!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΑΞΗ 49/17 ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η πράξη 49/17 Νοεμβρίου 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα ΝΠΔΔ από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,οπότε μπορεί να γίνει ανανέωση των συμβάσεων και πληρωμές στα ΒΣΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ. Έχει σταλεί στους επιτρόπους!!

ΤΜΗΜΑ I
(σε συμβούλιο)
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος, Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους, Δημήτριο Τσακανίκα και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και τις Παρέδρους, Φωτεινή Πούλιου (εισηγήτρια) και Αθηνά Σιγάλα, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 17 Οκτωβρίου 2014 με την παρουσία της Γραμματέως του, Ευδοξίας Στυλιανίδου, Προϊσταμένης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Κατηγορίας ΠΕ.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 28.8.2014 αίτηση (αρ. πρωτ. Ελ. Συν. 57394/29.8.2014) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.
Με την αίτηση αυτή διώκεται η ανάκληση της 76/2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Φωτεινής Πούλιου
Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Και
Αφού έλαβε υπόψη
Την 48/2.9.2014 έγγραφη γνώμη του Παρέδρου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας Γεωργίου Παπαϊσιδώρου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνεται η απόρριψη της υπό κρίση αίτησης.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
I. Με την υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 6 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), ο οποίος με το άρθρο δεύτερο αυτού κατήργησε από την έναρξη της ισχύος του το π.δ. 774/1980, ζητείται η ανάκληση της 76/2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα αυτό. Με την πράξη αυτή κρίθηκε μη θεωρητέο το 29, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, ποσού 1.321,76 ευρώ, το οποίο αφορά στην καταβολή αποδοχών μηνός Απριλίου 2013 σε υπάλληλο του προαναφερόμενου νομικού προσώπου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος απασχολείται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με την αιτιολογία ότι ο ως άνω υπάλληλος μη νομίμως παρείχε τις υπηρεσίες του στο ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, καθόσον η 956/30.4.2013 πράξη του Προέδρου του προαναφερόμενου ν.π.δ.δ. περί της ανανέωσης της σύμβασης εργασίας του από 1.4.2013 έως 30.9.2013 δεν είχε δημοσιευθεί στην Ε.τ.Κ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012.
ΙΙ. Α. Ο ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 14/2.2.2012) ορίζει στο άρθρο 1, υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ότι « … 9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α` και β΄ βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ...». Εξάλλου, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ορίζει στο άρθρο 205, υπό τον τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών» ότι «1. Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ...» και στο άρθρο 207, υπό τον τίτλο «Λύση της σύμβασης» ότι «1. Μετά τη λήξη του χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Οποιαδήποτε παράταση της αρχικής σύμβασης ή ανανέωση με σύναψη νέας σύμβασης πέρα από το ανώτατο κατά περίπτωση χρονικό όριο απασχόλησης απαγορεύεται. ...». Τέλος, ο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28) ορίζει στο άρθρο 21, υπό τον τίτλο «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών», όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο, ότι «1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει ... Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. 3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς … επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. ...».
Σύμφωνα με την προεκτεθείσα διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σχέσης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση παρέχεται στο αρμόδιο διοικητικό όργανο δυνατότητα ανανέωσης των σχετικών συμβάσεων, δημοσιεύονται από 2.2.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης (βλ. άρθρο 37 του προαναφερόμενου νόμου), στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, στην έννοια της δημοσιευτέας πράξης πρόσληψης εμπίπτει και η πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου με την οποία, κατ’ ενάσκηση της χορηγούμενης βάσει ειδικής διάταξης ευχέρειας, αποφασίζεται η ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των οποίων η ισχύς έληξε. Τέτοια ειδική διάταξη είναι και η προεκτεθείσα παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα ή έργα τα οποία χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς. Η ανανέωση ή παράταση μπορεί να γίνει μόνο έως το τέλος του προγράμματος ή έργου. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή κατά την οποία ως πράξη πρόσληψης χρήζουσα δημοσίευσης υπό την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 νοείται μόνον η πράξη της αρχικής πρόσληψης του υπαλλήλου, θα κατέλυε το σκοπό θέσπισης της διάταξης, σύμφωνα με τον οποίο επιδιώχθηκε «η πληρότητα του ελέγχου και της εποπτείας στον αριθμό προσλήψεων – αποχωρήσεων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης ...». Και τούτο διότι ειδικώς στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν του προεκτεθέντος άρθρου 205 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη λύσης τους, καθόσον βάσει του άρθρου 207 του ίδιου Κώδικα, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδικαίως με την παρέλευση του χρονικού σημείου λήξης τους. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις των προσλήψεων ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης, η δημοσίευση αποκλειστικώς της αρχικής πράξης πρόσληψης και όχι και της ανανέωσης αυτής που καθορίζει το νέο χρόνο της εργασιακής σχέσης, καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο του χρόνου λήξης των συμβάσεων και συνακόλουθα του προσωπικού της κατηγορίας αυτής που μισθοδοτείται από δημόσιους φορείς (βλ. Πρξ. Κλ. Προλ. Ελέγχου Ι Τμ. Ελ.Συν. 32/2014).
Β. Με την Υ.Α. 1605/οικ.385/2011 (Β΄ 17/14.1.2011) η πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, στο θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», με χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτής από 1.1.2011 έως 31.12.2011. Στην πράξη αυτή συμπεριελήφθη και η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά ένα μέρος. Ωστόσο, η διάρκεια του προγράμματος αυτού παρατάθηκε διαδοχικώς από τη λήξη της συγχρηματοδότησής του στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 στις 31.12.2011, έως 31.3.2013, με ισόχρονη παράταση της ισχύος των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά τους πρόσωπα για την υλοποίησή του, με σκοπό να συνεχιστεί η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος μέχρι την ανάπτυξη του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, μέσω του οποίου εκπληρώνεται η υποχρέωση της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών σε πάγια βάση (βλ. σχετικώς το με αρ. πρωτ. οικ. 21974/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας). Ειδικότερα, με την παρ. 6 του άρθρου 2 της δημοσιευθείσας στις 31.12.2011 (Α΄ 268) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), το ως άνω πρόγραμμα «... συνεχίζεται έως την 30η.6.2012. β. Για τη συνέχιση του προγράμματος παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως 30.6.2012. ...». Με τη δημοσιευθείσα στις 14.6.2012 (Α΄ 135) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012 (Α΄ 196/16.10.2012), «Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό προσωπικού, ... παρατείνονται έως τις 30.9.2012. ...». Με το άρθρο δεύτερο του προαναφερόμενου νόμου «Η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο πρόγραμμα αυτό προσωπικού, ... παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.3.2013. ...». Σε όλες τις προαναφερόμενες βάσει διατάξεων νόμου παρατάσεις της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την υλοποίησή του, καθορίστηκε με τις ίδιες διατάξεις και η χρηματοδότηση αυτού κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εν συνεχεία, λόγω της εξακολούθησης της ανάγκης παροχής των υπηρεσιών του προγράμματος (βλ. το προαναφερόμενο με αρ. πρωτ. οικ. 21974/30.5.2013 έγγραφο) παρατάθηκε εκ νέου βάσει διάταξης νόμου το πρόγραμμα και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του σχετικού με αυτό προσωπικού, από τη λήξη τους μέχρι 30.9.2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98/26.4.2013) «Τα άρθρα 1 και 2 της από 14.6.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012 (Α΄ 196), τροποποιούνται ως εξής: Άρθρο 1: Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ... παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30.9.2013. ... Άρθρο 2: Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 30.9.2013 μεταφέρονται πόροι από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) ... Η διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., περιλαμβάνοντας εκτός των άλλων ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.». Τέλος, η διάρκεια του προγράμματος και των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του σχετικού με αυτό προσωπικού των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, παρατάθηκε εκ νέου από τη λήξη τους έως 30.9.2014 με το άρθρο 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216/11.10.2013), και από την ως άνω λήξη έως 31.12.2015 με το άρθρο 64 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156/1.8.2014).
III. Στην υπό κρίση περίπτωση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο φερόμενος ως δικαιούχος ......  του 29, οικονομικού έτους 2014, χρηματικού εντάλματος του ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, είναι υπάλληλος του προαναφερόμενου ν.π.δ.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχολούμενος στην υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/2013, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 26.4.2013 και τροποποίησε αναδρομικά τη δημοσιευθείσα στις 14.6.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012), με την οποία είχαν παραταθεί έως 30.9.2012 το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείτο με την υλοποίησή του, παρατείνοντας εκ νέου το ως άνω Πρόγραμμα και τις σχετικές συμβάσεις έως 30.9.2013, η σύμβαση εργασίας του ......... παρατάθηκε, κατά τη διατύπωση της ως άνω διάταξης, από τη λήξη της στις 31.3.2013 (ημερομηνία έως την οποία είχε παραταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4087/2012, δημοσιευθέντος στις 16.10.2012) μέχρι τις 30.9.2013 (βλ. τις σχετικές διατάξεις αναλυτικώς εκτιθέμενες στη σκέψη ΙΙ. Β.). Ακολούθως, υπεγράφη μεταξύ του ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ., νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του, και του ανωτέρω υπαλλήλου, η 973/30.4.2013 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 1.4.2013 έως 30.9.2013, ύστερα και από το 956/30.4.2013 έγγραφο του Προέδρου του ν.π.δ.δ. περί της παράτασης της σύμβασής του με το προαναφερόμενο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4147/2013. Με την ήδη προσβαλλόμενη 76/2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα αυτό, κρίθηκε ότι το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί, με την αιτιολογία ότι είναι μη νόμιμη η παροχή υπηρεσιών του ανωτέρω υπαλλήλου προς το ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο αφορά το χρηματικό ένταλμα, δηλαδή το μήνα Απρίλιο του 2013, καθόσον το προαναφερόμενο 956/30.4.2013 έγγραφο του Προέδρου του ως άνω ν.π.δ.δ., το οποίο χαρακτηρίζεται απόφαση ανανέωσης της σύμβασης του.......... έως 30.9.2013, δε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, αλλά και υπό την εκδοχή ότι κι αν δημοσιευόταν, δε θα μπορούσε να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσής του, η οποία, ως εκ του χρόνου έκδοσης του ως άνω εγγράφου στις 30.4.2013, δε θα μπορούσε να γίνει σε χρόνο πρότερο της τελευταίας αυτής ημερομηνίας. Ωστόσο, σύμφωνα και με την ερμηνεία της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (βλ. σκέψη ΙΙ. Α.), η προαναφερόμενη περίπτωση συνέχισης της ισχύος της σύμβασης εργασίας του ................ ο οποίος απασχολείτο στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δεν υπάγεται στην ως άνω διάταξη και δεν χρήζει δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθόσον αυτή (η συνέχιση της ισχύος της σύμβασης), ανεξαρτήτως αν αποτελεί κατά κυριολεξία παράταση ή αναδρομική ανανέωση, έγινε από τον ίδιο το νομοθέτη, ο οποίος όρισε ρητώς ότι «η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ... παρατείνονται έως τις 30.9.2013», χωρίς να καταλείπεται σε κανένα διοικητικό όργανο οποιαδήποτε δυνατότητα ανανέωσης ή μη των σχετικών συμβάσεων, όπως προϋποθέτει η προαναφερόμενη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 και περαιτέρω χωρίς να θίγεται ο σκοπός της διάταξης αυτής περί ολοκληρωμένου ελέγχου του αριθμού των προσώπων που εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της συνακόλουθης δημοσιονομικής επιβάρυνσης (βλ. σκέψη ΙΙ.Α.), ο οποίος ικανοποιείται με τη δημοσίευση της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4147/2013. Εξάλλου, μετά τη λήξη στις 31.12.2011, της συγχρηματοδοτούμενης φάσης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως τούτο προκύπτει στο αναφερόμενο στη σκέψη ΙΙ.Β., με αρ. πρωτ. οικ. 21974/30.5.2013, έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, η παράταση ή ανανέωση των σχετικών με το Πρόγραμμα αυτό συμβάσεων δε θα μπορούσε να γίνει παρά μόνο από τον ίδιο το νομοθέτη, καθόσον η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (βλ. σκέψη ΙΙ.Α.) αναφέρεται μόνο σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή επιδοτούμενα από διεθνείς οργανισμούς. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η εντελλόμενη δαπάνη είναι, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο ανάκλησης, νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την αίτηση.
Ανακαλεί την 76/2014 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του Ι Τμήματος του Δικαστηρίου.
Αποφαίνεται ότι το 29, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.Κ.Ε) του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πρέπει να θεωρηθεί.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014 και εκδόθηκε στις 18 Nοεμβρίου 2014.

