!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΕΑ ΚΥΑΗ Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ανθυγιεινό επίδομααναδημοσίευση από : taxheaven.gr
K.Y.A. aριθμ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A'/27−10−2011)
Αριθμ. οικ.2/16519/0022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27−10−2011).

3. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778/Β΄/2−12−2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών.

4. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

5. Την αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 132.000.000 ευρώ περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0225 του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων − διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών.

β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

β) Οι απασχολούμενοι στη Β΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια.

ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.

στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μηχανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες Καυσίμων, Ελασματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί, λεμβουργοί, λιπαντές, μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί εσωτερικής καύσεως, μηχανικοί οχημάτων, μηχανοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές, οπλουργοί, πυροτεχνουργοί, σιδηρουργοί, συγκολλητές μετάλλων, συντηρητές μηχανημάτων, σφυροκοπανιστές, τεχνίτες αεροσκαφών, τεχνίτες αυτοκινήτων και οχημάτων, τεχνίτες ελαστικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τεχνίτες σωστικών μέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι, τορνευτές, υφαλοχρωματιστές, φανοποιοί, χαλκουργοί, τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ειδικών μηχανημάτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβολής, χύτες μετάλλων, ψυκτικοί, τεχνίτες Η/Ν συσκευών, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές εσωτερικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), στη Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων.

η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ−ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ−ΕΠ και οι χημικοί μεταλλουργοί του ΓΕΑ.

4. Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Οι απασχολούμενοι στην Γ΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ).

γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες.

5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.


Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

OI YΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΠΥΒ Κ-Μ) ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03/03/12 ΣΤΙΣ 10.30πμ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΖΩΗ           ΣΗΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Η "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - "ΚΟΡΑΚΙΑ" !altΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ! ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ! ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ!
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
Την Παρασκευή (24/2) κατετέθη στον απαράδεκτο Εφαρμοστικό Νόμο των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας (ν)τροπολογία – εξπρές (που στην ουσία αποτελεί ένα ολόκληρο πολυνομοσχέδιο), το οποίο έχει ως πυρήνα την παράδοση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στα πιο τυφλά ιδιωτικά συμφέροντα.Αυτή η (ν)τροπολογία, που πρόκειται να συζητηθεί άρον – άρον την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής, παραβιάζει, με τις διαδικασίες που επελέγησαν, πλήρως τον Κανονισμό της Βουλής και κάθε έννοια Συνταγματικής τάξης! 
Συγκεκριμένα, με την (ν)τροπολογία, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», παραδίδεται στην ουσία πλήρως στα ιδιωτικά συμφέροντα και συγκεκριμένα σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα συνάπτουν συμβάσεις με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Με τον τρόπο αυτό, οι ηλικιωμένοι/ες παραδίδονται στην πιο ανελέητη κερδοσκοπία και εκμετάλλευση, αφού τέτοιου είδους εταιρείες μπορεί να συγκροτούνται «στο σωρό» και να λειτουργούν με εργασιακές σχέσεις «δουλεμπορίου».
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κρίσιμης κοινωνικής σημασίας πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αντί να αναβαθμιστεί και να ανασυγκροτηθεί, ως στρατηγική δημόσια και δημοτική υπηρεσία, στην ουσία εξατμίζεται και αποδιαρθρώνεται, εγκαταλελειμμένο στην ιδιωτική κερδοσκοπία.
Κι αυτό διότι οι «άσχετες» και «χωρίς προϋποθέσεις» ιδιωτικές εταιρείες που θα αναλαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες θα τις κοστολογούν μάλλον ακριβότερα, ενώ θα προσπαθούν να αντλούν κέρδη, βγάζοντας «και από τη μύγα ξύγκι», σε βάρος των ηλικιωμένων, τους οποίους θα τυλίγουν σε μια «κόλλα χαρτί».
Είναι προφανές ότι με αυτές τις αναθέσεις, τέσσερις χιλιάδες, περίπου, εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» με τις οικογένειες τους, αφού ξεζουμίστηκαν μέχρι και 10 χρόνια από το Πρόγραμμα, τώρα θα πεταχτούν, χωρίς έλεος, στο δρόμο, προσδοκώντας, ματαίως, μήπως τους πάρει «δουλοπάροικους» κάποια ιδιωτική εταιρεία.
Εξίσου προφανές είναι ότι το «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», όπως προτείνεται να μετονομαστεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», όχι μόνο οδεύει σε πλήρη υποβάθμιση, αλλά και περίπου σε εξαφάνιση!
Την ίδια ώρα, το νέο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί, όπως προβλέπει η (ν)τροπολογία, με ένα νέο χαράτσι που θα πληρώνουν από το Σεπτέμβρη όλοι οι ασφαλισμένοι και το ύψος του οποίου θα καθορίζει ο εκάστοτε Υπουργός!
Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος για μια νέα καταλήστευση των εργαζόμενων, στο όνομα της βοήθειας των ηλικιωμένων συνταξιούχων που έχουν ανάγκη!
Πως, πόσοι και ποιοι θα βοηθούνται από το Πρόγραμμα, πάλι θα το καθορίζει, μονομερώς και αυθαίρετα, με αποφάσεις του ο εκάστοτε Υπουργός!
Στο μεταξύ και μέχρι τη συγκέντρωση πόρων από το χαράτσι στους ασφαλισμένους, το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται, κατά απαράδεκτο τρόπο, από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, που κατά τα άλλα οφείλει να στηρίζει τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Τέτοιο έκτρωμα εμπορευματοποίησης, διάλυσης και ληστρικής αξιοποίησης κοινωνικών υπηρεσιών, σαν αυτή την (ν)τροπολογία, προφανώς δεν έχει ξαναγίνει!
Η άμεση απόσυρση της είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει!
Ένας μεγάλος ενωτικός αγώνας πρέπει να ξεκινήσει!
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012
11:45
Στη συνέχεια, παραθέτουμε ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη (25/2/2012) σχετικά με το παραπάνω θέμα:
ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ!
Στους ιδιώτες επιχειρηματίες παραδίδεται το «Βοήθεια στο Σπίτι» και την ίδια στιγμή το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει μετακυλίεται στο σύνολο των εργαζομένων, μέσα από την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς για το σκοπό αυτό.
Τα παραπάνω, που προβλέπονται σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε χθες στον έναν από τους δύο εφαρμοστικούς νόμους, ουσιαστικά ολοκληρώνουν ό,τι ξεκίνησε πριν 15 χρόνια από τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου: την ιδιωτικοποίηση μιας υπηρεσίας κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η φροντίδα ηλικιωμένων.
Το «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι σήμερα είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (κονδύλια από την ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό) που παρέχεται μέσα από τους δήμους. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτό δουλεύουν επί χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε καθεστώς εργασιακής και πολιτικής ομηρίας.
Στο εξής, η παράδοσή του στους ιδιώτες σημαίνει χειροτέρευση των ήδη άθλιων συνθηκών εργασίας αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι καθώς βασικό κριτήριο θα είναι το κέρδος και όχι η ανάγκη των ηλικιωμένων.
Συγκεκριμένα, στην τροπολογία προβλέπεται:
  • «Τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Το πρόγραμμα αυτό που πλέον θα ονομάζεται «Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», «έρχεται να αντικαταστήσει το σχετικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα».
  • Θα χρηματοδοτείται από το 2015 από τις ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλλονται για αυτό το λόγο και η παρακράτησή τους θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη του 2012. «Από 1.9.2012 θεσμοθετείται ειδική εισφορά ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας (...) για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ' οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχετικών παροχών».
  • Μέχρι τότε και μετά την ψήφιση του νόμου το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, δηλαδή και πάλι από λεφτά των εργατών και των λαϊκών στρωμάτων.
  • Το πρόγραμμα παραδίδεται στα νύχια των ιδιωτών επιχειρηματιών αφού το ΙΚΑ θα «συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους». Μεταξύ αυτών θα είναι «αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις» αλλά και άλλες συγκαλυμμένες μορφές επιχειρηματικής δράσης.
Πηγή: Ριζοσπάστης

