό - θα αναφέρεται το
συνολικό βάρος σε χιλιόγραμμα -, δίκυκλο κ.λ.π.). Συνημμένα θα αποστέλλονται: ευκρινή
φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, έγκριση εξαίρεσης από την απόσυρση σε
περίπτωση που το όχημα είναι επιβατικό άνω των 1.400 κ.ε., καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο της
άδειας οδήγησης του προτεινόμενου οδηγού με εμφανή την ημερομηνία λήξης της.
Επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες οι οποίες αναμένουν την ικανοποίηση αιτημάτων για έγκριση
κατ’ εξαίρεση οδήγησης τα οποία υποβλήθηκαν προς το ΥΔΙΜΗΔ σε χρόνο προγενέστερο της
δημοσίευσης του Ν.4250/2014, θα πρέπει να τα απευθύνουν εκ νέου στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από
Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, ενώ λαμβάνεται πρόνοια για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών υπηρεσιών, καθώς επεκτείνεται υπό ειδικούς όρους η παροχή έγκρισης για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και από ιδιώτες.
Για την οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον οικείο Γενικό
Γραμματέα υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς το ΥΔΙΜΗΔ και εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
ΔΙΜΗΔ.
Για την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες,
Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων οι
ενδιαφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η σχετική έγκριση παρέχεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με όμοια απόφαση και την ίδια διαδικασία παρέχεται η έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνο εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος. Η απόφαση για τους ιδιώτες ισχύει με την αναβλητική αίρεση της επέλευσης του κινδύνου ή της ύπαρξης της ανάγκης και για όσο χρόνο ο κίνδυνος ή η ανάγκη υφίσταται, σε καμία δε περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
Οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή έγκρισης
κατ’ εξαίρεση οδήγησης θα πρέπει να σταθμίζουν τα αιτήματα που λαμβάνουν βάσει των πραγματικών αναγκών της κάθε υπηρεσίας, συναρτήσει και άλλων παραγόντων όπως του αριθμού των οργανικών θέσεων των οδηγών της υπηρεσίας, του αριθμού των υπηρετούντων, του αριθμού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της, κλπ. Επισημαίνεται ότι η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης θα πρέπει να ζητείται μόνο σε περιπτώσεις έλλειψης επαρκούς αριθμού οδηγών, θεωρείται δε ως εύλογο το αίτημα για παροχή έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγηση όταν ο αριθμός των υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τους δύο ανά υπηρεσιακό όχημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στις ανάγκες που υπαγορεύει η φύση και το αντικείμενο της εκάστοτε υπηρεσίας, καθώς και η συνακόλουθη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας της (π.χ. υπηρεσία που ασκεί ελεγκτικούς μηχανισμούς, υπηρεσίες «βοήθεια στο 
σπίτι» κλπ.).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Όλα τα Υπουργεία – Διευθύνσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ)
2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Διευθύνσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσίες, ΟΤΑ Α’ και Β΄βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.)
3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Υπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη
- Υφυπουργό κα Ε. Χριστοφιλοπούλου
- Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Στεφάνου
 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ο Νάσος Γιακαλής στηρίζει τους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»


giakalis-periferiarxis-va
Εκφράζοντας την αμέριστη υποστήριξή του  τους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που το τελευταίο διάστημα αγωνίζονται για την συνέχιση μία ζωτικής σημασίας υπηρεσία για την ελληνική κοινωνία, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής συναντήθηκε το τελευταίο διάστημα με αντιπροσωπεία τους, συζητώντας μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ο κ. Γιακαλής σχολίασε ότι το «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προγράμματα που ειδικά στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, επιτελεί καθοριστική δράση που την αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Παράλληλα τόνισε στους εργαζομένους, ότι η Περιφέρεια στην κατεύθυνση που δίνει ούτως ή άλλως η Νέα Προγραμματική Περίοδος και δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, θα στηρίξει την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω του νέου ΕΣΠΑ. http://www.lesvosnews.gr

