!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

 Μετά από πιέσεις της ΚΕΔΕ και με προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Γ. Πατούλη δίδεται λύση σε επείγοντα θεσμικά ζητήματα προς όφελος των Δήμων.
Τα σχετικά θεσμικά θέματα δεν επιλύθηκαν με νομοσχέδιο όπως προβλεπόταν εξαιτίας των τελευταίων πολιτικών γεγονότων. Η λύση δόθηκε με την  έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ αρ. φυλ. 102/26-8-2015).
Με τη Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου δίδεται λύση σε θέματα δανείων ΟΤΑ, συμβάσεων εργαζομένων, προϋπολογισμών και σχολικών καθαριστριών.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή του προς τους δήμους όλης της χώρας τους ενημερώνει ότι τα ζητήματα που ρυθμίζονται πλέον νομοθετικά είναι τα κάτωθι:
α)         Δάνεια των ΟΤΑ (αρθρ. 43 Ν. 4325/2015)
Η διάταξη του άρθρ. 43 του Ν. 4325/2015 με την οποία προβλέπονταν η σύναψη δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών των ΟΤΑ συμπληρώνεται έτσι ώστε το υπό συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ή μέρη αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
β)         Αναδρομική ισχύς συμβάσεων Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρ. 1 Ν. 4038/2012)
Με το αρθρ. 3 της ΠΝΠ προβλέπεται ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης, ότι οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης.
γ)         Υποχρεωτικές δαπάνες και διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των Δήμων
Κατ’ αρχήν προστίθενται ορισμένες δαπάνες ως υποχρεωτικές σύμφωνα με το άρθρ. 158 του Ν. 3463/2006 που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρ. 1 της ΠΝΠ.
Ώσπου να ισχύσει ο νέος προϋπολογισμός του επόμενου έτους και πάντως το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει.
Η προθεσμία του άρθρ. 73 του Ν. 4331/2015 που έληξε 30/8/2015 παρατείνεται επί δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 30/10/2015 καθ’ όσον αφορά τις δαπάνες που ορίζονται στο άρθρ. 160 του Ν. 3463/2006.
δ)         Σχολικές Καθαρίστριες
Με την παρ. 4 της ΠΝΠ ρυθμίζονται και ζητήματα των σχολικών καθαριστριών ως εξής:
Για τα διδακτικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 εφ’ όσον η ανάγκες των Δήμων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με νέες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικά δε για το σχολικό έτος 2016-2017 για το κόστος απασχόλησης του προσωπικού αυτού εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΣΔΑ.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

χρηματοδότηση καλύψης της Γ΄ΔΟΣΗΣ που αφορά το 30%Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα− τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 − 31−12−2015. ......


χρηματοδότηση καλύψης της Γ΄ΔΟΣΗΣ που αφορά το 30%.......