altΠαραθέτουμε δελτίο τύπου της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής Κίνησης Εργαζόμενων στους ΟΤΑ (ΑΣΚ – ΟΤΑ):

Στους ιδιώτες και η «Βοήθεια στο Σπίτι» !
Με τροπολογία στον εφαρμοστικό νόμο ο «υπουργός ανεργίας» κ. Κουτρουμάνης καταργεί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και δημιουργεί νέα δομή στο όνομα της εξασφάλισης της «μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του προγράμματος» !
Με την τροπολογία συνιστάται πλέον στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».
Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους με τις οποίες αυτοί θα αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας στους λήπτες του «επιδόματος αυξημένης κατ’ οίκον φροντίδας». Οι πάροχοι αυτοί θα δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
Επιχειρήσεις Δήμων ή επιχειρήσεις Περιφερειών ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία όμως λόγω της μείωσης του προσωπικού και της απαγόρευσης των προσλήψεων, είναι σίγουρο πως θα αδυνατούν να αναλάβουν το πρόγραμμα.
Σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας !
Σε αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη και την πρόνοια.
Σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας .
Ταυτόχρονα επιβάλουν από το Σεπτέμβρη του 2012 εισφορά – χαράτσι στους ασφαλισμένους για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα.
Αντί να ενισχύσουν θεσμικά –οικονομικά και τεχνικά τους Δήμους να αναπτύξουν το πρόγραμμα της βοήθειας στο σπίτι, αντί να μετατραπούν οι συμβάσεις των συναδέλφων που εργάζονται στο πρόγραμμα πολλά χρόνια σε αορίστου χρόνου, η κυβέρνηση δίνει το πρόγραμμα στους ιδιώτες.
Η ΚΕΔΕ έχει μεγάλη ευθύνη γιατί ενώ λέει ότι συντάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων τόσα χρόνια δεν έχει πιέσει για την παγίωση αυτών των δομών και την εξασφάλιση των ήδη εργαζομένων οι οποίοι έχουν προσληφθεί όλοι με διαδικασίες ΑΣΕΠ και εργάζονται εδώ και δέκα χρόνια με ετήσιες διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κάτω από αντίξοες συνθήκες μένοντας απλήρωτοι για μήνες.
Στη δεδομένη στιγμή οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι στη πλειοψηφία τουλάχιστον 5 μήνες.
Η υποβάθμιση των υπηρεσιών είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη αφού οι εργαζόμενοι δεν έχουν πλέον ούτε τα απαραίτητα υλικά για να εργαστούν, όπως νοσηλευτικό υλικό. αναλώσιμο υλικό, ανασφάλιστα αυτοκίνητα του βσσ , χωρίς βενζίνη κ.λπ .
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τεράστια ευθύνη για την εργασιακή ανασφάλεια των εργαζομένων , αφού αρνείται να κάνει την νομοθετική ρύθμιση που ζητάνε για δημιουργία δ/νσεων κοινωνικών υπηρεσιών και ένταξη των  ήδη εργαζομένων  σε αυτές όπως προβλέπεται και από τον Καλλικράτη και προωθεί ανακύκλωση της εργασίας με πεντάμηνες συμβάσεις που θα τρέξουν στους Δήμους από Ιούνιο.
Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων και των εργαζομένων στους ΟΤΑ ειδικότερα.
Η ΑΣΚ ΟΤΑ καλεί την ομοσπονδία να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον   συντονισμό των προσπαθειών για την αποτροπή της απαράδεκτης τροπολογίας Κουτρουμάνη.
Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να περάσει.

Σάββατο 25-2-2012
Α.Σ.Κ.- Ο.Τ.Α.

ΠΗΓΗ  iskra

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ !

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΣΣ ΠΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                                               
 “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
                                                                       
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ !

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΥΣ 3800  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΒΣΣ, ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ!

Η πολιτεία  έφερε  προς διαβούλευση και πρόκειται να ψηφιστεί την Τετάρτη 29/2/2012,  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας) , όπου μεταξύ άλλων, θεσμοθετεί ένα καινούργιο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το υπάρχον Βοήθεια στο Σπίτι, με την ονομασία: «πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», το οποίο θα χρηματοδοτείτε σταθερά  (κάθε χρόνο) από ασφαλιστικές εισφορές  και η εποπτεία του και η Διεύθυνση θα ανήκει στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
 Ένα πρόγραμμα όμως, το οποίο  έχουν δικαίωμα να το υλοποιούν Ιδιώτες, Ιδιωτικές εταιρίες, κερδοσκοπικές και μη, όπως και δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(οι λεγόμενοι πάροχοι) συμπράττοντας με το ΙΚΑ.