Συγχρηματοδότηση του «Βοήθεια στο Σπίτι» στο νέο ΕΣΠΑ θέτει ο Αρναουτάκης

DSC00676
Την συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ΣΕΣ) θα εισηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Κυβέρνηση  ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει απρόσκοπτη χρηματοδότηση του σημαντικού αυτού κοινωνικού προγράμματος τα επόμενα χρόνια.
Για το θέμα οι διοικήσεις του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, και του Παγκρήτιου Σωματείου του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είχαν συνάντηση στην Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.
Η πρόεδρος του σωματείου «Βοήθεια στο Σπίτι» Αναστασία Πανούση εξέφρασε την ικανοποίηση την δική της αλλά και των εργαζομένων που ο Περιφερειάρχης Κρήτης θα προτείνει την συγχρηματοδότηση του Κοινωνικού Προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα προς αυτήν την κατεύθυνση αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με την Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μαρία Κασσωτάκη.
«Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης που θα υποστηρίξει το αίτημα μας για την χρηματοδότηση του προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ, γιατί η κοινωνική φροντίδα και προστασία πρωτίστως αποτελεί ευθύνη του Κράτους, και θα πρέπει να αναδειχθεί η Αυτοδιοίκηση ως κύριος φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω των κοινωνικών δομών όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», τα ΚΔΑΠ, τα ΚΗΦΗ, κ.λ.π.» δήλωσε η Πρόεδρος του σωματείου Αναστασία Πανούση.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, τα μέλη της διοίκησης Στέλιος Βοργιάς, Γιάννης Γωνιανάκης  και το μέλος του γενικού συμβουλίου του ΕΚΗ Γιώργος Αρετίνης.


