!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΟΜΟ 3979/2011


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. μετά τη δημοσίευση του Ν.3979/2011 
Με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών, ορίστηκαν σε σαράντα (40).
Στη ρύθμιση των σαράντα (40) εβδομαδιαίων ωρών εργασίας υπάγονται και:
- Οι μόνιμοι υπάλληλοι και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων Πληροφορικής.
- Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Εξαιρούνται από τη ρύθμιση των σαράντα (40) εβδομαδιαίων ωρών εργασίας οι κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις, όπως:
1. Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στις χωματερές (Υγειονομική Ταφή -Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.λ,π.)
2. Οι εργαζόμενους αποκλειστικά:
α. στην αποκομιδή απορριμμάτων,
β. στην ταφή και εκταφή νεκρών,
γ. στην ασφαλτόστρωση,
δ. στην αποχέτευση,
ε. στα αφοδευτήρια,
στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριμμάτων,
ζ. σε οικοδομικές εργασίες,
η. εργάτες ύδρευσης,
θ. υδραυλικοί γενικά,
ι. εργάτες κήπων,
κ. εναερίτες ηλεκτρολόγοι,
3. Το προσωπικό μηχανογραφικών υπηρεσιών
4. Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία
5. Οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π.
2. Κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών προσωπικού των δήμων 
Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3979/2011:
«1.Δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδιαίτερος λογαριασμός με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού δήμων» από τον οποίο καταβάλλονται:
α. οι αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α' 277) και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 (Α' 35), όπως ισχύει, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των δήμων,
β. οι αποδοχές και τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης του προσωπικού ειδικών θέσεων, όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο λογαριασμός της προηγούμενης παραγράφου πιστώνεται κατά προτεραιότητα κάθε μήνα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων που προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
3. Με απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων και ρυθμίζονται αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους.
4. Οι αποδοχές και τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης του λοιπού προσωπικού δήμων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και όσων εργάζονται για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται κατά προτεραιότητα πριν από κάθε άλλη δαπάνη από τους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι αποδοχές και τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης του προσωπικού της παραγράφου 4 δύναται να καταβάλλονται κατά τη διαδικασία των ανωτέρω διατάξεων.»
3. Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών 
«Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»
4. Αποσπάσεις- μετατάξεις- μεταφορά προσωπικού   
4.1 Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α' βαθμού σε γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών 
«11.α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
β. Η διάρκεια των προηγούμενων αποσπάσεων είναι διετής με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
γ. Στην ανωτέρω απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας ο οποίος επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπώμενου»
Σχετική Ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΑΠΟΣΠΑΣΗ » ΜΟΝΙΜΟ » Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων» Αποσπάσεις σε γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών 
4.2 Αποσπάσεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
"β. Η πλήρωση θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών για τη στελέχωση του γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 (Α' 107), μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234)."
Σχετική Ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΑΠΟΣΠΑΣΗ » ΜΟΝΙΜΟ » Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων» Αποσπάσεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

4.3 Αποσπάσεις στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
«3.α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.
β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' και Β' ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διετή, τουλάχιστον, υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.»
Σχετική Ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΑΠΟΣΠΑΣΗ » ΜΟΝΙΜΟ » Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων » Αποσπάσεις στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
4.4 Αποσπάσεις στο Πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού 
«Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αποσπάται ή μετατάσσεται ή μεταφέρεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης «σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, με την οποία ρυθμίζονται και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες.»
Σχετική Ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΑΠΟΣΠΑΣΗ » ΜΟΝΙΜΟ » Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων » Αποσπάσεις στο Πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού 
4.5 Μετάταξη προσωπικού αορίστου χρόνου σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α') με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συνιστάται με την ανωτέρω απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΤΑΞΗ » ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ. » Κατηγορίες Μετατάξεων » Εντός του ίδιου ΟΤΑ 
4.6 Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ΤΥΔΚ των Περιφερειών στους Δήμους
Στην παρ.9 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α') ορίζεται ότι το προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ, που μετατάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 258 του ν. 3852/2010 σε Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ, μπορεί με αίτηση του να μετατάσσεται και σε άλλους δήμους με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων και χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΤΑΞΗ » ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Κατηγορίες Μετατάξεων » Μετατάξεις εκτός του Ν. 3584/07 » Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ΤΥΔΚ των Περιφερειών στους Δήμους - ν.3852/10 (Σχέδιο Καλλικράτης) 
4.7 Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ από Δήμο Πειραιά σε περιφερειακή ενότητα Πειραιά 
«Το προσωπικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων Πειραιά (ΤΥΔΚ) της πρώην κρατικής περιφέρειας Αττικής που μετατάχθηκε στο Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 του ν.3852/2010, μετατάσσεται στην Περιφέρεια Αττικής και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες του κλάδου, της κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα που συνιστάται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά για την εκτέλεση έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 στους δήμους της περιφερειακής ενότητας νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
Για την ανωτέρω μετάταξη, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για τις θέσεις του μετατασσόμενου προσωπικού γίνεται πρόβλεψη στον ΟΕΥ της Περιφέρειας Αττικής. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 256 του ν.3852/2010 εφαρμόζεται και για το ανωτέρω προσωπικό.»