Την ίδια στιγμή, δεν γίνετε καμία πρόβλεψη για τους 3800  εργαζόμενους  περίπου, των οποίων η παράταση λήγει στις 30/6/2012 και που τόσα χρόνια κράτησαν με «νύχια και με δόντια»  απλωμένο το χέρι της Πολιτείας προς τους ανήμπορους συμπολίτες μας, δουλεύοντας σε τριτοκοσμικές συνθήκες, απλήρωτοι και οικονομικά εξαθλιωμένοι ακόμα και σήμερα.
 Εργαζόμενοι, , με πολλά λειτουργικά προβλήματα που δεν λύθηκαν ποτέ, απεναντίας αυξήθηκαν ελέω Καλλικράτη. Εργαζόμενοι  οι οποίοι αφού ξεζουμίστηκαν επί  δέκα χρόνια καταθέτοντας την ψυχή τους, τώρα θα πεταχτούν, χωρίς έλεος αυτοί και  οι οικογένειές τους στο δρόμο με τη λήξη των συμβάσεων τους στις 30/6/2012!
Και ρωτάμε το αυτονόητο: γιατί η πολιτεία, το κράτος, ενώ έχει στα χέρια

1. Εργαζόμενους από ΑΣΕΠ εδώ και τόσα χρόνια. 2. Εξασφαλισμένα χρήματα για την απρόσκοπτη  λειτουργία όλων των ΒσΣ από εθνικούς πόρους (Εσωτερικών και Απασχόλησης)     3. Υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μόνιμα χαρακτηριστικά στο ΒσΣ , 

διαλέγει  να δώσει  την φροντίδα των ηλικιωμένων στους Ιδιώτες, στην αβεβαιότητα του ιδιωτικού κανιβαλισμού λέγοντας μάλιστα ότι έτσι εξασφάλισε  μόνιμα την παροχή φροντίδας προς αυτούς, και  πετάει στο δρόμο τους εργαζόμενους;
 Με  ποια λογική με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, με τη φτώχεια να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις, η πολιτεία διαλέγει  να δώσει  την φροντίδα των ηλικιωμένων στους Ιδιώτες, στην αβεβαιότητα του ιδιωτικού κανιβαλισμού, αντί να συστήσει μια υπηρεσία της πολιτείας και των Δήμων με το υπάρχον προσωπικό, που σε δύσκολους καιρούς για τη χώρα δίνουν ανάσα και ελπίδα στον πολίτη?
 Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών  δεν κάνει Νομοθετική ρύθμιση αφού  υπάρχουν οι προδιαγραφές, για σύσταση  κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους(όπως προβλέπει και ο Καλλικράτης)  και ένταξη των ήδη εργαζομένων σε αυτές ?
 Οι εργαζόμενοι το μόνο που θέλουν και ζήτησαν από το Υπουργείο, είναι σταθερή εργασία. Δεν ζήτησαν καν μονιμότητα στη δεδομένη στιγμή. Παρόλο που έχουν όλες τις προϋποθέσεις. Κι όμως. Η πολιτεία, το κράτος προτίμησε το αδιανόητο όσο και άδικο. Να δοθούν τα προγράμματα στους Ιδιώτες και οι εργαζόμενοι να πάνε στο πουθενά. Πόσοι Δήμοι και Δήμαρχοι με τις δημοτικές επιχειρήσεις με το υπάρχον προσωπικό,  θα θελήσουν(γιατί δεν υποχρεούνται) να συμπράξουν με το ΙΚΑ συνεχίζοντας να προσφέρουν υπηρεσίες; Πόσοι; Πάρα πολύ λίγοι απαντάμε εμείς που ξέρουμε πως λειτουργούν. Ιδιώτες και Κερδοσκοπικές η μη εταιρίες θα  πάρουν πολύ εύκολα την μερίδα του λέοντος. Οι λόγοι είναι γνωστοί. 
Γιατί δεν βρίσκεται λοιπόν τρόπος, όταν μάλιστα το ετήσιο κόστος όλων των δομών είναι 55.000.000 Ευρώ, και εξασφαλισμένα?
 Γιατί διαλέγει η πολιτεία να δοθούν αυτά τα χρήματα ή ενδεχομένως και πολύ περισσότερα σε Ιδιώτες, καταδικάζοντάς 3800 άτομα στην ανεργία;

Τα Σωματεία ΒΣΣ εδώ και δύο χρόνια με υπομνήματα διαμαρτυρίας στα Υπουργεία, με ενημερώσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων, με απεργιακές κινητοποιήσεις, με συχνές παρουσίες στη Βουλή, με καταλήψεις, με θετικά ψηφίσματα Περιφερειαρχών με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, με επιστολή στον Πρωθυπουργό και πολλές άλλες ενέργειες όπως υπογραφές πολιτών και κατάθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, με θετικά ψηφίσματα Δημάρχων έκαναν ότι μπορούσαν για να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση της Πρόνοιας.
 Με λίγα λόγια όλοι οι Βουλευτές των κομμάτων γνώριζαν τις προθέσεις της Κυβέρνησης και όλοι είχαν εκφράσει την αντίθεση τους, ενώ στήριζαν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για τη διασφάλιση της εργασίας τους μετά από δέκα χρόνια ομηρίας.  

  Για αυτό το λόγο λοιπόν σας καλούμε να μην ψηφήσετε το συγκεκριμένο άρθρο του Σχεδίου Νόμου χωρίς πρώτα να υπάρξει ανάλογο Σχέδιο που  να εξασφαλίζει την παροχή της κοινωνικής φροντίδας από την πολιτεία και τους Δήμους όπως άλλωστε προβλέπει και ο Καλλικράτης, και να  διατηρηθούν  οι  θέσεις  εργασίας των ατόμων που ήδη απασχολούνται επί δεκαετίας στο ΒΣΣ

Σας καλούμε λοιπόν να ζητήσετε με αφορμή αυτό το Νομοσχέδιο,   πρώτα  να εξασφαλιστεί το αυτονόητο και μετά ας ανοίξουν τις πόρτες στις ίσες ευκαιρίες.  

ΑΣ  ΓΙΝΕΙ Η ‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ… ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ!!!