 http://newsta.gr

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Μια «κρυφή» συνάντηση για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Επανήλθε πάλι τα τελευταία εικοσιτετράωρα η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων για τη μοναξιά της ΛΑ.Σ. στην αντιμετώπιση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Κάπως έτσι θα είχαν τα πράγματα, αν:  
α) η δημοτική αρχή δεν είχε παγώσει κάθε της κίνηση επί του θέματος, ακόμα και στη ΔΕΥΑΝΧ, στην οποία η σύμβαση με την «ΑΚΜΗ» δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί,
β) αν το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων δεν είχε κρατήσει αποστάσεις από τον τρόπο ανάπτυξης της συνεργασίας τους με το Δήμο.
Ο λαλίστατος, κατά τα λοιπά, διαχειριστής της «ΑΚΜΗΣ» έχει λησμονήσει ένα μήνα τώρα να δημοσιοποιήσει μια πολύ σημαντική συνάντηση που έλαβε χώρα περίπου προ μηνός. Την προκάλεσαν οι υφιστάμενες και οι υπό σύσταση Κοινωνικές Επιχειρήσεις του νομού, ζητώντας να ενημερώσουν αλλά και να ενημερωθούν από τις δυο μη μετέχουσες στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο παρατάξεις.
Εκπρόσωποι της «Χιακής Συμπολιτείας» και της «Πρωτοβουλίας για τη Χίο» άκουσαν τις θέσεις τους, κι όταν ήρθε η σειρά να τους μεταφέρουν και τις δικές τους, που μάλλον συνέπλεαν σε μεγάλο βαθμό, τις … κακοκάρδισαν.
Διότι ναι μεν τάχθηκαν σαφέστατα υπέρ της επιχειρηματικής τους μορφής, διευκρίνισαν ότι δεν αντιμετωπίζουν αφοριστικά την παρουσία τους, τους έδωσαν όμως ταυτόχρονα να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να συναινέσουν με την παρασιτική λειτουργία τους.
Τι πάει να πει αυτό; Επικροτούν την άνθηση της κοινωνικής οικονομίας, διαφωνούν όμως και με τον τρόπο μεθόδευσης τους από τη δημοτική αρχή και κυρίως με την εντύπωση που επιβάλλεται ότι όποιος αποφασίσει να δημιουργήσει μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αυτοδίκαια ο Δήμος θα τρέχει ξωπίσω του να του δημιουργεί αντικείμενο και να του διασφαλίζει απασχόληση.
Εξήγησαν στους εκπροσώπους των Επιχειρήσεων ότι, ακόμα και να το ήθελαν, τα οικονομικά του Δήμου δεν το επιτρέπουν και κάπου εκεί τελείωσε η κουβέντα, με τις παρατάξεις να είναι καθαρές και ξάστερες για τη θέση τους, τους δε εκπροσώπους των Επιχειρήσεων να αντιλαμβάνονται ότι κακώς θρέφονται από υποσχέσεις ότι το δημοτικό χρήμα είναι γι αυτές ανεξάντλητο. Για να επιβιώσουν θα πρέπει πρωτίστως να στραφούν σε ιδιωτικοοικονομική λειτουργία και μόνο επικουρικά, όπου του είναι πραγματικά απαραίτητο, ο Δήμος να συνεργάζεται μαζί τους. Κι αυτός είναι ο ορθός δρόμος.
Εδώ συστηματικά επιχειρείται μια παραχάραξη. Κυρίως με ευθύνη του διαχειριστή της «ΑΚΜΗΣ» γίνεται πλύση εγκεφάλου ότι αίφνης βρέθηκε το φάρμακο καταπολέμησης της ανεργίας και της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών πόρων με τη σπορά δεκάδων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε όλο το νησί, τις οποίες θα πρέπει να συντηρούμε ως δημοτικοδιαίτες. Εμ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν λύνεται η ανεργία με επιδοματική παρέμβαση του Δήμου και μάλιστα με μη αξιοκρατική διαδικασία επιλογής συνεργασιών. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον τροχό της προβληματικής απορροφητικότητας ευρωπαϊκών πόρων. Η κοινωνική οικονομία είναι πράγματι ένα σύγχρονο εργαλείο, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι έχει τα κουράγια να ανοιχτεί στον ιδιωτικό ανταγωνισμό και να επιβιώσει.
Γιατί τώρα ο λαλίστατος, κατά τα λοιπά, κ. Μήτσουρας έκρινε ότι δεν χρήζει ενημέρωσης το αποτέλεσμα της συνάντησης με «Χιακή Συμπολιτεία» και «Πρωτοβουλία», ας δώσει την εξήγηση ο ίδιος. Εμείς πάντως αντιλαμβανόμαστε. Γιατί το αποτέλεσμα της βγάζει από τον πάγο της απομόνωσης τον Σκούφαλο και φανερώνει ότι το σύνολο του δημοτικού κόσμου έχει τις επιφυλάξεις του για όσα συνέβησαν ή επιχειρείται να επιβληθούν


 http://politischios.gr

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Η εκδρομή του 4ου ΚΑΠΗ Λαμίας στην Κοινότητα Παύλιανης..


Η εκδρομή του 4ου ΚΑΠΗ Λαμίας στην Κοινότητα Παύλιανης..

Την ευκαιρία να  ξεφύγουν  απ το καθημερινό  τους  πρόγραμμα  , να διασκεδάσουν και να  ψυχαγωγηθούν , είχαν τα μέλη του 4ου ΚΑΠΗ  Λαμίας  καθώς και οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι « του Δήμου Λαμιέων. 
Οι επισκέπτες εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους ηλικιωμένους της κοινότητας  Παύλιανης ,  σε παραδοσιακό καφενείο  του χωριού ,  να γνωρισθούν μεταξύ  τους  και να διασκεδάσουν.  Άκουσαν δε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ιστορία του τόπου απ τους ντόπιους , θυμήθηκαν  γεγονότα που   διαδραματίσθηκαν στην μάχη της Παύλιανης το 1943. Η χορωδία του ΚΑΠΗ διασκέδασε τους παρευρισκομένους  με παραδοσιακά τραγούδια. Στην συνέχεια το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη  στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου και ακολούθησε φαγητό και γλέντι σε γνωστή ταβέρνα του χωριού.
Το όλο πρόγραμμα  που είχε κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα , επιμελήθηκαν οι εργαζόμενες  του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του  Δήμου Λαμιέων και οι εργαζόμενες του «Βοήθεια στο σπίτι « της Κοινότητας    Παύλιανης.  