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΤΑΞΗ » ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Κατηγορίες Μετατάξεων » Μετατάξεις εκτός του Ν. 3584/07 » Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ από Δήμο Πειραιά σε περιφερειακή ενότητα Πειραιά   
4.8 Μεταφορά υπαλλήλων ΠΕΔ σε ΟΤΑ 
«α. Επιτρέπεται η μεταφορά υπαλλήλων των ΠΕΔ σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού σε κενές οργανικές θέσεις και εάν δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.
β. Για τη μεταφορά απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει δύο χρόνια υπηρεσίας.
Η μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ, των υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για δικηγόρους με έμμισθη εντολή των ΠΕΔ.
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ » Μεταφορά προσωπικού από ΠΕΔ 
4.9 Μεταφορά προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο μεταφερόμενων προγραμμάτων που υλοποιούνται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. 
«Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις οι οποίες λύθηκαν, μπορεί να μεταφέρονται σε κάθε έναν εξυπηρετούμενο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε κοινωφελή επιχείρηση του δήμου ή στην περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται, εφόσον τα παραπάνω νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις προβλέπονται ως δυνητικοί φορείς υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος. Η μεταφορά των προγραμμάτων στους ανωτέρω φορείς γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κάθε εξυπηρετούμενου δήμου ή του περιφερειακού συμβουλίου. Τα μεταφερόμενα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται όσα απορρέουν από τις συμβάσεις έργου ή από τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, από 1.1.2011. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων, μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του.»
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ » Προσωπικό μεταφερόμενων προγραμμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ 
4.10 Μετατάξεις, μεταφορές, αποσπάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ που πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα 
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α' 57) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 53 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'):
«Σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή απόσπασή τους σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος - μεταφερόμενος - αποσπασμένος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΤΑΞΗ » ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Κατηγορίες Μετατάξεων » Μετατάξεις εκτός του Ν. 3584/07 » Μετατάξεις του προσωπικού των ΚΕΠ 
4.11 Μετάταξη υπαλλήλων από και προς υπηρεσίες του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
«1.Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως.
2.Για τη μετάταξη απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και κάθε άλλο χρονικό περιορισμό που προκύπτει από ειδική διάταξη, γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.
3.Η μετάταξη από Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντιστρόφως διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού και από Ο.Τ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως με κοινή απόφαση των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων.»
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΤΑΞΗ » ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Κατηγορίες Μετατάξεων » Μετατάξεις εκτός του Ν. 3584/07 » Μετάταξη υπαλλήλων από και προς υπηρεσίες του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
4.12 Υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού Ο.Τ.Α. α' βαθμού
«1.Πλεονάζον μόνιμο και αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου προσωπικό των δήμων μετατάσσεται ή μεταφέρεται υποχρεωτικά σε όμορο δήμο ή άλλο δήμο του οικείου νομού και σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, στην οικεία Περιφέρεια και σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ, η έδρα των οποίων βρίσκεται εντός του οικείου νομού. Το εν λόγω προσωπικό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις και αν δεν υπάρχουν καταλαμβάνει θέσεις που συνιστώνται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου. Η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζονται οι δήμοι των οποίων θέσεις καταργούνται, οι καταργούμενες θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα του πλεονάζοντος προσωπικού των δήμων, καθώς και οι φορείς υποδοχείς της παραγράφου 1 και οι θέσεις οι οποίες συνιστώνται εφόσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Για τον καθορισμό των ανωτέρω θέσεων λαμβάνονται υπόψη πληθυσμιακά, γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς και οι ασκούμενες αρμοδιότητες. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
3. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α' 272), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α' 265).»
Σχετική ενότητα:
Αποσπάσεις - Μετατάξεις » ΜΕΤΑΤΑΞΗ » ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Κατηγορίες Μετατάξεων » Μετατάξεις εκτός του Ν. 3584/07 » Υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού Ο.Τ.Α. α' βαθμού 
4.13 Ανάθεση καθηκόντων για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π.
10.Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
4.14. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωπικού ΙΔΑΧ 
Με το άρθρο 50 του Ν.3979/2011 ορίστηκε ότι «η προϋπηρεσία του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται στους ΟΤΑ α' βαθμού από Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική του εξέλιξη και την κατάταξή του σε βαθμούς, με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α' 163).»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.