Με εκτίμηση

Τα Σωματεία

- Αττικής- Α. Μακεδονίας κ’ Θράκης- Κ. Μακεδονίας- Κέρκυρας-
- Ηπείρου- Τρικάλων- Καρδίτσας- Μαγνησίας- Φωκίδας- Ευρυτανίας
- Φθιώτιδας- Βοιωτίας- Φωκίδας-Λευκάδος- Πελοποννήσου- Κρήτης-
- Κυκλάδων- Λέσβου- Σάμου- Χίου- Εύβοιας


       ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1.     Γραφείο Πρωθυπουργού
2.     ΠΑΣΟΚ
3.     ΝΔ
4.     ΚΚΕ
5.     ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
6.     ΛΑΟΣ
7.     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
     8.     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


Μπορεί να χάνεται όπως φαίνεται μια μάχη αλλά όχι ο πόλεμος. Τα Σωματεία ΒΣΣ  εδώ και ένα χρόνο με υπομνήματα διαμαρτυρίας στα Υπουργεία με ενημερώσεις βουλευτών όλων των κομμάτων, με απεργιακές κινητοποιήσεις με συχνές παρουσίες στη Βουλή, με καταλήψεις, με θετικά ψηφίσματα Περιφερειαρχών με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, με επιστολή στον Πρωθυπουργό και πολλές άλλες ενέργειες όπως υπογραφές πολιτών και κατάθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, με θετικά ψηφίσματα κάποιων Δημάρχων έκαναν ότι μπορούσαν για να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση της Πρόνοιας. Με λίγα λόγια όλοι και από όλα τα κόμματα γνώριζαν για τις προθέσεις της Κυβέρνησης και όλοι είχαν εκφράσει την αντίθεση τους. Μένει να το δούμε και πράξη αφού την Τετάρτη πάει για ψήφισμα στη Βουλή και μάλιστα με τη μορφή κατ' επείγοντος. Ας δούμε λοιπόν και εμπράκτως την αντίθεσή τους! Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας μας δεν θα τις χαρίσουμε τόσο εύκολα. Μας έκλεψαν τις ιδέες μας, μας χρησιμοποίησαν ως σημαίες σε προεκλογικές περιόδους διάφοροι τοπικοί "άρχοντες", μας έφτασαν στην οικονομική εξαθλίωση αφού το τελευταίο διάστημα μόνιμα είμαστε απλήρωτοι για πολλούς μήνες, μας χρησιμοποίησαν για να καλύψουν κενά σε άλλους τομείς χρησιμοποιώντας εργαζόμενους του ΒΣΣ, μας κοροιδεύουν ότι δε μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση, και την ίδια στιγμή γίνεται πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού για πενταετή σύμβαση αρχαιοφυλάκων, εν ολίγοις εκμεταλλεύτηκαν την καλοπροαίρετη διάθεση και ευαισθησία των εργαζομένων απέναντι στους ανήμπορους συμπολίτες μας, αφού μέσω εμάς ασκούσαν δωρεάν κοινωνική πολιτική! Και έρχονται τώρα χωρίς ντροπή να μας πετάξουν στο δρόμο? Δεν είναι μόνο αχάριστοι αλλά και ανήθικοι! Μας χρωστούν πάρα πολλά και όσο και να κάνουν προσπάθεια  για να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα του ΒΒΣ (ότι τελευταία δεν κάνουμε δήθεν καλά τη δουλειά μας), αποδεικνύουν γι άλλη μια φορά την αναξιοπιστία και ανηθικότητα τους γιατί εμείς έχουμε αποδείξει εδώ και δέκα χρόνια την αξία της προσφοράς μας! Αυτοί και μόνο οφείλονται για την υποβάθμιση των υπηρεσιών στερώντας από τις δομές τα αναγκαία για να μπορούν να λειτουργήσουν, με στόχο να παραδώσουν τα ΒΣΣ σε ιδιώτες. Όχι,  αυτό δεν θα περάσει έτσι! Θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε την εργασία μας που με τόσο κόπο και θυσίες όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε! Και το κάνουμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με τις απαράδεκτες και τριτοκοσμικές συνθήκες που  δουλεύουμε! Στο κάτω-κάτω μας αξίζει γιατί δεν είμαστε μέσω ρουσφετιών αλλά μέσω ΑΣΕΠ! ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ!

Στους ιδιώτες το πρόγραμμα για τα ''περήφανα γηρατιά''


ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ! ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ!
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ!
Στους ιδιώτες επιχειρηματίες παραδίδεται το «Βοήθεια στο Σπίτι» και την ίδια στιγμή το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει μετακυλίεται στο σύνολο των εργαζομένων, μέσα από την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς για το σκοπό αυτό.
Τα παραπάνω, που προβλέπονται σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε χθες στον έναν από τους δύο εφαρμοστικούς νόμους, ουσιαστικά ολοκληρώνουν ό,τι ξεκίνησε πριν 15 χρόνια από τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου: την ιδιωτικοποίηση μιας υπηρεσίας κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η φροντίδα ηλικιωμένων. 
Το «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι σήμερα είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (κονδύλια από την ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό) που παρέχεται μέσα από τους δήμους. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτό δουλεύουν επί χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε καθεστώς εργασιακής και πολιτικής ομηρίας.

Στο εξής, η παράδοσή του στους ιδιώτες σημαίνει χειροτέρευση των ήδη άθλιων συνθηκών εργασίας αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι καθώς βασικό κριτήριο θα είναι το κέρδος και όχι η ανάγκη των ηλικιωμένων.
Συγκεκριμένα, στην τροπολογία προβλέπεται:
  • «Τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Το πρόγραμμα αυτό που πλέον θα ονομάζεται «Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», «έρχεται να αντικαταστήσει το σχετικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα».
  • Θα χρηματοδοτείται από το 2015 από τις ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλλονται για αυτό το λόγο και η παρακράτησή τους θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη του 2012. «Από 1.9.2012 θεσμοθετείται ειδική εισφορά ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας (...) για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ' οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχετικών παροχών».
  • Μέχρι τότε και μετά την ψήφιση του νόμου το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, δηλαδή και πάλι από λεφτά των εργατών και των λαϊκών στρωμάτων.
  • Το πρόγραμμα παραδίδεται στα νύχια των ιδιωτών επιχειρηματιών αφού το ΙΚΑ θα «συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους». Μεταξύ αυτών θα είναι «αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις» αλλά και άλλες συγκαλυμμένες μορφές επιχειρηματικής δράσης.