 Η εκδρομή του 4ου ΚΑΠΗ Λαμίας στην Κοινότητα Παύλιανης..
 


 http://www.ilamia.gr

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Στα « μανταλάκια» πάλι ο Κορυδαλλός . Αυτή τη φορά από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» για απευθείας ανάθεση.

ρακιντζισ
rakintzis kindynos gia mia nea genia mko foto 2 
Διασύρεται πανελλαδικά και πάλι ο Κορυδαλλός . Μετά τα δημοσιεύματα  των εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και « ΒΗΜΑ της Κυριακής» για συνεργασία του Δήμου επί ημερών Κασιμάτη , με συγκεκριμένες  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ( ΜΚΟ), σε  μια εκ των οποίων , σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα αυτά έχουν ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα κατά της ηγεσίας της ,  ακόμη μια πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα αναφέρει ότι « στο στόχαστρο των αρχών» είναι ο Κορυδαλλός . Για άλλη όμως πράξη, αυτή τη φορά  της Δημοτικής του Αρχής Πρόκειται για την εφημερίδα  «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η οποία σε δημοσίευμά της , που υπογράφεται από τη δημοσιογράφο  Εύα Καραμανώλη , κάνει λόγο για « παράνομες απευθείας αναθέσεις έργων χιλιάδων ευρώ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τους Δήμους και έχει τίτλο «Ρακιντζής : Κίνδυνος για μια νέα γενιά ΜΚΟ».
Στο εν λόγω δημοσίευμα,  που παραθέτουμε αυτούσιο στη συνέχεια,  γίνεται εκτενής αναφορά  στην προγραμματικής σύμβαση ύψους 400.000 ευρώ , με τη διαδικασία της  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ , που συνήψε ο Δήμος Κορυδαλλού  με τον διαδημοτικό σύνδεσμο ΠΕΔΥΔΑΠ , του οποίου πρόεδρος είναι ο ποιο στενός πολιτικός συνεργάτης του κ. Κασιμάτη , Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και την ΚΟΙΝΣΕΠ ( Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) «ΑΝΑΣΑ» , πρόεδρος της οποίας είναι κορυφαίος υπηρεσιακός παράγοντας του …ΠΕΣΥΔΑΠ.
Αναφέρει συγκεκριμένα  το δημοσίευμα : «Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται σωρεία προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν έργα χιλιάδων ευρώ μεταξύ δήμων και ΚΟΙΝΣΕΠ. Κοινός παρονομαστής είναι η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των κονδυλίων από τα δημοτικά ταμεία και η έμμεση πρόσληψη, διά των ΚΟΙΝΣΕΠ, εργαζομένων με διαδικασίες… εξπρές. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως η κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης που εγκρίθηκε ανάμεσα στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας και Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), την ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΑΠΝΟΗ και τον Δήμο Κορυδαλλού υπάρχουν υπόνοιες διαπλοκής καθώς υπάλληλος του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι και πρόεδρος της επίμαχης ΚΟΙΝΣΕΠ. Η σύμβαση αφορά κτηνιατρικές δραστηριότητες, παροχή τεχνικών συμβούλων και εν γένει υποστήριξη των αξόνων παρέμβασης του ΠΕΣΥΔΑΠ. Το συνολικό κόστος είναι 403.156,98 ευρώ χωρίς… διαγωνισμό»!
Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Η συντάκτης , επισημαίνει  ότι « η ύπαρξή τους καθώς και η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που δεν προβλέπεται ωστόσο είναι η απευθείας ανάθεση έργων στις ΚΟΙΝΣΕΠ».
Και  παραθέτει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά , « ρητά» , αναφέρει : «Υπό το πρόσχημα και την κάλυψη μιας προγραμματικής συμφωνίας και του κοινωνικού σκοπού που οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν, δεν επιτρέπεται να υποκρύπτεται απευθείας ανάθεση».