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως τρο− ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (Α΄ 156).
 4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε− τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ− ουν σήμερα.
 7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντι− προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 8. Τις διατάξεις του Π.δ. 54/2015 (Α΄ 83) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα− νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει− τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
 10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ.32592/2328/24−10−2014 (Β΄ 2945) για τον «Προσ− διορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμμα− τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 − 31−12−2015».
 11. Την αριθμ. Υ59/20−2−2015 (Β΄ 256) απόφαση του Πρω− θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».
 12. Τις διατάξεις των αριθμ. οικ.366/19/16−1−2015 (Β΄ 95) και 2645/138/6−4−2015 (Β΄ 668) κοινών υπουργικών αποφάσεων“Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα− τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 − 31−12−2015’’. 13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 33η/ 2−7−2015 συνεδρίασή της. 14. Το αριθμ. 7/3−6−2015 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών − ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α). 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη ύψους δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Α.Κ.Α.ΓΕ. / Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2015. 16. Την αριθμ. οικ.31472/1521/9−7−2015 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε− σιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 17. Την με αριθμ. Φ.3/1/οικ.1910/88/16−1−2015 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» (ΑΔΑ: ΩΠΖΔΛ−Β1Θ). 18. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β «Πρό− γραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015−2018. Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2015 έχει τεθεί 35 εκ. ευρώ, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δέκα εκα− τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (10.500.000,00 €) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ− ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του κόστους της Γ΄ δόσης που αφορά στο 30% του εκτι− μώμενου συνολικού ποσού των 35.000.000,00 ευρώ για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περί− οδο από 1−10−2014 έως 31−12−2015 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. 2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί− νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην 21254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) – Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση επιταγής , σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ Β΄/2371/2012). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΣΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠHΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ & ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΗΨΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ - ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΑΕΡΙΣΜΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ - ΣΤΡΩΣΙΜΟ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ– ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ
ΤΑΙΣΜΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΝΤΥΣΙΜΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΥΧΩΝ (Π.Χ ΞΕΚΡΕΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ) - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ - ΞΥΡΙΣΜΑ - ΧΤΕΝΙΣΜΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ - ΛΟΥΣΙΜΟ - ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΥΧΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΟΨΙΜΟ ΝΥΧΙΩΝ ΧΕΡΙΩΝ  & ΠΟΔΙΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΛΗΨΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ   ΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ - ΛΟΥΣΙΜΟ - ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΗΨΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ - ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑ  - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ –ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΛΠ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΥΡΕΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΣΦΙΞΙΜΟ ΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Αυτοδιοίκηση: Καταρρέουν τα προγράμματα των δήμων για την αντιμετώπιση της φτώχειας

Αυτοδιοίκηση: Καταρρέουν τα προγράμματα των δήμων για την αντιμετώπιση της φτώχειας


Νέο πλήγμα στην καρδιά της κοινωνίας και των ευπαθών της ομάδων, αναμένεται να επιφέρει η διακοπή του δικτύου κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια από τους δήμους. Η λήξη της χρηματοδότησης τον προσεχή Σεπτέμβριο, των Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων και Ηλικιωμένων, κοινωνικών παντοπωλείων, φαρμακείων, τραπεζών αγάπης (τρόφιμα και ρούχα) συσσιτίων, λαχανόκηπων κ.α σηματοδοτεί την κατάρρευση τους, με αποτέλεσμα να μείνουν στον αέρα περισσότερες από 330.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα. Read more: Αυτοδιοίκηση: Καταρρέουν τα προγράμματα των δήμων για την αντιμετώπιση της φτώχειας 


Ταυτόχρονα, μεγάλος είναι ο κίνδυνος να τιναχθεί στον αέρα και το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", το μακροβιότερο πρόγραμμα στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς τα συναρμόδια υπουργεία στο διάστημα που έπρεπε να ετοιμάσουν το νομοθετικό πλαίσιο μετάβασης στο νέο καθεστώς δεν έχουν πράξει το ελάχιστο. Αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας ή αμέλειας είναι οι δήμοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς να μην μπορούν το Σεπτέμβριο να υπογράψουν συμβάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος που εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 ανήμπορους, ηλικιωμένους, ανάπηρους και μοναχικούς ανθρώπους. Οι ωφελούμενοι από τις δομές, των κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων, φαρμακείων κ.α ανέρχονται στις 110.000 οικογένειες, ενώ στο δίκτυο συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" που αφορά 120.000 οικογένειες οι οποίες εξασφάλιζαν μια δωρεάν θέση για τα παιδιά τους στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ μΕΑ. 

