!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχωνΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240
11 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποππαραγράφου 4 της παραγρά−
φου Β του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (Α 41),
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19757
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005
(Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»,
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄, 243) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Την προτεραιότητα ενίσχυσης των ηλικιωμένων
και ανάπηρων συνταξιούχων για την κάλυψη αναγκών
κατ’ οίκον φροντίδας και την αποφυγή του κοινωνικού
αποκλεισμού,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποφασίζει:
Για την υλοποίηση του Προγράμματος «κατ’ οίκον
φροντίδας Συνταξιούχων», κατ’ εφαρμογή του Άρθρου
138 παρ. Β του Ν. 4052/2012 ορίζει με την παρούσα τα
κριτήρια και τη διαδικασία υπαγωγής ωφελουμένων στο
πρόγραμμα, σκοπός του οποίου είναι η κατοχύρωση
συνθηκών αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίωσης των
ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κα−
τοικία τους, ώστε να προληφθούν καταστάσεις κοινωνι−
κού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η παραπομπή τους
σε δομές κλειστής φροντίδας. Το πρόγραμμα υλοποι−
είται από δομές / επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας,
εφεξής «Πάροχοι», όπως ορίζονται στο Άρθρο 138 παρ.
Β υποπαράγραφος 7 του ν. 4052/2012.
Άρθρο 1
Κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα
κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων
Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρί−
ας ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
του ΝΑΤ, του Δημοσίου καθώς και συνταξιούχοι ανα−
σφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπί−
ζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπη−
ρίας και πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι αναφερόμενα
κριτήρια επιλογής.
Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων:
α) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 78o έτος
της ηλικίας τους,
β) Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρό−
σωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής
στο πρόγραμμα,
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισό−
δημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισο−
δηματικής κλίμακας που προβλέπεται, κάθε φορά, για
την παροχή του ΕΚΑΣ,
δ) Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας
(χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυ−
τοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθη−
μερινών τους αναγκών,
ε) Δεν λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας, ή
εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα
συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο
πρόγραμμα αναθεωρούνται σύμφωνα με τους περιο−
ρισμούς του προϋπολογισμού του και με στόχο την
αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των συντα−
ξιούχων.
Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συνταξιούχοι που
πληρούν τα κριτήρια επιλογής αλλά διαβιούν σε μο−
νάδες κλειστής φροντίδας του δημόσιου, ιδιωτικού ή
εθελοντικού τομέα ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές
μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιω−
τικού τομέα.
Άρθρο 2
Διαδικασία υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα
1. Ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνο−
δεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
− Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
− Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης εισοδήματος του
προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση,
σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ει−
σοδήματος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα
του ωφελούμενου,
− Βιβλιάριο Υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
− Απόφαση συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό πλη−
ρωμής Συντάξεων,
− Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ,
− Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/85 στην οποία αναφέ−
ρει ότι διαβιοί μόνος του ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο
που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο
πρόγραμμα.
Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ ελέγχει την πλη−
ρότητα του φακέλου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά
τα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει απόφαση ένταξης στο
πρόγραμμα, η οποία γνωστοποιείται στον ωφελούμενο.
Επίσης στον ωφελούμενο γνωστοποιούνται με κάθε
πρόσφορο τρόπο, οι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
πάροχοι, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του.
2. Οι εγκριτικές αποφάσεις καταχωρούνται σε ηλε−
κτρονικό αρχείο που τηρεί η υπηρεσία του Ιδρύματος και
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
− ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ωφελουμέ−
νου
− Α.Φ.Μ.
− τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του
ωφελούμενου
− φορέα συνταξιοδότησης και αριθμό μητρώου του
συνταξιούχου
3. Ο ωφελούμενος επιλέγει πάροχο με τον οποίο το
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έχει συνάψει ειδική σύμβαση κατ’ εφαρμογή
της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου Β΄ του άρθρου
138 του ν.4052/2012(Α,41) στον οποίο προσκομίζει την
εγκριτική απόφαση ένταξής του στο Πρόγραμμα. Ο πι−
στοποιημένος από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πάροχος υποχρεού−
ται να εγγράφει στο πρόγραμμα τον ωφελούμενο και
να ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου από το
πρόγραμμα, για οποιοδήποτε λόγο, ο πάροχος υπο−
χρεούται να ενημερώσει άμεσα το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και να
γνωστοποιήσει το λόγο αποχώρησης.
4. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι υποβάλλουν, ηλεκτρο−
νικά, ανά τρίμηνο τα στοιχεία των ωφελούμενων του
προγράμματος, στους οποίους παρείχαν υπηρεσίες.
Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
και την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών προβαίνουν
στην πληρωμή των παρόχων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
19758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Διάρκεια του προγράμματος
Ο ωφελούμενος υποχρεούται στην αρχή κάθε έτους
να προσκομίζει στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι συνεχίζει να
πληροί τις προϋποθέσεις και παραμένει δικαιούχος του
προγράμματος.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους ο ωφε−
λούμενος παύει να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια,
οφείλει να το κοινοποιήσει στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για να δια−
κοπεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου, η διακοπή
γίνεται αυτοδίκαια.
Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν τηρεί τους όρους
της σύμβασής, ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα να
το καταγγείλει στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, προκειμένου το Ίδρυμα,
μετά από σχετικό έλεγχο, να προβαίνει στη διακοπή
της σύμβασης με τον πάροχο. Η διαδικασία αυτή θα
εξειδικευτεί στην απόφαση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και Οικονο−
μικών της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Β΄ του
άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).
Άρθρο 4
Έναρξη εφαρμογής του προγράμματος
Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ υποχρεούται να
ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τη νέα εφαρ−
μογή του ολοκληρωμένου προγράμματος κατ’ οίκον φρο−
ντίδας συνταξιούχων, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευ−
τικών υπηρεσιών, να γνωστοποιεί τα κριτήρια επιλογής
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσδιορίσει
την υπηρεσία υποβολής των αιτήσεων, τον τρόπο και
την διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και επιλογής των
ωφελούμενων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ−
ρεια για την εφαρμογή του προγράμματος.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Κατά την αρχική εφαρμογή του προγράμματος, ωφελού−
μενοι είναι μόνο οι έχοντες αναπηρία ποσοστού 67% και
άνω, και πληρούν σωρευτικά τα υπόλοιπα κριτήρια.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02012401104120008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.