Κατόπιν αυτών τίθονται τα εξής ερωτήματα :
1.      Δεν τη γνώριζε την απόφαση συτή ο κ. Κασιμάτης και η διοίκησή του;
2.      Πριν υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο ,  ποιός έλεγξε τη νομιμότητα της Προγραμματικής Σύμβασης ; Τέθηκε υπόψη του Νομικού Γραφείου του Δήμου ; Και αν ναι τι γνωμάτευσε;
Και φυσικά υπάρχει και το μείζον πολιτικό θέμα πως γίνεται μια Δημοτική Αρχή , ο επικεφαλής της οποίας δηλώνει ενάντια στη συρρίκνωση των Δήμων , να ευλογά και προωθεί τέτοιες συνεργασίες                                     ΠΕΣΥΔΑΠ
Σχετική ανακοίνωση , ως απάντηση στο δημοσίευμα εξέδωσε και ο ΠΕΣΥΔΑΠ. Στην ανακοίνωσή του , ισχυρίζεται  ότι δεν « υφίσταται» σύμβαση διότι εκκρεμεί η έγκρισή της , από το Ελεγκτικό Συνέδριο .
Αυτό είναι εν μέρει αληθές  διότι υπάρχει ήδη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  .Επίσης , τίθεται θέμα κατά πόσο είναι πολιτικά ορθό , να συνάπτει ένας Οργανισμός  και μάλιστα διαδημοτικός συμβάσεις ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ χωρίς διαγωνμισμό με ιδωτικό φορέα ,  επικεφαλής  μάλιστα του οποίου είναι κάποιό υπηρεσιακό του στέλεχος . Αναφέρει συγκεκριμένα το δημοσίευμα:
«Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα με θέμα τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και τον ΠΕΣΥΔΑΠ σας ενημερώνουμε ότι: Δεν υφίσταται και δεν έχει υλοποιηθεί οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ ΠΕΣΥΔΑΠ, Δήμου Κορυδαλλού και ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΑΠΝΟΗ». Η σύμβαση μεταξύ ΠΕΣΥΔΑΠ και ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΑΠΝΟΗ» εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον Φεβρουάριο 2014 και εκκρεμεί η έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως προϋπόθεση για την υλοποίηση. Όλες οι ενέργειες του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι απολύτως ενταγμένες στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Πολιτείας και στοχεύουν στην αποτροπή ολοκληρωτικής κατάρρευσης της δράσης του μοναδικού στην Ελλάδα Διαδημοτικού».
Ολόκληρο το άρθρο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ έχει ως εξής:
Το άρθρο
Ρακιντζής: Κίνδυνος για μια νέα γενιά ΜΚΟ. Πλήθος συμβάσεων στο στόχαστρο του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή.
Προγράμματα λειτουργίας υπηρεσιών φιλοξενίας και απασχόλησης παιδιών, υπηρεσίες καθαριότητας, ανάδειξη ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων όπως οι Θερμοπύλες, κτηνιατρικές δραστηριότητες, είναι το αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων χιλιάδων ευρώ που καταρτίζονται εσχάτως μεταξύ δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).
Η ύπαρξή τους καθώς και η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που δεν προβλέπεται ωστόσο είναι η απευθείας ανάθεση έργων στις ΚΟΙΝΣΕΠ.
«Υπό το πρόσχημα και την κάλυψη μιας προγραμματικής συμφωνίας και του κοινωνικού σκοπού που οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν, δεν επιτρέπεται να υποκρύπτεται απευθείας ανάθεση», αναφέρει ρητά απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η συγκεκριμένη απόφαση (πράξη 250-2013) εκδόθηκε επί προγραμματικής συμβάσεως μεταξύ δήμου και ΚΟΙΝΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να λειτουργούν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 673.406 ευρώ και εν προκειμένω το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε την υπογραφή της σύμβασης, καθώς διαπίστωσε μη τήρηση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου και του ελεύθερου ανταγωνισμού λόγω απευθείας ανάθεσης του έργου.