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΥΛΙΟΥ

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Kοινωνικοί Λειτουργοί διαπιστώνουν: Εγκατάλειψη ή κακομεταχείριση ηλικιωμένων γονιών από τα παιδιά τους

Kοινωνικοί Λειτουργοί διαπιστώνουν: Εγκατάλειψη ή κακομεταχείριση ηλικιωμένων γονιών από τα παιδιά τους Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/item/47169-kakometaxeirisi-ilikiomenwn 

Αρκετοί ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από τα ίδια τους τα παιδιά, τα οποία μην αντέχοντας τις οικονομικές δυσκολίες, την ανεργία και τα πολλά προβλήματα, είτε ξεσπούν στους γονείς τους είτε τους εγκαταλείπουν αβοήθητους στο έλεος του Θεού. Το ξύλο δεν είναι η μόνη μορφή βίας: Οι προσβολές, οι φωνές και η απαίτηση να τους παίρνουν τη σύνταξη είναι μερικές μόνο από τις συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι με αποτέλεσμα να μη θέλουν να δουν τα παιδιά τους και να τα φοβούνται. 
Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες κοινωνικών λειτουργών που μέσα από τη δουλειά τους έχουν να διηγηθούν τέτοιες ιστορίες, ενώ μιλούν και για την παραμέληση των ηλικιωμένων από την Πολιτεία. Βέβαια υπάρχουν κι εκείνες οι περιπτώσεις που τα παιδιά αναγκάζονται να πάνε τους γέρους γονείς τους στο άσυλο, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τους γιατρούς ή μια γυναίκα για να τους φροντίζει. 
Η Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης, επισημαίνει ότι «είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το θέμα της βίας εναντίον των ηλικιωμένων». Και βία, όπως λέει, δεν είναι μόνο το να χτυπήσεις έναν άνθρωπο, αλλά και το να τον προσβάλλεις με τα λόγια σου ή να τον τρομοκρατείς με τη συμπεριφορά σου απέναντί του. «Στη σύγχρονη εποχή μάλιστα παρατηρούμε μια έντονη αύξηση που συνδέεται με τη βιαιότητα των συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης», αναφέρει - προσθέτοντας ότι «όποιος δέχεται βία, θα δώσει βία: άρα η ανεργία, η δυσπραγία, η αίσθηση της πίεσης που νιώθουν οι νεότεροι μεταφράστηκε σε ποικιλόμορφη βιαιότητα εναντίον των ηλικιωμένων». 
Ομως και η ίδια η Πολιτεία «είναι κακοποιητική, αν σκεφτείς ότι δεν έχει αρκετές δομές φιλοξενίας μοναχικών ηλικιωμένων ή δεν φροντίζει να ξεπεραστούν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν προγράμματα όπως το "Βοήθεια στο Σπίτι", ώστε να παράσχουν ουσιαστική και συνεχόμενη φροντίδα». Επιπλέον, «και η ίδια η κοινωνία γίνεται ενίοτε κακοποιητική, αφού μπορεί να γνωρίζει ότι στο διπλανό σπίτι βρίσκεται ένας ηλικιωμένος αφρόντιστος αλλά δεν τον επισκέπτεται». Ακόμη και η οικογένεια «γίνεται κακοποιητική όταν εγκαταλείπει τον γέροντα μόνο του χωρίς να φροντίζει τη σωματική του υγεία ή να κατανοεί τα συναισθήματά του». Και αυτό, «η αίσθηση απόρριψης και εγκατάλειψης είναι μια από τις πιο άσχημες μορφές κακοποίησης, με χειρότερη όλων τη σωματική βία εναντίον του ηλικιωμένου, αφού μέσα της εμπεριέχει ντροπή, πόνο και αίσθηση απώλειας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».
Η Σοφία Παναγιωτέα, κοινωνική λειτουργός στο "Βοήθεια στο Σπίτι" της Δημοτικής Ενότητας Βουφράδας και την Ανδρούσα, λέει ότι «υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι παραμελημένοι. Μου έχει τύχει γιος να πει για τη μητέρα του “παρ' την και κάνε τη ό,τι θέλεις", “πήγαινέ την στο άσυλο”». Υπάρχουν όμως και παιδιά που «έχουν τακτική επαφή κι έχουμε συνεργασία μαζί τους. Εχει τύχει να τηλεφωνήσω στο γιο και να τρέξει αμέσως από την Αθήνα». Εξαρτάται, όπως λέει, από τη σχέση που είχαν από μικροί με τους γονείς τους. Μέσα από τη δουλειά όμως βλέπει ότι όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι παραμελούνται από τα παιδιά τους και μένουν μόνοι - «ειδικά τον τελευταίο καιρό που ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Εχουμε αντιμετωπίσει και παιδιά που μας λένε “δεν έχω να 'ρθω”». Και τώρα όπως λέει «βγαίνουν προβλήματα και εντάσεις μέσα στο σπίτι που πριν δεν υπήρχαν. Δηλαδή για παράδειγμα κάποιοι ηλικιωμένοι αγχώνονται ή και φοβούνται όταν τους επισκέπτονται τα παιδιά τους, γιατί πάνε με πολύ απότομο τρόπο και τους ζητάνε κάτι». Επίσης βλέπει και περιπτώσεις που τα παιδιά διώχνουν τους γέρους γονείς από το σπίτι: «Τους πηγαίνουν σε κάποια ιδρύματα ενώ πριν τους φρόντιζαν. Τώρα υπάρχει μια τάση να τους διώχνουν από το σπίτι». 
Αλλά η παραμέληση δεν είναι μόνο από την πλευρά της οικογένειας, είναι και από την πλευρά της Πολιτείας, λέει. Και εξηγεί πως οι ηλικιωμένοι στα χωριά μειονεκτούν: «Για παράδειγμα δεν έχουμε τους γιατρούς που χρειαζόμαστε, και αν δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον πρέπει να τους πάμε στο Κέντρο Υγείας ή να έρθουμε στην Καλαμάτα».
Ο διευθυντής του Ασύλου Ανιάτων Καλαμάτας, πρωτοπρεσβύτερος Ευστάθιος Μπαρούτσος, επισημαίνει ότι τα αιτήματα για να φιλοξενήσουν περισσότερους ηλικιωμένους στο ίδρυμα έχουν αυξηθεί, «αλλά εμείς δεν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε άλλους ανθρώπους». Οπως λέει, δέχονται 3 - 4 αιτήσεις την εβδομάδα, αλλά ήδη φιλοξενούνται στο Ασυλο περίπου 85 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι που τα παιδιά τους δεν μπορούν να τους φροντίσουν. «Δεν έχουν τη δυνατότητα να τους παρέχουν όλα αυτά που εμείς στο ίδρυμα παρέχουμε• δεν φτάνουν τα χρήματα πλέον της οικογένειας για επιπλέον γιατρούς ή για μια γυναίκα η οποία να τους περιποιείται όταν αυτοί εργάζονται», αναφέρει. 

ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Η Αντωνία Μητροπούλου-Κάντζα, κοινωνική λειτουργός και προϊσταμένη του Α' ΚΑΠΗ Καλαμάτας, χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας «θεματοφύλακες της πολιτιστικής μας ταυτότητας» - γι' αυτό και όπως λέει «θα πρέπει να μένουν μέσα στον ιστό της κοινωνίας και της οικογένειας ως δραστήρια μέλη». Είναι οι άνθρωποι που «μπορούν να διδάξουν τα παιδιά που οι γονείς τους τρέχουν για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην ή για το κυνήγι του κύρους και είναι απόντες από το σπίτι». Αλλά δυστυχώς όπως λέει «πάει να σβήσει και ο θεσμός της οικογένειας, να αποδιώξει τον ηλικιωμένο γονιό• όμως αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο λάθος και η κακοποίηση της τρίτης ηλικίας είναι μέγα έγκλημα».
Η ίδια τονίζει πάντως πως, ναι μεν υπάρχουν παιδιά που κακομεταχειρίζονται τους ηλικιωμένους γονείς τους, αλλά στο ΚΑΠΗ δεν έχει ακούσει για ανάλογες συμπεριφορές κακομεταχείρισης, όπως γονείς που τα παιδιά τους τούς επισκέπτονται ελάχιστα, δεν τους τηλεφωνούν και δεν ασχολούνται μαζί τους. Θεωρεί μάλιστα ότι «τώρα που δυσκόλεψαν τα πράγματα, είναι πιο ανοιχτοί και προσιτοί στο γονιό» - και επιπλέον ότι «η σύνταξη είναι πάρα πολύ πολύτιμη, και όχι μόνο: Η τρίτη ηλικία έχει να δώσει από την εμπειρία της, και δίνει απλόχερα». 
Ομως η Πολιτεία δεν φροντίζει, όπως λέει η κ. Μητροπούλου, να κρατάει τους ηλικιωμένους ως ενεργά μέλη στον ιστό της κοινωνίας. «Δεν υπάρχουν δομές που μπορούν να βοηθήσουν την τρίτη ηλικία. Είμαστε πολύ πίσω ως κοινωνία. Θα πρέπει η κοινωνία να έχει ειδικές δομές για την τρίτη ηλικία, που να τους κρατούν και στον κοινωνικό και στον οικογενειακό ιστό ως ισότιμα μέλη», διαπιστώνει. Τα ΚΑΠΗ, σημειώνει, «είναι μια τέτοια μεγάλη κίνηση, έχουν περιθωριοποιήσει τα γηροκομεία γιατί οι δραστηριότητες που υπάρχουν στα ΚΑΠΗ κρατούν το μυαλό τους ενεργό και τους ηλικιωμένους δραστήριους για να κρατηθούν ως αυτόνομα και ισότιμα μέλη στην κοινωνία».

 http://www.eleftheriaonline.gr
      Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/item/47169-kakometaxeirisi-ilikiomenwn

Ετοιμάζουν ενημερωτική ατζέντα οι κοινωνικοπρονοιακές δομές της Φθιώτιδας (video)


Τρόπους συνεργασίας για αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών αναζητούν οι κοινωνικές δομές του Νομού Φθιώτιδας.
Εκπρόσωποι από 34 περίπου υπηρεσίες συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Λαμίας για να οργανωθούν, προκειμένου να συντάξουν σε πρώτη φάση ένα έντυπο με όλες τις υπηρεσίες και τα τηλέφωνα ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες που μπορούν ν' απευθύνονται για κάθε πρόβλημά τους.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ
 http://www.lamiastar.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΕ


Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με την παρούσα επιστολή επιθυμoύμε να σας γνωστοποιήσουμε την πρόθεσή μας να αποχωρήσουμε από τo Ενιαίο Ψηφοδέλτιο.
Η απόφασή μας αυτή δεν ήταν εύκολη και οπωσδήποτε μας λυπεί, όπως είναι φυσιολογικό. Για πάνω από 2 χρόνια προσπαθήσαμε, με τις όποιες δυνάμεις μας να συμβάλουμε κι εμείς ώστε ο κλάδος μας να σταθεί, να καθιερωθεί, να μετεξελιχθεί αλλά και να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια που κάνει γενικότερα η χώρα να ορθοποδήσει.
Στο διάστημα αυτό, κάναμε πάντα το καθήκον μας πιστεύουμε με τον καλύτερο τρόπο και βοηθήσαμε ώστε ο ΣΚΛΕ να αποκτήσει μια καλή «έξωθεν μαρτυρία» και να έχει μια ευπρόσωπη παρουσία στα δρώμενα και στις καθημερινές επιταγές με τεκμηριωμένες ερωτήσεις και παρεμβάσεις, χωρίς ποτέ να προκαλέσουμε ή να δημιουργήσουμε κάποιο ζήτημα.
Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε! Καθώς ο χρόνος περνούσε διαπιστώναμε ότι είχαμε μια «διαφορά φάσης» και αντίληψης για τα πράγματα από την πλειονότητα των συναδέλφων που είχαν εκλεγεί μαζί μας στο ΔΣ. και προέρχονταν από το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
Υποστηρίξαμε επίσης μια γενναία, αλλά έγκαιρη και θεσμική προσέγγιση με τις υγιείς δυνάμεις και απόψεις των συναδέλφων που προέρχονταν από την Ενωτική Παρέμβαση Κοινωνικών Λειτουργών.
Εξ’ αρχής δεν μας αφορούσαν οι τακτικισμοί και η φιλοσοφία των συναφών πολιτικά προσδιορισμών, οι αριθμητικές και τα μαθηματικά των ισορροπιών, τα «ψηφαλάκια» και η μέτρηση δυνάμεων.
Πάντα θεωρούσαμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι άλλο ένα αποκαΐδι του παρελθόντος και δεν προσθέτει και δεν πολλαπλασιάζει! Απλά αγκυλώνει και δημιουργεί αναχώματα που εμποδίζουν την εξέλιξη του κλάδου.
Όσο και αν προσπαθήσαμε να προσανατολίσουμε τους συν εκλεγμένους μας σε μία αυτοκριτική για το πώς θα χαράξουμε μια πολιτική αλλαγής του προσώπου του ΣΚΛΕ και αυτό για να γίνει πόλος έλξης όλων αυτών των συναδέλφων που του έχουν γυρίσει την πλάτη αλλά και αυτών που πρωτοβγαίνουν στο επάγγελμα και θα ήθελαν να αποκτήσουν την αίσθηση του «ανήκει» σε έναν συνδικαλιστικό/ επαγγελματικό/ επιστημονικό φορέα που μπορεί και θέλει να τους εγκωλπίσει, τελικά όλες αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό.
Δεν σπάσαμε αυγά! Δεν σταθήκαμε μπροστά από τις εξελίξεις! Δεν υπήρξε διάθεση να απαντήσουμε πρώτοι σε όλες τις αλλαγές και τις λαίλαπες που βλέπαμε να έρχονται και που αφορούν αμιγώς το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και τις θέσεις εργασίας μας σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Δεν κληθήκαμε να πάρουμε θέσεις ή να εκφράσουμε απόψεις! Πάντα ήμασταν στη θέση αυτού που έτρεχε πίσω από τις αποφάσεις και προσπαθούσαμε «πυροσβεστικά» να παρέμβουμε και τεχνικά / διεκπεραιωτικά να «περισώσουμε» ότι το σύστημα καταστρέφει και αποδομεί συστηματικά.
Ενώ θα μπορούσαμε να πρωτοστατήσουμε στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν όλους εμάς και φυσικά τον κλάδο όπως: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Δεοντολογία του επαγγέλματος, Ευρωπαϊκή διάσταση και όσμωση με τους συναδέλφους του εξωτερικού, Διαρθρωτικά προγράμματα και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο … κά, μας βρήκαμε να καταπιανόμαστε με την ρουτίνα της διεκπεραίωσης.
Ο «διάλογος κωφών» της νίκης, τον οποίο προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε μετά την εκλογική επιτυχία (δύο χρόνια πριν) του Ενιαίου Ψηφοδελτίου, αναπαρήγαγε δυστυχώς ένα κλίμα χωρίς προοπτική, χωρίς καθαρό λόγο, χωρίς γενναία αυτοκριτική και κυρίως χωρίς την αυτονόητη αφετηριακή διαπίστωση ότι οι λίγοι συνάδελφοι που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές έδωσαν εντολή ξεκάθαρης αποδοκιμασίας με το αποτέλεσμα των εκλογών προς αυτό που έχει μετασχηματιστεί ο ΣΚΛΕ, έναν χώρο ο οποίος φυσικά και εν τέλει δεν εκφράζει ούτε εμάς ούτε πολύ περισσότερο τους πέντε χιλιάδες (5000) συναδέλφους από όλη την Ελλάδα.
Συνολικά, ο ΣΚΛΕ έχει απομακρυνθεί από τον αρχικό αξιακό και ιδεολογικό του προορισμό καθώς και από την επαγγελματική και επιστημονική του αποστολή.
Ως εκ τούτου, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στις προηγούμενες εκλογές θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι προβαίνουμε σε μία νέα κίνηση προκειμένου να προσπαθήσουμε με την βοήθεια και άλλων συναδέλφων που ταυτίζονται με τα δικά μας οράματα και τις επιδιώξεις για τον κλάδο και το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, να πετύχουμε τη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΕ». 
Πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη και ειδικά αυτή την εποχή, είναι ένας ΣΚΛΕ ο οποίος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προοπτικές για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ηγεμονισμούς. Μόνο μας όπλο θα είναι η συσπείρωση των συναδέλφων και η δημιουργία πεδίων έκφρασης όλων των επαγγελματιών, από όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 
Πιστεύουμε στη συμμετοχή των συναδέλφων σε μία υγιή συμπαράταξη δυνάμεων που θα αναλάβει τον ρόλο της ενότητας και την συνεργασία των κατακερματισμένων δυνάμεων του χώρου μας ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές και τα ερείσματα για μία νέα εποχή του ΣΚΛΕ.
Ενός ΣΚΛΕ που θα διεκδικεί και θα κατακτά την φωνή του!
Ενός ΣΚΛΕ που θα χαράζει προοπτικές και θα συμβάλλει στην πρόοδο του επαγγέλματος.
Ενός ΣΚΛΕ που θα αναδεικνύει την αναγκαιότητα της ύπαρξης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού και της κατ’ επέκταση κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του.
Ενός ΣΚΛΕ που θα είναι απαγκιστρωμένος από παθογένειες και λαϊκισμούς του παρελθόντος.
Ενός ΣΚΛΕ που θα μπορεί να δείχνει ένα πρόσωπο μοντέρνο και που μάλιστα ακολουθεί την εποχή και τις εξελίξεις της.
Ενός ΣΚΛΕ φιλικό προς τους συναδέλφους που θα παράγει γνώση, τροφοδότηση, ανατροφοδότηση και επιστημονικότητα.
Ενός ΣΚΛΕ που θα μπορεί να γίνει όχημα για κατακτήσεις και διεκδικήσεις.
Ενός ΣΚΛΕ που θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να αφήνει το αποτύπωμά του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.
Ενός ΣΚΛΕ που μπορεί να γίνει μέρος και κομμάτι των ονείρων πολλών συναδέλφων Κοινωνικών Λειτουργών.
Για έναν ΣΚΛΕ που θα μπορεί επάξια να εκπροσωπεί τους 5.000 και πλέον συναδέλφους και που θα βρίσκει τα σημεία που μας ενώνουν και θα αφήνει πίσω ότι μπορεί να μας χωρίζει.
Σε αυτόν τον ΣΚΛΕ θα θέλαμε να δώσουμε τις δυνάμεις μας. Για αυτόν τον ΣΚΛΕ θα θέλαμε να δουλέψουμε.
Σε αυτό το όνειρο και σε αυτή την αναζήτηση θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να είμαστε όλοι μαζί. Να καθορίσουμε και να σταματήσουμε να ετεροκαθοριζόμαστε.


Σε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΕ», σας καλούμε να συμπαραταχτούμε όλοι.Με βαθειά εκτίμηση,
Τζανέτος ΑΝΤΥΠΑΣ
Γεώργιος ΛΟΥΚΑΣ
Κοινωνικοί Λειτουργοί

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Η Eμπειρία Ψυχολόγων Από Τα 5μηνα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Του ΟΑΕΔ

Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα μιας συζήτησης που αναπτύχθηκε μεταξύ ψυχολόγων οι οποίοι εργάστηκαν κατά τα προηγούμενα έτη στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Λόγος για να γραφτεί ήταν η ανάγκη να καταθέσουμε την εμπειρία μας και να μοιραστούμε την εικόνα που εμείς είδαμε μέσα από τα προγράμματα αυτά, ως η ελάχιστη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε για να εναντιωθούμε στα όσα συμβαίνουν εις βάρος μας. Αφορμή, στάθηκαν οι εξαγγελίες για τις νέες “θέσεις εργασίας” που έρχονται πάλι μέσω ΟΑΕΔ και η προοπτική που αυτές σκιαγραφούν για όλους όσους ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτόν τον τόπο.


Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή αλλιώς 5μηνα του ΟΑΕΔ, ισοδυναμούν με ένα -όχι και τόσο νέο εργασιακό καθεστώς (βλ τα προγενέστερα stage) στο πλαίσιο του οποίου προσλαμβάνονται άνεργοι για να εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς για 5 μήνες. Οι άνεργοι μπορεί να είναι πτυχιούχοι οποιασδήποτε ειδικότητας ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν υπόκεινται σε κάποιο ηλικιακό όριο, αρκεί να είναι άνω των 18. Επομένως, είναι προγράμματα που απευθύνονται σε όλους και όχι μόνο στους νέους ή στους νεοεισερχόμενους στον εργασιακό στίβο. Οι ψυχολόγοι που συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά απορροφήθηκαν από δήμους, σχολεία Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, διευθύνσεις υγείας, παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ κ.α.

Τι σημαίνει 5μηνο για έναν ψυχολόγο;

Τα πεντάμηνα απασχόλησαν ψυχολόγους στηριζόμενα στη δημοφιλή, αλλά εσφαλμένη αντίληψη ότι ο ψυχολόγος είναι ένας γιατρός και σαν τέτοιος πρέπει να θεραπεύει προβλήματα μέσα σε λίγες- το πολύ- μέρες. Στη βάση αυτής της λογικής του «χαπιού», οι ψυχολόγοι έπρεπε μέσα σε 5 μήνες να παράσχουν υποστηρικτικό έργο και μάλιστα όχι σε μία, αλλά σε τρεις ή και πλέον διαφορετικές δομές αφού,λόγω των αυξημένων αναγκών, τοποθετήθηκαν σε περισσότερες από μια υπηρεσίες ο καθένας. Μπορούσαμε δηλαδή να δούμε έναν ψυχολόγο να δουλεύει σε πέντε διαφορετικά σχολεία την εβδομάδα, τη στιγμή που οι ανάγκες ενός και μόνο σχολείου απαιτούν από εκείνον/-η καθημερινή παρουσία.