  • πηγή iskra.gr

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΣΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τον ψηφισθέντα Νόμο «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξειςΑ. 1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α,179), όπως προσετέθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν.3996/2011 (Α,170) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1-3-2012 έως 28-2-2013 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου».

 2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α,273), και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.3996/2011 (Α,170), παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31-Δεκεμβρίου 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις του ν.2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Β. 1. Τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων».
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους,  ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
3. Το Πρόγραμμα έχει ιδίως ως περιεχόμενο:
α) την καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας
β) την ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας
γ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουμένων για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και  θρησκευτικές δραστηριότητες.
4. α) Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
β) Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν ιδίως:
η ηλικία, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας και η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κριτήρια, το περιεχόμενο υλοποίησης του Προγράμματος, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.
δ) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος δικαιούνται συμπληρωματική ασφαλιστική παροχή  αυξημένης κατ’ οίκον φροντίδας . Η φύση και το ύψος της παροχής, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χορήγησης και αναστολής καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά γνώμη του Δ.Σ. εκάστου φορέα κύριας ασφάλισης.
ε) Ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορεί να είναι και οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α), οι δικαιούχοι της σύνταξης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ) και του Δημοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των εδαφίων α) και β) της παρούσης παραγράφου και εφόσον στον ειδικό κωδικό προϋπολογισμού της παραγράφου 6 του παρόντος έχουν κατατεθεί προϋπολογιστικά τα αντίστοιχα ποσά από τα αρμόδια Υπουργεία.
στ) Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος συνταξιούχοι που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή  σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Ιδιωτικού Τομέα.  
5. α) Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση  Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
o       Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση του Προγράμματος κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων για λογαριασμό όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
o       Διασφάλιση της βιωσιμότητας και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών του Προγράμματος
o       Παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Προγράμματος από τους φορείς που το υλοποιούν, ώστε οι δικαιούχοι των παροχών να εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.
β) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων αποτελείται από τα Τμήματα Ωφελουμένων, Παρόχων, Ελέγχου και Συντονισμού, τα οποία ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
·        Το Τμήμα Ωφελουμένων παρακολουθεί την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων συνταξιούχων.
·        Το Τμήμα Παρόχων καθορίζει τις παρεχόμενες κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες σε σχέση με τον αριθμό των ωφελουμένων και το κόστος των υπηρεσιών αυτών.
·        Το Τμήμα Ελέγχου καθορίζει την ελεγκτική διαδικασία σε επίπεδο περιφερειακό, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή της κατ’ οίκον βοήθειας στους ωφελουμένους.
·        Το Τμήμα Συντονισμού υποστηρίζει τη συνεργασία όλων των τμημάτων, συντονίζει τις διαδικασίες χρηματοδότησης του Προγράμματος και παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσω της εκπόνησης ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στο Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
γ) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτή στελεχώνονται με μετατάξεις και εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατό να ιδρύονται ή να καταργούνται τα ως άνω Τμήματα, να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητές τους ή να καθορίζονται νέες αρμοδιότητες γι’ αυτά.
6. α) Οι παροχές για τους συνταξιούχους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου που πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 χρηματοδοτούνται βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και από κάθε άλλο δημόσιο και ιδιωτικό πόρο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημιουργείται στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ειδικός κωδικός όπου μεταφέρονται από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, οι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, όπως προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του παρόντος, η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μεταφορά των πόρων αυτών σε άλλο κωδικό, η διάθεση και χρησιμοποίησή τους για άλλο σκοπό.
γ) Από 1.9.2012 θεσμοθετείται ειδική εισφορά ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χρηματοδότηση της παροχής  κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχετικών παροχών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται το ύψος της εισφοράς, οι κατηγορίες των υπόχρεων καταβολής, οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους με τις οποίες  αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν  υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας στους λήπτες του «επιδόματος αυξημένης κατ’ οίκον φροντίδας». Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
α) επιχειρήσεις Δήμων των άρθρων 103 και 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και του 198 ν. 3852/2010,
γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
δ) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατάξεις
ε) αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό,
στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας του ν. 4019/2011 (Α’ 226).
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για τη σύναψη και παρακολούθηση των ανωτέρω συμβάσεων.
9. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αποτελείται από:
o       το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρο
o       το Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
o       το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών
o       έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο
o       έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο
o       δύο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ με εξειδίκευση στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β) Η Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις κατ’ οίκον φροντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» και σε άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμβάσεων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής.
10.  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010  (Α΄115) αντικαθίσταται ως εξής  «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων»».