Αντίστοιχου ύψους ποσά περιλαμβάνονται σε προγραμματικές συμβάσεις ΚΟΙΝΣΕΠ με άλλους δήμους, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή.
Μιλώντας στην «Κ», ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και κάνει λόγο για «μια νέα γενιά ΜΚΟ» που κινδυνεύει να δημιουργηθεί εάν δεν υπάρξει κάλυψη των κενών της νομοθεσίας, από την οποία δεν ορίζονται σωρεία θεμάτων, όπως π.χ. το ασφαλιστικό και το φορολογικό καθεστώς των μελών των ΚΟΙΝΣΕΠ. Οπως επισημαίνει ο κ. Ρακιντζής από τη συνεργασία ΚΟΙΝΣΕΠ και δήμων υπάρχει κίνδυνος «νομολογιακά να θεωρηθούν οι ΚΟΙΝΣΕΠ παρένθετα πρόσωπα με εργοδότες τους ΟΤΑ γιατί θα ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες». «Οι ΟΤΑ θα πρέπει να τηρούν με ευλάβεια τις κείμενες διατάξεις για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς ΜΚΟ», καταλήγει ο κ. Ρακιντζής.
Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται σωρεία προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν έργα χιλιάδων ευρώ μεταξύ δήμων και ΚΟΙΝΣΕΠ. Κοινός παρονομαστής είναι η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των κονδυλίων από τα δημοτικά ταμεία και η έμμεση πρόσληψη, διά των ΚΟΙΝΣΕΠ, εργαζομένων με διαδικασίες… εξπρές. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως η κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης που εγκρίθηκε ανάμεσα στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας και Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), την ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΑΠΝΟΗ και τον Δήμο Κορυδαλλού υπάρχουν υπόνοιες διαπλοκής καθώς υπάλληλος του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι και πρόεδρος της επίμαχης ΚΟΙΝΣΕΠ. Η σύμβαση αφορά κτηνιατρικές δραστηριότητες, παροχή τεχνικών συμβούλων και εν γένει υποστήριξη των αξόνων παρέμβασης του ΠΕΣΥΔΑΠ. Το συνολικό κόστος είναι 403.156,98 ευρώ χωρίς… διαγωνισμό!
Δήμος Λαμιέων
Αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν τρεις προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου Λαμιέων με ΚΟΙΝΣΕΠ.
• Η πρώτη, με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Φθιωτική Κοινωνική Συνεργασία» αφορά φιλοξενία και απασχόληση 225 παιδιών. Το κόστος του ανέρχεται σε 149.469,60 ευρώ συν τον ΦΠΑ, ενώ εξ αυτών ο δήμος θα καταβάλει το καθαρό ποσό, η κοινωφελής επιχείρηση 12.000 ευρώ και η ΚΟΙΝΣΕΠ 2.500 ευρώ.
• Η δεύτερη σύμβαση με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Θερμοπύλες» αφορά ποσό 85.900 ευρώ για την ανάπτυξη προγράμματος ανάδειξης του «καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών». Ο δήμος καλείται να καταβάλει 75.158 ευρώ, η δημοτική επιχείρηση 8.700 ευρώ και η ΚΟΙΝΣΕΠ 2.040.
• Η τρίτη σύμβαση με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Καθαρή Πόλη» αφορά τον τομέα της καθαριότητας. Το συνολικό  τίμημα  για  τέσσερις  μήνες είναι  75.000  ευρώ,  εκ  των  οποίων η  ΚΟΙΝΣΕΠ  θα  καταβάλει 2.150 ευρώ.
Την έγκριση κατάρτισης των τριών προγραμματικών συμβάσεων επιβεβαιώνει με έγγραφό του ο δήμαρχος Λαμιέων Γ. Κοτρωνιάς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι καμία επιχορήγηση δεν έχει δοθεί από τον δήμο, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων».
 http://networkedblogs.com