Μπορεί όμως να παραχθεί ουσιαστικό έργο μέσα σε 5 μήνες (4 για την ακρίβεια αν αφαιρέσουμε γιορτές και αργίες) και υπό αυτές τις συνθήκες; Αν υπήρχε έστω και ένας ψυχολόγος στην ομάδα έργου που σχεδίασε τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, είναι βέβαιο ότι θα απαντούσε αρνητικά. Μέσα σε ένα τόσο περιορισμένο και επιβαρυμένο χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει η δυνατότητα για σχεδιασμό και φυσικά ούτε για υλοποίηση δράσεων, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει καμία προοπτική παράτασης ή ανανέωσης της συνεργασίας. Ίσως η ανάγκη για περισσότερο χρόνο να ακούγεται παράξενη σε κάποιον ο οποίος δεν εργάζεται στο χώρο της ψυχικής υγείας. Ακούγεται ακόμη και ελιτίστικη ή ειρωνική σε μια εποχή που όλοι και όλα τρέχουν με τρελούς ρυθμούς. Όμως ο χρόνος για τον ψυχολόγο, όπως και για όποιον άλλον καταπιάνεται με επαγγέλματα των ανθρωπιστικών επιστημών, είναι κομμάτι της δουλειάς του, είναι εργαλείο, είναι ό,τι και η άρτια κατάρτισή του και το καθαρό του μυαλό. Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείαςγνωρίζουμε τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει στη δουλειά μας η ανάπτυξη σχέσης με τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Η σχέση αυτή δεν μπορεί ούτε να επισπευσθεί ούτε να εξαναγκαστεί εντός της διορίας των 5 μηνών. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι το επάγγελμα του ψυχολόγου δε χωρά στα 5μηνα διότι το μόνο που μπορείς να αρχίσεις και να τελειώσεις με υπευθυνότητα σε αυτά, είναι μια σειρά ομιλιών και τίποτα παραπάνω.

Η δουλειά στα εν λόγω προγράμματα, επιβαρύνθηκε επιπλέον από την παντελήέλλειψη πλαισίου που κανονικά θα έπρεπε να συνοδεύει την πρόσληψη μας. Ποιος θα ήταν ο ρόλος του ψυχολόγου, οι αρμοδιότητες και οι στόχοι της δουλειάς του ήταν κάτι που δεν το γνώριζε κανείς, ούτε ο ψυχολόγος ούτε ο ίδιος ο φορέας υποδοχής. Στις συμβάσεις δεν διευκρινίστηκε ποτέ το είδος της εργασίας ούτε και το αν ο ρόλος μας θα ήταν διαγνωστικός, θεραπευτικός, συμβουλευτικός κ.ο.κ Κάποιες διευκρινιστικές διατάξεις που στην πορεία εστάλησαν, περιείχαν αφηρημένου τύπου γενικότητες, δυσερμήνευτες και καθόλου βοηθητικές σε πρακτικό επίπεδο. Ποτέ επίσης δεν υπήρξε πρόβλεψη για εποπτεία, έννοια άμεσα συνυφασμένη με το επάγγελμά μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ψυχολόγος δεν λειτουργεί αυτόνομα και όπου κι αν δουλεύει, οφείλει να έχει εποπτεία προκειμένου να παραμένει βοηθητικός για τους ανθρώπους με τους οποίου συνεργάζεται. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ελλείψεων οδήγησε σε μια χαοτική κατάσταση εξαιτίας της οποίας δεν χάθηκε μόνο επιπλέον χρόνος αλλά επιβαρύνθηκε και ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά. Στην Ελλάδα όπου οι ψυχολόγοι εκλείπουν από τις δημόσιες υπηρεσίες και άρα δεν υπάρχει εμπειρία συνεργασίας και μια πεπατημένη στην οποία θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε, ο κάθε ψυχολόγος κλήθηκε να μπαλώσει ο ίδιος την ανοργανωσιά των προγραμμάτων αυτών. Σε αυτήν την προσπάθεια έπρεπε να αντιμετωπίσει τις υπέρμετρες απαιτήσεις του κάθε φορέα υποδοχής αλλά και τις αντιστάσεις που συνεπάγεται η είσοδος μιας νέας ειδικότητας σε χώρους που δεν είχαν συνηθίσει την παρουσία της. Και όπως είναι αναμενόμενο όταν αφήνεις κάποιον ξεκρέμαστο με την οδηγία “κάνε ότι καταλαβαίνεις”, δεν λείπουν ούτε τα λάθη ούτε οι αυθαιρεσίες.

Τι σημαίνει 5μηνο για όλους μας ως εργαζόμενους και ως πολίτες;

Ωστόσο, είναι μυωπικό να κοιτάζουμε τα 5μηνα αποκλειστικά και μόνο από τη σκοπιά ενός ψυχολόγου που εργάζεται σε αυτά. Το θέμα των 5μήνων μας αφορά όλους γιατί έχει προεκτάσεις που μας επηρεάζουν όλους.

Τα 5μηνα του ΟΑΕΔ ισοδυναμούν με μια τεράστια παρανομία από πλευράς κράτους. Χωρίς την ανάγκη πλέον να συγκαλυφθεί η αυθαιρεσία, στο κείμενο της ίδιας της προκήρυξης αναγράφεται επί λέξη ότι οι αμοιβές ορίζονται «α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις». Κατά παρέκκλιση της νομιμότητας επίσης, εξαφανίζονται και όλα τα εργασιακά δικαιώματα, δεν παρέχεται καμία απολύτως κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας, δεν παρέχεται άδεια και φυσικά δεν καλύπτεται κανένα ατύχημα στο χώρο εργασίας. Πρόκειται δηλαδή για μια ωμή εργασιακή συνθήκη απογυμνωμένη από οτιδήποτε ήταν υπέρ της προστασίας του εργαζομένου μέχρι τώρα. Γι’ αυτό άλλωστε και οι εργαζόμενοι στα προγράμματα αυτά δεν αποκαλούνται εργαζόμενοι, αλλά «ωφελούμενοι»μιας και η νέα αυτή συνθήκη απαιτεί και νέους όρους για να συνεννοούμαστε.

Παρόλο που η προκήρυξη σου έδινε τις αφορμές να υποπτευθείς αυτό που ακολουθεί, στην πραγματικότητα μόνο μέσα από την ίδια την πράξη ήταν δυνατό να αντιληφθεί κανείς περί τίνος πρόκειται. Όσοι έτυχε να τοποθετηθούν σε σχολεία, κατάλαβαν εκ των υστέρων ότι ο μισθός τους μειώθηκε στα 215 και στα 187 ευρώ αντίστοιχα (ανάλογα την ηλικία) για το μήνα του Πάσχα, καθώς τα σχολεία κλείνουν για διακοπές δύο εβδομάδες. Σε άλλες περιπτώσεις που οι εποπτικοί φορείς (πχ δήμοι) φρόντισαν να καλύψουν τις μέρες που οι υπηρεσίες ήταν κλειστές, οι εργαζόμενοι της κοινωφελούς εργασίας τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, ασχέτως αντικειμένου, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα 19,60/17,1 ευρώ την ημέρα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, κατέληγαν να βγάζουν φωτοτυπίες σε κάποιο γραφείο ή να κάθονται απλά περιμένοντας να περάσει η ώρα. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα ανακάλυψη που ποτέ δεν αναφέρθηκε στους όρους πρόσληψης, ήρθε μετά το τέλος των 5μηνων όταν οι εκ νέου άνεργοι διεκδίκησαν κάποια άλλη θέση εργασίας. Ενημερωθήκαμε τότε ότι, με εντολή του υπουργείου,τα 5μηνα δεν λογαριάζονται σαν εργασιακή εμπειρία αλλά σαν προγράμματα εκπαίδευσης ανέργων, οπότε ο εργαζόμενος είναι ένας εκπαιδευόμενος που δεν εκπαιδεύεται αλλά δουλεύει (!). Σε περίπτωση δε που μπροστά σε αυτές τις εξαθλιωμένες συνθήκες αποφάσιζες να μην συνεχίσεις στα 5μηνα, παρόλο που επιλέχθηκες, τότε έπρεπε να “πληρώσεις” με την απώλεια της κάρτας ανεργίας σου, αφού σου παρεχόταν δουλειά και εσύ την αρνήθηκες.