Γ. Στο τέλος του άρθρου 14 του νόμου 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 (Α’ 42), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης και έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ισχύουν τα εξής:
α) Πολίτες τρίτων χωρών που κατά τη δημοσίευση της παρούσης διάταξης διαμένουν παράνομα και εργάζονται στο ελληνικό έδαφος, σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, ή ως κατ’ οίκον αποκλειστικοί νοσοκόμοι ή οικιακοί βοηθοί, ή καθαριστές - καθαρίστριες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε έναν ή περισσότερους σταθερούς εργοδότες τουλάχιστον κατά το ένα (1) τελευταίο έτος πριν από τη έναρξη ισχύος της παρούσης, μπορούν να εμφανισθούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, αυτοπροσώπως στις αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών Αστυνομικές Αρχές, μαζί με τον εργοδότη τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των στοιχείων τους. Εάν διαπιστωθεί ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, απελαύνεται αμελλητί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
         Η παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας στο ελληνικό έδαφος τουλάχιστον για ένα (1) έτος πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρούσης, αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που υποβάλει ο εργοδότης του και ένας ακόμα μάρτυρας, Έλληνας πολίτης. Μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να υποβάλλονται και τυχόν άλλα επίσημα έγγραφα όπως διαβατήρια, έγγραφα δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Δ.Ε.Κ.Ο., μισθωτήρια συμβόλαια, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που αποδεικνύουν την παραμονή του πολίτη τρίτης χώρας στη χώρα κατά τον προαναφερόμενο χρόνο.
Ο εργοδότης του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές καθώς και από την επιβολή κυρώσεων για την απασχόληση του παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας για το χρονικό διάστημα πριν από την ως άνω καταγραφή του.
Οι ως άνω Αρχές, μετά από την καταγραφή των στοιχείων, εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) απόφαση επιστροφής. Στην απόφαση επιστροφής ορίζεται αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών για οικειοθελή αναχώρηση, που άρχεται από την ημερομηνία καταγραφής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011. Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3907/2011.
β) Η απόφαση επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και παρέχει κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας αναχώρησης προσωρινό δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και πρόσβασης στην απασχόληση, με αμοιβή υποχρεωτικά μέσω Εργοσήμου τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Με τα ως άνω έγγραφα, συνοδευόμενα και από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη του, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) στο όνομά του. Αντίγραφα των προαναφερόμενων εγγράφων αποστέλλονται από την αστυνομική Αρχή στην οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
γ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την οικειοθελή αναχώρηση του αλλοδαπού από τη χώρα, ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει αίτημα για προσωπική μετάκληση για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει πράξη, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας στο συγκεκριμένο εργοδότη. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει την πράξη έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα οικεία Προξενεία μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή εκδίδει θεώρηση εισόδου με σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια προξενική αρχή και να του χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου.
Ο χρόνος παραμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια που παρέχεται με την ως άνω διαδικασία δεν προσμετράται για να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής. Κατά το χρόνο παραμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια που παρέχεται με την ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι’ του ν. 3386/2005 (άρθρα 53 έως 60).
δ) Εάν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που παρέχεται για την εμφάνιση και καταγραφή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος εμπίπτει στην ως άνω κατηγορία άσκησης εξαρτημένης εργασίας, συλληφθεί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, απόφαση επιστροφής και εφόσον υποβληθεί από αυτόν σχετικό αίτημα με το οποίο δηλώνει ότι επιθυμεί την ένταξή του στην ως άνω διαδικασία, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος. Ο εργοδότης του πολίτη τρίτης χώρας, που καταγράφεται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, απαλλάσσεται από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές για την απασχόληση του παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας για το χρονικό διάστημα πριν από την ως άνω καταγραφή του. Δεν απαλλάσσεται από την τυχόν επιβολή κυρώσεων για την απασχόληση του παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας για το χρονικό διάστημα πριν από την καταγραφή του.
ε) Διαδικασία μετακλήσεων, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, που έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2012, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2013.

Δ. 1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σε περίπτωση που έχουν χορηγήσει δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007 (Α’ 151) και των άρθρων 60, 61 και 62 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114) αντίστοιχα, μπορούν, με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, να αναστείλουν την καταβολή των δόσεων για έξι (6) ή περισσότερους μήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται μόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη συνέχεια να παρατείνουν το χρόνο αποπληρωμής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή περισσότερους μήνες, σε σχέση με τον απομένοντα συμβατικό χρόνο, με αντίστοιχο επανυπολογισμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων. Η απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύει όσους δανειολήπτες του οικείου φορέα ενταχθούν σε αυτήν κατόπιν αιτήσεώς τους.
2. α) Μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), εξερχόμενοι του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάμενοι διοικητικά (με νόμο, δικαστική ή διοικητική Απόφαση) και μη επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για ενδεχόμενη επελθούσα αναδρομικά  βαθμολογική μεταβολή, ανεξάρτητα του δικαιώματος συμπληρωματικής συντάξεως και δεν υποχρεούνται για τον εν λόγω χρόνο ή την βαθμολογική αποκατάσταση απόδοσης υπέρ των Τομέων εισφορών. Εκκρεμείς υποθέσεις για διοικητική αποκατάσταση κρίνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
β) Ως χρόνος ασφάλισης στον Τομέα νοείται μόνο ο πραγματικός χρόνος παροχής ενεργού υπηρεσίας (εργασίας) στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον οποίο αποδίδονται στον Τομέα οι ασφαλιστικές εισφορές.
γ) Η προβλεπόμενη παγία εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β’ των μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού του Α.Ε.Α. στον δικαιούχο Τομέα.
δ) Η προβλεπόμενη πάγια εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β’ των μετόχων των Τομέων Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, παρακρατείται σε έξι (6), δέκα (10) και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αντίστοιχα και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού του Α.Ε.Α. στους δικαιούχους Τομείς.
ε. Οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών, βαρύνουσα τον ασφαλισμένο και μη αποδοθείσα στον Τομέα (Πρόνοιας ή Επικουρικής Ασφάλισης) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., τον οποίο αφορά, από οποιαδήποτε αιτία, παρακρατείται, κατά περίπτωση, από το καταβαλλόμενο δικαίωμα (εφάπαξ βοήθημα - επιστροφή εισφορών ή επικουρική σύνταξη), κατά την συνταξιοδότησή του. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται εντόκως, για μεν τον υπόλοιπο συμβατικό χρόνο του δανείου από τότε που κατέστη ληξιπρόθεσμο με το συμπεφωνηθέν επιτόκιο, για δε τον πέραν τούτου χρόνο με το επιτόκιο το προβλεπόμενο για τα αποθεματικά, που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος.
στ. Για την απόσβεση οφειλής προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών του ασφαλισμένου από Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, παρακρατείται αυτή συμψηφιστικά από το αντίστοιχο δικαίωμα αυτού στον Τομέα Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., από τον οποίο ο ασφαλισμένος προέρχεται.
ζ. Κάθε οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών ασφαλισμένων, μη δικαιουμένων για οποιαδήποτε αιτία απολήψεως εφάπαξ βοηθήματος, επιστροφής εισφορών ή επικουρικής σύνταξης, συμψηφίζεται και αποσβένυται ως απαίτηση του Τομέα με υφιστάμενο δικαίωμα του ασφαλισμένου στο Ταμείο.
η. Οφειλές επικουρικών συντάξεων διοικητικώς αποκαθισταμένων μετόχων Τ.Ε.Α.Ε.Χ., Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., επανερχομένων ή μη στην ενεργό υπηρεσία, παρακρατούνται κατά περίπτωση από τις λαμβανόμενες αναδρομικά αποδοχές ενέργειας αυτών και αποδίδονται αντίστοιχα με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για να τύχουν νέας επικουρικής σύνταξης.
3. α. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υπαγωγή, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, νοείται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α’ 226), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α’ 43) και στις διατάξεις του π.δ. 94/2011 (Α’ 225).
β. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται: α) έτη υπηρεσίας έως 31-10-2011, ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού και το χρονοεπίδομα που έφερε ο υπάλληλος την 31-10-2011 και β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 1-11-2011 και μέχρι την έξοδο ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδο του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν ποσό α’ υπομερίσματος.
4. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρο 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του ΜΤΠΥ και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν ποσό β’ υπομερίσματος.
5. Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορεί να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα – αποζημιώσεις:
Α) α΄ υπομέρισμα= (Α.α+Α.β)
Α.α 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31-10-2011 ) * [ έτη έως 31/10/2011 /35] * Σ
Α.β 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας από 1-11-2011 ) * [ έτη υπηρεσίας από 1/11/2011 /35] * Σ
Β) β΄ υπομέρισμα =
20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [μήνες /420 ] * Σ
Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (α΄ υπομέρισμα + β΄ υπομέρισμα)»
5. Στο τέλος του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επί του ποσού της υπερβάλλουσας μείωσης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 διενεργείται υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. η κράτηση που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 422/1981.»
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 και η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος νόμου, ισχύουν από την 01.11.2011.