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Καταγγελία κατά του προεδρείου της ΚΕΔΕ για προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στις 08/04/2014

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δείτε την καταγγελία ΕΔΩ

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Χατζηδάκης: Τρίτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ η Ελλάδα – Ποια έργα θα τρέξουν τη νέα περίοδο (πίνακες)

Τα στοιχεία για την απορρόφηση των κονδυλίων του υφιστάμενου προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά και τον προγραμματισμό για το επόμενο παρουσίασε σήμερα   ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκης.

Η χώρα μετά από έξι χρόνια ύφεσης μπαίνει σε έναν νέο οικονομικό κύκλο, δήλωσε ο κύριος Χατζηδάκης που επεσήμανε ότι  η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση της ΕΕ ως προς την απορρόφηση του συνόλου του προγράμματος με ποσοστό 79,32% (14 μονάδες πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο) ενώ σε ό,τι αφορά στα επιμέρους ευρωπαϊκά ταμεία βρίσκεται:
- Στην πρώτη θέση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό 81,68%.
- Στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο το ποσοστό απορρόφησης είναι 70,64% έναντι 68,71% που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος και είναι στη 12η θέση.
- Στο Ταμείο Συνοχής η ελληνική επίδοση είναι η τρίτη καλύτερη στην ΕΕ με ποσοστό 81,88%.
Όπως τόνισε ο υπουργός το ΕΣΠΑ λειτούργησε ως ανάχωμα στην οικονομική κρίση ενώ το επόμενο ΕΣΠΑ με κονδύλια 20,8 δισ. ευρώ θα αποτελέσει τον καταλύτη για να περάσει η χώρα στην ανάπτυξη.

Τι θα τρέξει στο νέο ΕΣΠΑ
Αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής θα «τρέξουν» και στο νέο ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα συνεχιστούν δράσεις όπως το εξοικονομώ κατ” οίκον και η στήριξη των εξαγωγών ενώ τη διετία 2014- 2015 που αποτελεί περίοδο επικάλυψης μεταξύ του τρέχοντος ΕΣΠΑ και του νέου θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Θα υπάρχουν τέσσερα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά, καθώς η κάθε Περιφέρεια, θα διαθέτει πλέον το δικό της πρόγραμμα με αυξημένους πόρους που ανέρχονται στο 35% του συνολικού προϋπολογισμού.
Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Συνοχή, οι δράσεις που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Το πρόγραμμα αυτού του Ταμείου είναι ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ και το μερίδιό του είναι αυξημένο στο νέο ΕΣΠΑ, σε σχέση με το σημερινό. Για την ακρίβεια, το μερίδιό του θα ανέρχεται σε ποσοστό 31% έναντι του σημερινού 25%, επί του συνόλου των δράσεων του ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» του νέου ΕΣΠΑ που αφορά την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία θα είναι το μεγαλύτερο από όλα τα προγράμματα. Σε αντίθεση με το παρελθόν, εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι πόροι, δηλαδή το 25% του συνολικού προϋπολογισμού με κονδύλια ύψους 4,2 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν επίσης τα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη Μεταρρύθμιση στο Δημόσιο που θα λάβει περίπου 430 εκατ. ευρώ και το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τις Μεταφορές με 4 δισ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, τα Προγράμματα θα σταλούν στις Βρυξέλλες.
Εκτίμηση του υπουργείου είναι πως μέχρι τις 28 Απριλίου, θα έχουν σταλεί όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θεσμικές αλλαγές
Ακόμα, είπε ο υπουργός ότι δημιουργείται επιτελική ομάδα ΕΣΠΑ σε κάθε υπουργείο, περιορίζεται το πλήθος και ο ρόλος των Διαχειριστικών Αρχών και επιτυγχάνεται περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών.
Συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα διευκολύνουν τόσο τους φορείς του Δημοσίου για την προετοιμασία των φακέλων, τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την διεκπεραίωση των διαδικασιών χρηματοδότησης από τα Κοινοτικά ταμεία, όσο και τους τελικούς ωφελούμενους από τις Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

ΠΙΝΑΚΕΣaftodioikisi.gr

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Συναντηση του Πανελληνιου Συντονιστικου Οργανου Κοιν.Σ.Επ στο υπουργειο διοικητικης μεταρρυθμισης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 8/4/2014

Στις 8 Απριλίου 2014 η αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Κοιν.Σ.Επ συναντήθηκε εκ νέου με τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριο Διονύση Μελιτσιώτη σαν συνέχεια της συνάντησης της 4ης Απριλίου που διεκόπη απρόσμενα λόγω εκτάκτων υποχρεώσεων του.

