!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

(ΦΕΚ 894 Β/12-4-2013) χρηματοδότηση ΒΣΣ - από 1/07/2012 έως 31/12/2012


Αριθ. Φ.80000/οικ.9434/1787/13 (ΦΕΚ 894 Β/12-4-2013) : Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτ»" κατά την περίοδο από 1/07/2012 έως 31/12/2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν.4087 (ΦΕΚ 196/τΑ/2012) Κύρωσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α, 115), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των ΠΔ/των 85/2012 (Α, 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και του π.δ/τος 86/2012 (Α΄, 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Φ.80000/8663/1779/15-5-2012 (Β, 1713) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης ΑΚΑΓΕ»
5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10-8-2012 (Β, 2371) «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
6. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
7. Την με αριθμ. Φ.80.000/24195/4227 (ΦΕΚ/Β/3036/ 15.11.2012) κοινή υπουργική απόφαση για των προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
8. Την αριθ 12/1-4-2013 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Α.Κ.Α.ΓΕ. που λήφθηκε κατά την αριθ 12η συνεδρίασή της.
9. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που χρήζουν αυξημένης φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα.
10. Το γεγονός ότι με βάση το Πρακτικό 1, της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α ) το εκτιμώμενο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου για το Β΄ εξάμηνο του 2012, ανέρχεται στο ποσό των 29.644.847,58 €.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη ύψους 29.644.847,58 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ / Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2013, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη μεταφορά του ποσού των είκοσι εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα οκτώ (29.644.847,58) ευρώ στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για την περίοδο από 1/07/2012 έως 31/12/2012 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) - Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση επιταγής , σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β/2371/12).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.