256 ΔΟΜΕΣ σε 66 ΔΗΜΟΥΣ 
Οι κοινωνικές αυτές δομές συστάθηκαν και λειτουργούν μετά από διεκδίκηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της στήριξης των ευπαθών και κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων που υφίστανται σκληρότερα από τον καθένα τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Σε 66 δήμους της χώρας έχουν ιδρυθεί ως σήμερα και λειτουργούν 256 κοινωνικές δομές. Ειδικότερα πρόκειται για: 48 κοινωνικά παντοπωλεία, 41 κοινωνικά φαρμακεία, 28 δημοτικοί λαχανόκηποι, 38 δομές παροχής συσσιτίων, 38 τράπεζες χρόνου, 44 γραφεία διαμεσολάβησης, 13 κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων και 6 υπνωτήρια. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 47 Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα, 66 δήμοι, 51 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 10 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 16 φορείς του δημοσίου τομέα και 23 φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα από το Νοέμβριο του 2012 ως το Μάιο του 2014 (18 πρώτοι μήνες του έργου) πέρασαν από τα γραφεία διαμεσολάβησης 45.000 άτομα τα οποία είχαν άμεση πληροφόρηση και παραπέμφθηκαν σε κάποια άλλη δομή. Οι ωφελούμενοι αυτοί μαζί με τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους και όσους ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινωνικές δομές κατά της φτώχειας, ξεπερνούν στο διάστημα αυτό τα 118.000 άτομα, ενώ 1.112 νέοι επιστήμονες-εργαζόμενοι στελεχώνουν τις δομές σε όλη την Ελλάδα. Όμως, όπως επισημαίνουν οι δήμαρχοι, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και έπειτα, η λειτουργία των "Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας" στους δήμους όλης της χώρας απειλείται με κατάρρευση, καθότι ολοκληρώνεται η παράταση χρηματοδότησής τους, που είχε δοθεί σε συνέχεια της αρχικής 24μηνης διάρκειας του προγράμματος λειτουργίας τους. "Με τη λήξη της χρηματοδότησης οι κοινωνικές δομές θα καταστούν οικονομικά μη βιώσιμες, με αποτέλεσμα το κλείσιμό τους, τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και τη μη συνέχιση της απασχόλησης εκατοντάδων νέων επιστημόνων" τονίζει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Υγεία και Κοινωνικής Πρόνοιας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως αναφέρει, έχουν αποδείξει ότι σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα, παραμένει δίπλα στον πολίτη παρέχοντας δωρεάν φροντίδα και πλήθος υπηρεσιών άριστης ποιότητας. Αυτές οι τόσο ευαίσθητες και κρίσιμες δομές όχι μόνο δεν πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν ούτε λεπτό, αλλά αντίθετα θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχισή τους και να αναπτυχθεί σε νέα πεδία εφόσον απαιτείται από τις κοινωνικές ανάγκες", επισημαίνει ο κ. Δανιηλίδης. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Η διακοπή των προγραμμάτων, σήμανε συναγερμό στην τοπική αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα η ΚΕΔΕ να ζητήσει την άμεση τροπολογία των όρων της προκήρυξης για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής", οι οποίοι στερούν από σχεδόν 50.000 παιδιά τη δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ. Παράλληλα επισημαίνει τον κίνδυνο για χιλιάδες εργαζόμενους να μείνουν απλήρωτοι επί μήνες. 

Στις ομόφωνες αποφάσεις του το προεδρείο της ΚΕΔΕ προχώρησε κάνοντας αποδεκτές τις εισηγήσεις του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, και αντιπροέδρου της αρμόδιας επιτροπής για τα δύο κρίσιμα αυτά θέματα. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση, το σύνολο των μελών του Δ.Σ. του κορυφαίου συλλογικού οργάνου των δήμων υιοθέτησε τις επισημάνσεις του αντιπροέδρου κ. Δανιηλίδη για τα τραγικά προβλήματα που θα δημιουργήσει στις τοπικές κοινωνίες η προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα της "Εναρμόνισης", όσο και τους κινδύνους που απειλεί το "Βοήθεια στο Σπίτι", υιοθετώντας ταυτόχρονα και τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της κρίσης που προέκυψε. Για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" το Δ.Σ της ΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει έστω και τώρα να επέλθει τροποποίηση στα δύο καυτά σημεία-όρους.     