Στην συνάντηση παρευρέθη και ο κύριος Παπαδόπουλος Γεώργιος, νομικός σύμβουλος του υπουργείου με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Στην συζήτηση που αποδείχθηκε γόνιμη μας ζητήθηκε να καταθέσουμε τις εμπειρίες μας από την λειτουργία του νόμου αλλά και τις δυσκολίες εφαρμογής του εκεί όπου δεν λειτουργεί.
Αντηλλάγησαν απόψεις για την δυνατότητα αποσαφήνισης κάποιων εδαφίων όπως το 5ο εδάφιο του άρθρου 12 περί προγραμματικών συμβάσεων αλλά και της συμπλήρωσης του νόμου αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των Κοιν.Σ.Επ. σε έναν ανοικτό διαγωνισμό. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο ύπαρξης κοινωνικής ρήτρας στις προκηρύξεις έργων, τα κριτήρια επιλογής προσωπικού και μοριοδότηση των Κοιν.Σ.Επ. ενδεχομένως με την προσθήκη κοινωνικού αποτυπώματος και των καλών πρακτικών
Επαναφέραμε το θέμα ανυπαρξίας κεφαλαίων και κατά συνέπεια την απαγορευτική για εμάς πληρωμή της εγγυητικής επιστολής που ζητείται σε κάθε ανοικτό διαγωνισμό.
Η συζήτηση ήταν σε άριστο κλίμα και οι κύριοι Μελιτσιώτης και Παπαδόπουλος με πολύ θετικές προσεγγίσεις και ερωτήματα αναφορικά με την εμπειρία μας έως τώρα έδειξαν ότι επιθυμούν να συμβάλλουν ταχύτατα – κατά το δυνατόν – στην επίλυση των ασαφειών του νόμου με νέα νομοθέτηση.
Για τον σκοπό αυτό μας ζήτησαν να καταθέσουμε προτάσεις οι οποίες να συγκλίνουν στην απεμπλοκή άρθρων του νόμου για να μην αποτελέσουν και στο μέλλον σημεία ερωτημάτων και ασάφειας που θα έχουν ως αποτέλεσμα τις εκ νέου αμφιβολίες των ελεγκτικών φορέων αλλά και την ατολμία του δημοσίου και ΟΤΑ στο να προχωρούν σε απ’ ευθείας συνεργασίες με Κοιν.Σ.Επ.
Κλείνοντας μας ενημέρωσαν ότι η πρόσφατη υπόθεση του δήμου Μεταμόρφωσης (συνεργασία με Κοιν.Σ.Επ.) είχε αρνητική έκβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η απόφαση αυτή στηρίζεται σε κοινοτικό δίκαιο το οποίο δεν ακολουθήθηκε στον 4019/2011 και συγκεκριμένα στο άρθρο 12, εδάφιο 5.
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναμένουν γραπτές προτάσεις μας και ενδεχόμενα μετά από αυτές να συνεχίσουμε την συζήτηση. Όπως μας ενημέρωσαν οι προαναφερόμενοι συνομιλητές μας αναμένουν και το τελικό κείμενο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί) για να μελετήσουν τις αιτιάσεις του.

Εκ του συντονιστικού παρόντες ήταν:
Κανάκη Ματίνα (Γεν. Γραμματέας Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΑΤΗ)
Κατωμέρης Στέλιος (Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων)
Στρατάκος Άρης (Πρόεδρος, Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΑΤΗ
Φίσκιλης Άγγελος (Μέλος, Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικός Συνδετήρας)


http://koinsep.org