Είναι προφανές ότι τα 5μηνα δεν στήθηκαν για να παρέχουν έργο «κοινωφελούς χαρακτήρα» ούτε για να αναβαθμίσουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, όπως διατείνονται οι εμπνευστές τους. Στήθηκαν καθαρά ως σύστημα ανακύκλωσης ανέργων και “μαγειρέματος” των δεικτών ανεργίας. Πατάνε στη λογική του να δουλέψουν “λίγοι για λίγο” μέχρι να επιστρέψουν ξανά στην αποθήκη ανεργίας και να χρησιμοποιηθούν άλλοι, προκειμένου να πούμε ότι κάτι γίνεται. Για την υλοποίησή τους δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ούτε κανένας κεντρικός έλεγχος. Αποτέλεσμα ήταν σε πολλές περιπτώσεις να “στριμώχνονται” διάφορες ειδικότητες σε υπηρεσίες, όπου δεν υπήρχε όχι απλά η ανάγκη για τις ειδικότητες αυτές, αλλά ούτε καν χώρος να στεγαστούν τόσα άτομα. Έτσι, κάποιοι βρέθηκαν να δουλεύουν χωρίς αντικείμενο ή να απασχολούνται σε εντελώς άσχετα με την ειδικότητά τους αντικείμενα.

Σε εμάς που εργαστήκαμε στα 5μηνα, είναι ξεκάθαρος ένας ακόμη λόγος ύπαρξης τους. Τα 5μηνα αποτελούν επιλογή από πλευράς κράτους και χρησιμοποιούνται για να συνηθίσει σταδιακά ο άνεργος πληθυσμός την έννοιά τους. Να συνηθίσει δηλαδή σε κάτι καινοφανές που ουσιαστικά δε σου παρέχει τίποτα αλλά λειτουργεί στη λογική του «από το τίποτα, καλύτερο». Όταν αυτά, που πριν από χρόνια θα θεωρούνταν εργασιακή εξαθλίωση, περάσουν σαν κάτι συνηθισμένο, δεν θα είναι αδύνατη και η εφαρμογή τους για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της κοινωνίας, κάτι που γίνεται ήδη σε ένα βαθμό άλλωστε. Δεν αποκλείεται δηλαδή μελλοντικά να δούμε 5μηνους δασκάλους ή καθηγητές και να τελούμε όλοι υπό καθεστώς ολιγόμηνων συμβάσεων χωρίς εργασιακά δικαιώματα.

Ποιον λοιπόν ωφελεί αυτή η «κοινωφελής εργασία»; Σίγουρα όχι εμάς που εργαστήκαμε σε αυτά τα προγράμματα και σίγουρα ούτε και κανέναν εργαζόμενο σε αυτή τη χώρα. Είναι προγράμματα που στήνονται από την τρέχουσα πολιτική τάξη για να εξυπηρετήσουν την τρέχουσα πολιτική τάξη. Είναι στην πραγματικότητα μια παγίδα που εγκλωβίζει όλους όσους έχουμε παραμείνει εντός της χώρας σε ένα διαρκές και ψυχοφθόρο ιδιότυπο καθεστώς ανεργίας.

Σίγουρα όλοι πιεζόμαστε οικονομικά και ψυχολογικά όμως αν αφεθούμε στο βάρος των παραπάνω πιέσεων δημιουργούμε ακόμη πιο γόνιμο έδαφος για εκμετάλλευση.Είναι θεωρούμε ευθύνη μας να μην σιωπούμε μπροστά στην εργασιακή αναξιοπρέπεια που βιώνουμε, συνηθίζοντας ως δεδομένη την εξαθλίωση και την παρανομία από πλευράς κράτους. Είναι επιπλέον ευθύνη μας να ανοίγουμε αυτό που βιώνουμε σε όσους δεν το γνωρίζουν και να μην αρκούμαστε σε ψευτοπαρηγοριές τύπου «τι να κάνουμε, από το τίποτα κάτι είναι και αυτό». Όπως όλοι, έτσι κι οι ψυχολόγοι αναζητούμε ευκαιρίες για να είμαστε δημιουργικοί κι όχι να δουλεύουμε χωρίς απολαβές και δικαιώματα ή να εξαναγκαζόμαστε σε αχρηστία μέσα από θέσεις εργασίας χωρίς αντικείμενο. Η παρουσία μας σε όλους τους εργασιακούς χώρους που προέβλεψαν τα 5μηνα κρίνεται και από εμάς απαραίτητη ωστόσο δεν μπορεί η λειτουργία μας σε αυτούς να ετεροκαθορίζεται. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το αντικείμενό μας και δεν λαμβάνουν υπόψιν τους όρους μας δεν μπορούν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν μπορεί να εξαναγκάζονται σε 5μηνες σχέσεις με αναλώσιμους ψυχολόγους τη στιγμή που η σταθερότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση της θεραπευτικής διαδικασίας. Τέλος, η παροχή ψυχοκοινωνικής κάλυψης μέσα από δημόσιους φορείς δεν μπορεί να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο και να καθίσταται μονόδρομος ο ιδιωτικός τομέας, ειδικά όχι σήμερα.

Το παρόν κείμενο δεν έχει να προσθέσει κάτι νέο σε όλα όσα έχουν κατά καιρούς ειπωθεί για τη μορφή που παίρνει η εργασία και οι συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα σήμερα. Καταθέτουμε όμως αυτή την εμπειρία γιατί ήταν ανάγκη μας να κοινοποιήσουμε σε όλους τους συναδέλφους και μη, το αδιέξοδο που ζήσαμε, όχι τόσο σαν αποφόρτιση αλλά σαν μια ελάχιστη αντίσταση στα όσα βλέπουμε σιγά σιγά να μας πνίγουν. Καταθέτουμε αυτό το κείμενο γιατί δεν μπορεί σαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας να εθελοτυφλούμε μπροστά στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί ο ρόλος μας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινωνία δεν μπορεί να ξεκινά και να τελειώνει μέσα σε ένα γραφείο ή μια υπηρεσία. Γιατί πιστεύουμε ότι οι λύσεις των κοινωνικο-πολιτικών ζητημάτων με τα οποία είμαστε όλοι αντιμέτωποι δεν βρίσκονται στις επιπλέον εκπαιδεύσεις ή στην ψυχοθεραπεία μας, αλλά στις μικρές νησίδες αντίστασης που μπορούμε να δημιουργήσουμε συλλογικά.

Καταθέτουμε λοιπόν αυτό το κείμενο ως προτροπή σε εμάς τους ίδιους, αλλά και σε όποιον το διαβάζει, για αναζήτηση και δημιουργία των δικών του νησίδων. Για να μην συνηθίσουμε το απαράδεκτο του χθες σαν το φυσιολογικό του σήμερα.


Ομάδα ψυχολόγων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

omadapsy@googlegroups.comΠηγήPsi action

Απολύονται όσοι συμβασιούχοι αλλάξανε δομές

 
 
Στους 5.500 που θα απολυθούν από την αυτοδιοίκηση συμπεριλαμβάνονται και όσοι συμβασιούχοι μονιμοποιήθηκαν με το διάταγμα Παυλόπουλου, αλλά εντωμεταξύ αλλάξανε δομές και εντάχθηκαν σε άλλο φορέα.
Αυτό προέκυψε όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Μπίρμπας που ήταν παρόν, στην συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κ. Μητσοτάκη.
Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και τον πρόεδρο κ. Πατούλη ότι δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω απόλυση, διότι δεν υπάρχει καμία τέτοια μνημονιακή δέσμευση.
Ομως η απόλυση των 5.500 υπαλλήλων ισχύει και θα προκύψει από τον έλεγχο των πλαστών δικαιολογητικών ή των ψευδών στοιχείων.
Ετσι άμεσα ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος των ελέγχων σε 35 έως 40 δήμους που έχουν κάνει και το 85% του συνόλου των μετατροπών από αορίστου σε ορισμένου χρόνου. Οπως διαβεβαιώθηκε και εγγράφως από το Υπουργείο σε απειλή απόλυσης βρίσκονται μόνο όσοι υπαιτιότητά τους παρουσιάστηκαν πλαστά ή μη ειλικρινή στοιχεία. Επίσης απειλούνται με απόλυση όσοι μετέτρεψαν την σύμβαση τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, αλλά στην συνέχεια αλλάξανε φορέα εργασίας.
Οπως επεσήμανε και ο κ. Ιωακειμίδης δήμαρχος Αγ. Ι. Ρέντη – Νίκαιας εδώ οι δήμοι διατρέχουν ένα σοβαρότατο κίνδυνο καθώς πολλοί από τους εργαζόμενους που θα απολυθούν στην συνέχεια θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη και αν δικαιωθούν θα επιστρέψουν μετά από πέντε χρόνια στους δήμους ζητώντας εντόκως, όλους τους μισθούς που θα έχουν απολέσει.
Επέισης σημειώθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι σε κάθε απόλυση, όπου υπάρχει πρόβλημα στην υπηρεσία, αμέσως θα κινούνται διαδικασίες και μέσω της λίστας του ΑΣΕΠ και ο υπάλληλος που έφυγε θα αντικαθίσταται.
Τέλος στην συζήτηση αναφέρθηκε ότι προσλήψεις σε μόνιμο τακτικό προσωπικό μπορεί να γίνει μόνο στους Παιδικούς Σταθμούς και υπό προϋποθέσεις. Οι υπόλοιπες προσλήψεις ακόμη και των ανταποδοτικών μπορούν να γίνουν μόνο με συβάσεις ορισμένου χρόνου.
 