Να αρθεί ο περιορισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, ο οποίος σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70% της συνολικής δυναμικότητας της δομής, όπως προκύπτει από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Όπως τονίζεται στην απόφαση, "αυτός ο περιορισμός, οδήγησε πέρσι στην προσφορά από τις δομές μόνο 91.656 θέσεων έναντι 98.188 θέσεων που προσφέρθηκαν το 2013. Παράλληλα σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των αιτήσεων στις 120.000 από 111.279 πέρσι, θα δημιουργηθεί εκ νέου θέμα, τόσο στην αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων που έχουν οι δομές μας να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες, όσο και αξιοποίησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης, ενώ χιλιάδες παιδιά θα βρεθούν εκτός προγράμματος". 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής, να ισχύσει το προηγούμενο σύστημα χρηματοδότησης, κατά το οποίο, η καταβολή της πρώτης δόσης γινόταν με την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου, γιατί στην περίπτωση πιστοποίησης του 30%, θα προκαλέσει προβλήματα χρηματοδότησης και κάλυψης λειτουργικών δαπανών. 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Σχετικά με το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", το οποίο μέσα από τις περίπου 900 δομές σε όλη τη χώρα εξυπηρετεί πάνω από 100.000 άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, απασχολώντας ταυτόχρονα περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους και ειδικούς επιστήμονες, το Δ.Σ της ΚΕΔΕ αφού άκουσε εισήγηση από τον κ. Σ. Δανιηλίδη, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει:     

Άμεση συνάντηση του προεδρείου της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ με την αρμόδια πολιτική ηγεσία     Την αποσαφήνιση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου και την άμεση δρομολόγηση των αναγκαίων ενεργειών, με την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α., όπως προβλέπει ο Ν. 4277/2014 άρθρο 64 παρ. 2, για την εκχώρηση της υλοποίησης του προγράμματος στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., από 1/1/2016 και μετά.     Τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, στη διαμόρφωση της Κ.Υ.Α, για την εξειδίκευση των όρων, των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το "Βοήθεια στο Σπίτι", μετά και την τελευταία παράταση που δόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, λήγει στο τέλος του 2015, με τη νομοθετική πρόβλεψη για περαιτέρω συνέχισή του με διευρυμένη μορφή. Σύμφωνα με το νόμο 4277/2014, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, μέσα σε διάστημα έξι μηνών, δηλαδή μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 να μπορούν να προχωρήσουν οι συμβάσεις των φορέων που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του προγράμματος. 

"Η προβλεπόμενη κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Εσωτερικών ουδέποτε εκδόθηκε, αν και παρήλθε σχεδόν ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου. Εξαιτίας, δε, της αναιτιολόγητης αυτής καθυστέρησης, οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, ή άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης δεν μπορούν από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 να συνάπτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι'' ως πάροχοι των ειδικότερων προγραμμάτων ''Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων'' για τους δικαιούχους συνταξιούχους και ''Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα'' για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, ΑμεΑ" υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις αυτές και στη νέα επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών Ν. Βούτση και τη νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, και συγκεκριμένα τον υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο, την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, την αναπληρώτρια υπουργό για θέματα Ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου και τον υφυπουργό για θέματα κοινωνικών Ασφαλίσεων Παύλο Χαϊκάλη, ζητώντας την άμεση ενεργοποίησή τους για τη σωτηρία του προγράμματος. 

ΚΕΔΕ: Εφτά προτάσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την απασχόληση 
Στο μεταξύ η ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που διαμορφώνονται αλλά και τις συνέπειες για τους χιλιάδες πολίτες από την κατάρρευση των κοινωνικών προγραμμάτων, κατέθεσε εφτά προτάσεις στους τομείς της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής ενόψει του νέου ΕΣΠΑ. Το κείμενο κατατέθηκε στις συναρμόδιες αναπληρώτριες υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου. 