Ε. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, από τον ΟΑΕΔ και από άλλους συναρμόδιους Φορείς.  Το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία και τυχόν άλλα θέματα προσδιορίζονται με Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας   και  Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΤ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται:
α) το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής και η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιήσεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων, την υποβολή των οποίων ορίζει ο νόμος, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς και φορείς και
β) η επιβολή των σχετικών κυρώσεων και προστίμων καθώς και τα όργανα επιβολής αυτών.
γ) τα ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων,
δ) η υποχρεωτικότητα και οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων καθώς και
ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά στη μεταβατική περίοδο από τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων».

Ζ. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
«στ. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 04.08.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 04.08.2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτήματα επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.»

Η. 1. Στο τέλος της περ. β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα  - τομέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και πρόνοιας, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προκειμένου για ασφαλισμένους από 1.1.1993 και μετά, επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν.2084/1992 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον αναγνωριζόμενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.»

Θ. 1.  Από την 1.9.2011 και εφεξής, οι μητέρες ανηλίκων- ασφαλισμένες πριν από την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταμεία του αρ. 2 του ν. 3029/2002 (Α 160), θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η ανηλικότητα του παιδιού αναζητείται κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων.
Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι 31.8.2011, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης σύμφωνα με τις καταστατικές και γενικές διατάξεις των ταμείων τους, εφόσον κατά το χρόνο συμπλήρωσης των 15 ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό τους φορέα συνέτρεχε και η ανηλικότητα του παιδιού.
        Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.


2. Από την 1.9.2011 και εφεξής, γυναίκες - ασφαλισμένες πριν την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταμεία του αρ. 2 του ν. 3029/2002, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων
Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι 31.8.2011 και έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο τουλάχιστον 21 έτη μέχρι την ημερομηνία παραίτησης, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.

Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.
                       
Ι. Ια 1. Για το χρονικό διάστημα από 1-10-2009 έως 31-12-2012 οι αναλογούσες   ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύριας  ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνες, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν σε εργαζομένους, οι οποίοι α) μεταφέρθηκαν από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην ανώνυμο εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)» β) έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1-10-2009 και εφεξής γ) ήταν μέχρι 30-09-2009 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και δ) συμπληρώνουν  μέχρι 31-12-2012 τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, συνυπολογιζομένου του χρόνου ασφάλισης από 1-10-2009 μέχρι 31-12-2012, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2.Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης, λαμβάνεται υπ΄οψιν για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος αριθμού πλασματικών χρόνων της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
3.Καθ΄ολη τη διάρκεια ασφάλισης της παραγράφου 1 οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν ή δικαιούνταν να λάβουν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009.
4.Ο ΟΑΕΔ υπεισέρχεται μετά την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά της οφειλέτριας εργοδότριας εταιρείας, δυνάμενος να διεκδικήσει ή να παρακρατήσει όλα τα ποσά που κατέβαλε.
5.Εάν η εργοδότρια εταιρεία καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές,  διακόπτεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ αμελλητί, όσες δε εισφορές έχουν εν τω μεταξύ καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
6.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν το αρμόδιο όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών καθώς και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. 

Ιβ. 1.Οι οφειλόμενες συμπληρωματικές ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, που αφορούν σε πρώην εργαζομένους της εταιρείας T.V.X. Hellas Α.Ε., οι οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό τοπικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν.3220/2004 (Α΄15), χωρίς να δικαιούνται, κατά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας, αλλά δικαιώθηκαν μεταγενεστέρως και αναδρομικά πλήρη ασφάλιση,  σύμφωνα  με την παράγραφο 1 του  άρθρου 22 του ν. 3867/2010 (Α΄128), καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν το αρμόδιο όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών καθώς και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. 


Ιγ. 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008 (Α’ 258) διαγράφεται η φράση «εντός μηνός από τη  δημοσίευση του παρόντος». 
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24  του ν. 3728/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος συνεχίζουν να ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους, στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, από το μήνα που έπεται της λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προγραμματικής σύμβασης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (Α’ 189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν την καταγγελία ή λύση της σύμβασης, στην οποία κατατάσσονται οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των δικαιούχων. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του ΙΚΑ, λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος. Οι εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό πρόγραμμα.
Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να προσκομίσουν οι δικαιούχοι στο φορέα υλοποίησης: α) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα από την οποία να προκύπτει ότι οι μέχρι τούδε ασφαλιστικές εισφορές τους έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί προσηκόντως, β) υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εκκρεμεί καταγγελία εις βάρος τους και δεν διώκονται για αδίκημα απάτης σχετικά με την καταβολή των εισφορών τους στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).»
3. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης Ιγ έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 3728/2008 (Α’ 258).

ΙΑ. Για τον υπολογισμό των ποσών που προβλέπονται από τις κατωτέρω διατάξεις λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του  ημερομισθίου  του ανειδικεύτου εργάτη  της  31ης -12-2011:
α)  η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά  των άρθρων 39-41, 56 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 1358/1983 (Α’ 64), του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), του άρθρου 20 παρ.  του ν. 3232/2004 (Α’ 48),
β)  του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010 (Α’ 115),
γ)  του άρθρου 14 του ν. 3863/2010,
δ) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 1846/1951 (Α’ 179), όπως ισχύει,
ε)  των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1983 (Α’ 154), όπως ισχύουν καθώς και του άρθρου  14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α’ 48),
στ)  των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1980 (Α’ 115), όπως ισχύουν καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), 
ζ)  του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 65),
η)  του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού Παροχών ΤΕΑΥΕΚ,
θ) όπου από τις κείμενες διατάξεις των Καταστατικών των φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται αναστολή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων,
ι) του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.1745/1987 (Α234) και του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2458/1997(Α15),
ια) του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2458/1997 και του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει.

ΙΒ. 1. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Αττικής διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ως Πρόεδροι διορίζονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ως Μέλη υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη ΓΓΚΑ με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Ειδικά για τις Τ.Δ.Ε. των λοιπών, πλην περιοχής Αθηνών και Πειραιώς, Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Νομού Αττικής και μόνο σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας ορισμού των προσώπων του πρώτου εδαφίου, ως Πρόεδροι και μέλη διορίζονται υπάλληλοι εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των υπολοίπων Νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Η αρμοδιότητα υπόδειξης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. των υπολοίπων Νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ο.Α.Ε.Ε. με τους αναπληρωτές τους, με τα αντίστοιχα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου α) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) ανάλογα με το θέμα της συνεδρίασης, ο Προϊστάμενος Τμήματος του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.
2. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και στο Συμβούλιο Ασφάλισης Τραπέζης της Ελλάδος διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι και μέλη, όπου η συμμετοχή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. και είναι οι μεν Κυβερνητικοί Επίτροποι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος, τα δε μέλη προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α. Για τον Κυβερνητικό Επίτροπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του αναπληρωτή του , εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν.702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του ν. 1649/1986 (Α΄ 149) και καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3900/2010 επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι άνω των 2.000 ευρώ.
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 422/1981, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.».
5. H περίπτωση γ΄ της παραγράφου Β3 του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του».
6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Εκ  δύο υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βαθμού Α΄ ή  Β΄ και ελλείψει αυτών βαθμού Γ΄, οριζομένων από το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  ως μελών,  μετά των αναπληρωτών τους»
7. Η υποπερίπτωση εε της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Έναν υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ)»

ΙΓ. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο Άρθρο Πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση, με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.»
2. Όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ), οι τυχόν παρατάσεις αυτών καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διάστημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο Άρθρο Πέμπτο του ν. 3607/2007, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έγκριση των όρων, του χρόνου και των προϋποθέσεων εκτέλεσης των εργασιών, του ύψους και του τρόπου της αμοιβής και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν απευθείας ανάθεσης.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο Άρθρο Πέμπτο του ν. 3607/2007, όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν (1) εκπρόσωπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, έναν (1) ειδικό επιστήμονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων .»

ΙΔ. Με απόφασή του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να συστήνει και να συγκροτεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πενταμελή Ειδική Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.) από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως κύριο έργο της ορίζεται ο προληπτικός έλεγχος των πράξεων Αξιολόγησης και επιλογής Δικαιούχων στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», προκειμένου να συμβάλλει στην διασφάλιση της διαφάνειας και αντικειμενικότητας των διαδικασιών αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση της ανεργίας. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται το έργο της Επιτροπής αυτής, καθορίζονται οι αρμοδιότητές της και η διάρκεια της θητείας της, ορίζονται τα μέλη της, τίθενται οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας της και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η αποζημίωση των μελών της ανέρχεται στα διακόσια πενήντα ευρώ ανά συνεδρίαση, με ανώτατο όριο συνεδριάσεων τις οκτώ ανά μήνα.

ΙΕ. 1. Η παράγραφος  1 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ216)  αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Η  σχέση μεταξύ μελών της  Κοιν.Σ.Επ, η διοίκηση, η  λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α' 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7, το  άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986. Όπου στο ν. 1667/1986 αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου» ή «στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1», νοείται το Μητρώο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος.»

2. Η παράγραφος  2 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ216)  αντικαθίσταται ως εξής
« 2. α) Για τη  σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Από την εγγραφή, η οποία περιλαμβάνει και την καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά  νομική  προσωπικότητα  και  εμπορική  ιδιότητα. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού.
β) Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις καθώς και τα ακόλουθα:
αα) Την  επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Ως έδρα της Κοιν.Σ.Επ ορίζεται δήμος. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ ορίζεται από το σκοπό της, το είδος  της Κοιν.Σ.Επ και την έκταση της ευθύνης των μελών της.  Ονόματα  μελών   ή   τρίτων   δεν   περιλαμβάνονται   στην   επωνυμία  της Κοιν.Σ.Επ.
 ββ) Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών  μελών.
 γγ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών.
 δδ) Την έκταση της ευθύνης των μελών όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.
 εε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.
στστ) Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής  που  θα  μεριμνήσει
για την έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.
Κατά τα λοιπά το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.  μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.
γ) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ. και  περιλαμβάνει τα στοιχεία της περ. β). Το περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού ορίζεται ειδικότερα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 5 του άρθρου 17.
Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ216) αντικαθίσταται ως εξής
«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας του άρθρου 15, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του, τεχνική ή μη, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των νομικών προσώπων που εγγράφονται στα επιμέρους Μητρώα, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους σε αυτά, οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους, η μορφή και το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, οι διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων,  καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
4. Ο τίτλος του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις»
5. Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ., των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας σε αυτό δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.» 

ΙΣΤ. 1. Στο τέλος της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τον αριθμό των προσώπων που προκύπτει ότι υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκμετάλλευση με βάση τα ανωτέρω επί μέρους ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Οι οικειοθελείς προσλήψεις της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που λογίζονται ως υποχρεωτικές προσλήψεις σε αυτή, έως τον αριθμό με τον οποίο συμπληρώνονται τα ανωτέρω ποσοστά υποχρεωτικών προσλήψεων, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την ημερομηνία τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄220) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του ν. 3996/2011 (Α΄170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου, στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα. β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α') ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη, ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.»


Αθήνα 22/2/2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
                                                              ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