 
ΠΗΓΗ  http://www.myota.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η (ΕΠΥΒ-ΚΜ)  Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζει και συμμετέχει στην Γενική Απεργία της 27ης Νοεμβρίου 2014.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑΕκ του ΔΣ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΙΝΕ/ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το δίκτυο υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ συνεχίζει την
λειτουργία του, με την αποστολή πληροφοριακών
κειμένων της θεματικής ενότητας «Εργασιακές Σχέσεις».
 
Αποστέλλονται οι  βασικές διατάξεις που διέπουν την
«Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη».
Το κείμενο αποτελεί έναν οδηγό πληροφόρησης ο οποίος
λειτουργεί σε δυο επίπεδα:
 
  1. Μια σύντομη κωδικοποιημένη πληροφόρηση σε
 μορφή πίνακα.
 
  1. Μια βασική ανάλυση των περιεχομένων του πίνακα.
 
 
Σας επισυνάπτουμε επίσης τις φόρμες επικοινωνίας για πιθανή
υποβολή εκ μέρους σας ερωτημάτων, διευκρινίζοντάς σας ότι
για τη διευκόλυνση όλων μας, είναι αναγκαίο η διατύπωση των
ερωτημάτων να γίνεται κάθε φορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 
 
 
 
 
    Με εκτίμηση
 
Ο Υπεύθυνος του προγράμματος
 
      Βασίλης Παπαδόγαμβρος
 
 
 
* Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Εργασίας
............................................................................................................................................................................................
Εργασιακά Θέματα
«Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»
1
Περιεχόμενα
1.
Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη – Συνοπτική παρουσίαση…………….
2
2.
Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας – Έννοια ..…..………………………….
3
3.
Περιεχόμενο γενικής εργοδοτικής υποχρέωσης πρόνοιας ………………………
3
4.
Ειδικότερες υποχρεώσεις προνοιακού χαρακτήρα ………………………………….
4
Πηγές …………………………………………………………………………………………………………….
8
Συντάκτης ……………………………………………………………………………………………………..
8
2
1.
Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη – Συνοπτική παρουσίαση
ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ‐ ΕΝΝΟΙΑ
Πρόκειται για κύρια εργοδοτική υποχρέωση – στον αντίποδα των υποχρεώσεων εργαζόμενου – που περιορίζει τις εξουσίες που απορρέουν από το διευθυντικό εργοδοτικό δικαίωμα ή επιβάλλει επιπλέον εργοδοτικές υποχρεώσεις με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του εργαζόμενου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των συμφερόντων και της προσωπικότητας του εργαζόμενου.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
‐ Υποχρέωση προστασίας του εργαζόμενου από κινδύνους κατά της ζωής και της υγείας του κατά την εργασία
‐ Υποχρέωση χορήγησης άδειας αναψυχής
‐ Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζόμενου
‐ Υποχρέωση για εφαρμογή της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης
‐ Υποχρέωση πληροφόρησης μισθωτών
‐ Υποχρέωση προστασίας της περιουσίας του εργαζόμενου
‐ Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων
‐ Υποχρέωση διευκόλυνσης εύρεσης άλλης εργασίας, όταν επίκειται λύση της εργασιακής σύμβασης.
‐ Ειδικές υποχρεώσεις απέναντι στο οικόσιτο προσωπικό
‐ Υποχρέωση σεβασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρα 651, 657, 658 και 660 ‐ 663 του Αστικού Κώδικα, Π.Δ. 156/94, Υ.Α. 29502/85 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β 2390/8‐9‐14), Ν. 2472/1997
3
2.
Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας – Έννοια
Η εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας δεν αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση, αλλά αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους υποχρεώσεων έναντι του εργαζόμενου, που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών, την ιδιόρρυθμη φύση της εργασιακής σχέσης, αλλά και τις αρχές του κοινωνικού κράτους. Το σύνολο σχεδόν των επιμέρους αυτών υποχρεώσεων που στοιχειοθετούν την γενική υποχρέωση πρόνοιας έχουν ως σκοπό την προστασία του εργαζόμενου.
Με την υποχρέωση αυτή, που προβλέπεται από το νόμο και ενεργοποιείται με τη σύναψη της εργασιακής σύμβασης, αντισταθμίζεται η εξάρτηση του εργαζόμενου από τον εργοδότη, δημιουργείται ένας αντίποδας στην εξουσία διεύθυνσης και οργάνωσης του εργοδότη και απαιτείται από τον τελευταίο η προστασία των συμφερόντων και της προσωπικότητας του εργαζόμενου, η παράλειψη κάθε ενέργειας που μπορεί να βλάψει τα δικαιώματα αυτά, καθώς και η συνεκτίμηση των συμφερόντων των εργαζομένων πριν τη λήψη κάθε απόφασης που τους επηρεάζει. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η υποχρέωση πρόνοιας υπάρχει ακόμη και όταν η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη.
3.
Περιεχόμενο γενικής εργοδοτικής υποχρέωσης πρόνοιας
Με βάση τα παραπάνω, ως γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας θεωρείται η υποχρέωση που ενεργοποιείται με τη σύναψη της εργασιακής σύμβασης και επιβάλλει στον εργοδότη τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της προσωπικότητας του εργαζόμενου, καθώς και την παράλειψη κάθε ενέργειας ή συμπεριφοράς που μπορεί να πλήξει τα δικαιώματα αυτά. Το ειδικότερο περιεχόμενο της γενικής εργοδοτικής υποχρέωσης πρόνοιας διαμορφώνεται και από κανόνες δημόσιας τάξης, τους οποίους ο εργοδότης δεσμεύεται να τηρεί και εκπληρώνεται με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, αλλά και με ειδικούς τρόπους πριν την έναρξή της και μετά τη λήξη της, ανάλογα και με τις συγκεκριμένες κάθε φορά περιστάσεις και με τη φύση της εργασίας μέσα στην οποία οι περιστάσεις αυτές εκδηλώνονται.
Η γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας λαμβάνει εντονότερα χαρακτηριστικά για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι γυναίκες, οι ανήλικοι, Α.Μ.Ε.Α. κ.λ.π., ενώ ενεργοποιείται και στη σύμβαση μαθητείας. Όσον αφορά στις περιπτώσεις δανεισμού εργαζομένων, πρέπει να τονιστεί ότι η υποχρέωση πρόνοιας βαρύνει αυτοτελώς τόσο τον πρωτογενή όσο και τον περαιτέρω εργοδότη.
4
4. Ειδικότερες υποχρεώσεις προνοιακού χαρακτήρα
Η γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας εξειδικεύεται με επιμέρους υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νομοθέτης στον εργοδότη, αλλά και με υποχρεώσεις που διαμορφώθηκαν από τις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις αλλά και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Οι ειδικές αυτές υποχρεώσεις, μολονότι συνθέτουν τη γενική υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη, έχουν αυτοτελή χαρακτήρα και βαρύνουσα σημασία, ενώ η τήρησή τους είναι αναγκαστική και δεν επιτρέπει παραβλέψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο εργοδότης υποχρεούται:
Α. να προστατεύει τον εργαζόμενο από τους κινδύνους κατά της ζωής και της υγείας του, οι οποίοι έχουν σχέση με την παροχή της εργασίας του. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα εγγυώνται την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησής του, συμπεριλαμβανομένων όλων των χώρων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την απασχόληση των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής υποχρέωσης εντάσσεται και η επίβλεψη κατά την εκτέλεση της εργασίας, η αποτροπή επικινδύνων εργασιών, η καθοδήγηση των εργαζομένων για τη χρήση επικίνδυνων μηχανών (με την ανάρτηση ειδικών οδηγιών σε εμφανές σημείο), η προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους και η υπόδειξη τρόπων αποφυγής τους, η αποφυγή εξάντλησης των δυνάμεων του εργαζόμενου πέρα από το μέτρο που υπαγορεύει η φύση της εργασίας, οι ικανότητες, οι δυνατότητες και οι γνώσεις του, η πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, η ανάθεση λιγότερο κουραστικής εργασίας από αυτήν που είχε αρχικά ανατεθεί στον εργαζόμενο, στην περίπτωση που οι σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις έχουν εξαντληθεί, η συνεκτίμηση των αναγκών των εργαζομένων για την κατανομή των ωρών εργασίας, η ανάθεση καθηκόντων σε θέση ή τμήμα ανάλογο των σωματικών και πνευματικών τους δυνάμεων.
Β. να χορηγεί στον εργαζόμενο άδεια αναψυχής. Με την άδεια αναψυχής παραχωρείται στον εργαζόμενο ελεύθερος χρόνος από την εργασία του με εξασφάλιση των αποδοχών του. Η προσωρινή απαλλαγή από τα εργασιακά καθήκοντα στηρίχθηκε σε ιατροφυσικές αξιολογήσεις και στη συνέχεια συνδέθηκε με την ανάγκη του εργαζόμενου για αναψυχή και συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Γ. να σέβεται την προσωπικότητα του εργαζόμενου. Η υποχρέωση αυτή εκδηλώνεται με διάφορους ειδικότερους τρόπους, όπως η προστασία της προσωπικότητας του εργαζόμενου από προσβολές συναδέλφων του ή του ιδίου του εργοδότη, η απαγόρευση περιορισμών άσκησης διαφόρων ελευθεριών του εργαζόμενου (έκφραση πολιτικών πεποιθήσεων, γνώμης κτλ), απαγόρευση υπονόμευσης της επαγγελματικής φήμης του
5
εργαζόμενου και του δικαιώματός του για επαγγελματική ανέλιξη, απαγόρευση επιβολής κάθε μέτρου που βλάπτει την προσωπικότητα του εργαζόμενου. Ο εργοδότης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που προσβάλει την τιμή, την αξιοπρέπεια και την υπόληψη του εργαζόμενου (όπως βάναυση συμπεριφορά, σεξουαλική παρενόχληση), ενώ η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών καθιστά εκτάκτως αδύνατη ή δυσχερή τη συνέχιση της εργασίας στο χώρο της εργοδοτικής επιχείρησης.
Σε περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν τηρεί την υποχρέωση για σεβασμό της προσωπικότητας του εργαζόμενου, ο τελευταίος νομιμοποιείται να επικαλεσθεί παράβαση της υποχρέωσης πρόνοιας, καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ή ακόμη και καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη.
Δ. να εφαρμόζει τις διατάξεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν την απογραφή του στο μητρώο εργοδοτών, τη δήλωση μεταβολής των στοιχείων του, την καταχώρηση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό, τη δήλωση τυχόν οικειοθελών αποχωρήσεων εργαζομένων, την παρακράτηση και πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, την παράδοση στους μισθωτούς που τελούν σε σχέση εργασίας του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης και της ετικέτας ασφαλιστικής ικανότητας και, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ‐ ασφαλισμένος έχει ανάγκη εκτάκτως τα στοιχεία απασχόλησής του, πριν από την έκδοση του "Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης", τη συμπλήρωση και χορήγηση του ειδικού εντύπου, με τίτλο "Βεβαίωση Εργοδότη". Επίσης, να αναγγέλλει εμπρόθεσμα τη σύναψη αλλά και τη λύση της σύμβασης εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ−ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ.
Ε. να πληροφορεί τον εργαζόμενο σχετικά με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας.
Η πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Π.Δ. 156/94 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων.
β) Τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη.
γ) Τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόμενου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του.
6
δ) Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο.
ε) Τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της.
στ) Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία.
ζ) Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους.
η) Τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζόμενου.
θ) Αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου.
ΣΤ. να προστατεύει την περιουσία του εργαζόμενου, φροντίζοντας να μη χαθούν ή καταστραφούν τα πράγματα που ο εργαζόμενος φέρει μαζί του στο χώρο εργασίας. Για το σκοπό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες περιστάσεις που μπορεί να ισχύουν, ενδέχεται ο εργοδότης να οφείλει να ασφαλίσει τα πράγματα που οι εργαζόμενοι φέρουν μαζί τους στο χώρο εργασίας από τους κινδύνους κλοπής, απώλειας, φωτιάς με σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης.
Ζ. να μη μεταχειρίζεται άνισα όμοιες καταστάσεις και ειδικότερα, να μην χειροτερεύει αυθαίρετα τη θέση ενός μισθωτού σε σχέση με τους υπόλοιπους που βρίσκονται στην ίδια θέση με αυτόν. Η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων δεν επιβάλλει την εξίσωση των όρων εργασίας, αλλά απαγορεύει την αυθαίρετη άνιση μεταχείριση ομοίων καταστάσεων.
Η. να χορηγεί στον εργαζόμενο άδεια για την ανεύρεση άλλης εργασίας, όταν επίκειται λύση της εργασιακής σύμβασης, να μην παρέχει σε τρίτους, μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, πληροφορίες που θα καταστήσουν δυσχερή για τον εργαζόμενο την εξεύρεση νέας θέσης εργασίας και να συντάσσει για τον εργαζόμενο πιστοποιητικό εργασίας, εφόσον ο τελευταίος το ζητήσει.
Θ. να φροντίζει για την προστασία των συμφερόντων του οικόσιτου προσωπικού με βασικότερες προνοιακές υποχρεώσεις την παροχή χώρου διαμονής και ύπνου, τη διασφάλιση χρόνου ανάπαυσης, την προστασία της υγείας με υποχρέωση περίθαλψης σε περίπτωση ασθενείας και την ελεύθερη άσκηση πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων.
7
Ι. να τηρεί αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης των εργαζομένων, λήψης συγκατάθεσής τους και γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της σύστασης και λειτουργίας αρχείου ή της έναρξης επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν τους εργαζόμενους.
8
Πηγές