Ο πρόεδρος του οργάνου, Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε μιλώντας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, στο διευρυμένο και σημαντικό ρόλο των δήμων, καθόλη την περίοδο της κρίσης, για την ενίσχυση και υποστήριξη των τοπικών κοινωνικών. Επισήμανε ωστόσο ότι, η μεταφορά πλήθους αρμοδιοτήτων στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, με τον "Καλλικράτη" δεν έχει συνοδευτεί με παράλληλη μεταβίβαση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την άσκησή τους. Προσέθεσε ακόμη ότι στη σημερινή δύσκολη συγκυρία η αυτοδιοίκηση με ιδίους πόρους έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει αναπτύξει σειρά δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα όπως: τα κοινωνικά συσσίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία , το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί , τα ΚΗΦΗ, τα Κέντρα Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία, τα Κέντρα Στήριξης Ρομά & Ευπαθών ομάδων, κ.α. Ο ίδιος παρουσίασε και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ ανά τομέα κοινωνικής πολιτικής που ασκούν οι δήμοι. Ειδικότερα:     

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκή βοήθειας για τους Απόρους" 2014-2020, η θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι οι δήμοι πρέπει και μπορούν να έχουν το πρώτο ρόλο ως "επικεφαλής εταίροι", διότι πληρούν μια σειρά από κριτήρια όπως της εγγύτητας, της συμπληρωματικότητας, της ιδιαιτερότητας και της αποκέντρωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών. 

Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα προτείνει να γίνει επέκταση της εφαρμογής του μέτρου σε όλους τους δήμους της χώρας.     

Για το πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο του νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ΠΕΠ η ΚΕΔΕ ζητά την έγκαιρη προκήρυξη όλων των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων που προβλέπονται στα ΠΕΠ (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά συσσίτια, ΚΗΦΗ, υπνωτήρια κ.α.) με τη διασφάλιση των αντίστοιχων πόρων.     

Για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ/μΕα), στο πλαίσιο του οποίου σήμερα λειτουργούν περίπου 1. 839 δημοτικές δομές φύλαξης παιδιών, προτεραιότητες για την ΚΕΔΕ είναι: Η αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος σε 250 εκατ. ευρώ για τη σχολική χρονιά 2015-2016, αλλά και για όλη την προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  

Για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" ζητά τη συνέχιση λειτουργίας του καθώς και τη συνέχιση εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. Επίσης με δεδομένο ότι το πρόγραμμα λήγει στις 31/12/2015, η ζητά να γίνει άμεση αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου της διάδοχης μορφής του, δηλαδή των προγραμμάτων "Κατ' οίκον φροντίδα Συνταξιούχων" και "Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα".     

Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την προαγωγή της υγείας διεκδικεί: Τη θεσμοθετημένη λειτουργία δημοτικών ιατρείων και φαρμακείων. 

Για την απασχόληση η ΚΕΔΕ προτείνει: άμεση αύξηση του χρονικού διαστήματος του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης σε 10 ή 12 μήνες και δυνατότητα των δήμων να προσλαμβάνουν το προσωπικό διαδοχικά εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος 

www.dikaiologitika.gr

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Επιχορηγήσεις σε Περιφέρειες και Δήμους για την κάλυψη δαπανών

Ποσό άνω των 108 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατανεμηθεί στις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δαπανών Ειδικότερα, ποσό 4.947.597 ευρώ κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον Ιούλιο 2015. Δικαιούχοι είναι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και αλλοδαποί και ομογενείς νεφροπαθείς.
Επίσης, ποσό 103.210.259 ευρώ κατανέμεται σε όλους τους Δήμους, ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2015 από το υπουργείο Εσωτερικών.

Τα αποδιδόμενα ποσά προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.


Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ Α' βαθμού, των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι-Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε δήμους, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε δήμους για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων, οι μεταταχθέντες υπάλληλοι σε ΟΤΑ Α' βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και το μόνιμο προσωπικό που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών..


πηγή:in.gr