Βλαστός Γ. Στυλιανός (2012), «Ατομικό Εργατικό Δίκαιο», Εκδόσεις Δίκαιο και Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας

Κουκιάδης Δ. Ιωάννης (2012), «Εργατικό Δίκαιο Επιτομή», Εκδόσεις Σάκκουλα

Λαναράς Δ. Κωνσταντίνος (2014), «Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία», Εκδόσεις Σάκκουλα
Συντάκτης
Σοφία – Άννα Βέργου
 .................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                                              

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΨΗΛΟΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

 ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ       
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
       ΗΜ/ΝΙΑ: ……./……./….….. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: …………..  ΘΕΜΑ:……………………………………………………………………………
(Τα πεδία με αστερίσκο * συμπληρώνονται υποχρεωτικά)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:  *

ΟΝΟΜΑ:  *

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  *

ΤΗΛ.:

ΚΙΝ.

e-mail:


Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΥΛΟ:    ΑΝΔΡΑΣ                  ΓΥΝΑΙΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: *

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: *

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: *

ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: *
                    ΠΛΗΡΗΣ
                          ΜΕΡΙΚΗ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: *
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΛΛΟ: …………………………………..
ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: *

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ:


          Ημερομηνία: ...........................                                                                   Ο/Η αιτ……
Ονοματεπώνυμο: ......................................                                                                                [υπογραφή]


           

            Δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για στατιστικούς λόγους, για            
            επεξεργασία κωδικοποίησης και προς ενημέρωσή μου για τα προγράμματά του.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
                       

                                                                                                      
                                                                                              Για το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
                                                                                                  Η ομάδα Νομικών
του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής                                                                                                                                                            

................................................................................................................................................................................................
                                                                         

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΨΗΛΟΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΣΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
             ΗΜ/ΝΙΑ: ……./……./….….. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: …………..                                                          ΘΕΜΑ: ………………………………………………….
(Τα πεδία με αστερίσκο * συμπληρώνονται υποχρεωτικά)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:  *

ΟΝΟΜΑ:  *

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: *

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  *

ΤΗΛ.:

ΚΙΝ.

e-mail:


Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΥΛΟ:    ΑΝΔΡΑΣ                ΓΥΝΑΙΚΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ:   
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ:


ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: *

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: *

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: *

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΣΗΜΩΝ:

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
                                      &
     ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                (ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΗΜΩΝ):
2010
2011
2012
2013
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Α.                 ΓΗΡΑΤΟΣ:ΘΑΝΑΤΟΥ:
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
Β.                                      ΠΛΗΡΗΣ:ΜΕΙΩΜΕΝΗ:
ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ:
ΣΤΡΑΤΟΣ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

……………….
ΣΠΟΥΔΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ:

……………….
ΤΕΚΝΑΔΙΑΡΚΕΙΑ:

………………
ΑΝΕΡΓΙΑ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

………………
ΚΥΗΣΗ / ΛΟΧΕΙΑ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

……………….
ΑΛΛΟ

………………..
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

……………….
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ:


          Ημερομηνία: ...........................                                                                   Ο/Η αιτ……
Ονοματεπώνυμο: ......................................                                                                                [υπογραφή]


           

            Δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για στατιστικούς λόγους, για            
            επεξεργασία κωδικοποίησης και προς ενημέρωσή μου για τα προγράμματά του.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
                       

                                                                                                     
                                                                                              Για το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
                                                                                                  Η ομάδα Νομικών
του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής