!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ (έγγραφο)


Τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού για το έτος 2016, προαναγγέλλει με σχετική εγκύκλιο ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Μπαλάφας.
Όπως τονίζεται εξαρχής:
«Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των κρατικών δαπανών, είχε περιοριστεί σηµαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, µε αποτέλεσµα την υποστελέχωση και αδυναµία εύρυθµης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών αυτών εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Την κατάσταση επιδείνωσε η µεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των µετατάξεων.
Ειδικότερα, παρατηρείται σηµαντική έλλειψη σε εξειδικευµένο προσωπικό, σε ευαίσθητους τοµείς υπηρεσιών όπως πολεοδοµίες, παιδικούς σταθµούς, τεχνικές, οικονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ακόµη και στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική υποστήριξη. Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση των ΟΤΑ α’ (∆ήµοι, ΝΠ∆∆ αυτών, ∆ηµοτικά Ιδρύµατα και Σύνδεσµοι ∆ήµων) και β’ βαθµού µε τακτικό προσωπικό, ήτοι µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».
Δείτε αναλυτικά το σύνολο της εγκυκλίου ΕΔΩ.
http://www.aftodioikisi.gr

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας με Βάση το Νέο Μισθολόγιο


Προσφάτως και δη την 1η-01-2016 ετέθησαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του Νόμου 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015), ήτοι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Μεταξύ άλλων ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι όροι χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επί του ζητήματος τούτου χρήσιμη είναι καταρχήν μια σύντομη ιστορική αναδρομή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόμου 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011), «Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».
Κατ’εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022/24-02-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, ΦΕΚ Β΄465/24-02-2012), που προσδιόρισε τους δικαιούχους του συγκεκριμένου επιδόματος, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών, ορίζοντας, παράλληλα, τα εξής: «Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ` έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος προβλεπόταν ακόμη και κατά την διάρκεια μιας σειράς θεσμοθετημένων αδειών, η λήψη των οποίων αποτελεί διαχρονικό δικαίωμα όλων των υπαλλήλων.
Ωστόσο, με τις ρυθμίσεις του νέου μισθολογίου, το ως άνω καθεστώς αλλάζει, με κύριο χαρακτηριστικό τον σαφή περιορισμό των περιπτώσεων αδειών, κατά την διάρκεια των οποίων χορηγείται το επίδομα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015, «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος».
Σύμφωνα, δε, και με τις σχετικές παρατηρήσεις της υπ’αριθμ. 2/1015/05-01-2016 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της οποίας παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου μισθολογίου, η διάταξη του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015 επιφέρει αλλαγή μόνο για το διάστημα των αδειών που καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα. Κατόπιν αυτών, από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος.
Από την συνδυαστική προσέγγιση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι εφεξής, οι υπάλληλοι που τελούν σε άδειες συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.), δεν θα λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά την διάρκεια των παραπάνω αδειών.
Εν προκειμένω ευρισκόμεθα ενώπιον μιας ευθείας περικοπής των μηνιαίων απολαβών των νοσηλευτών, οι οποίοι λαμβάνουν θεσμοθετημένες άδειες. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της με τις παραπάνω περικοπές, που έρχονται με την σειρά τους να μειώσουν έτι περαιτέρω το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των διαχρονικώς αδικημένων νοσηλευτών.
Πέραν τούτων εντύπωση προκαλεί η στοχοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, κατά το μέρος που οι δικαιούχοι συνδικαλιστικών αδειών, ήτοι ενός πάγιου δικαιώματος των εργαζομένων, δεν θα λαμβάνουν πλέον το επίδομα.
Τέλος, προκαλεί θλίψη η τουλάχιστον ανάλγητη κυβερνητική επιλογή της περικοπής του επιδόματος στους υπαλλήλους που τελούν σε άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου.


http://enne.gr

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Σχετικά με το νέο μισθολόγιο 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι:

 Σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (νέο μισθολόγιο ) αναγνωρίζεται η προυπηρεσία των εργαζομένων ΙΔΟΧ 
και πέρα της επταετίας . 
Για την ορθή κατάταξη λοιπόν των εργαζομένων του ΒΣΣ, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να καταθέσουν 
αίτηση στο φορέα τους το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να προσμετρηθεί όλη η προυπηρεσία 
και να γίνει επανακατάταξη.
Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι:
Δύναται να αναγνωρισθεί και προηγούμενη προυπηρεσία πέραν του ΒΣΣ αρκεί να είναι στην ίδια 
ειδικότητα και να έχει διανυθεί σε Δημόσιο φορέα ( Δημόσιο, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ ) και ΔΕΚΟ.
Παρακαλούνται επίσης οι συνάδελφοι να μελετήσουν καλά το νόμο και τυχόν ερωτήματα να τεθούν 
εγγράφως στο Σωματείο ώστε στην επόμενη Γενική Συνέλευση να συζητηθούν.Στην αίτηση θα ζητάτε..........
Παρακαλώ να μου αναγνωρίσετε την προυπηρεσία μου πέρα των 7 ετών σύμφωνα με το ν. 4354/2015  
ο οποίος έχει εφαρμογή από 1/1/2016. 


Σωματείο εργαζομένων ΒαΣ Αττικής

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφ. Α' Ν.3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Αυτοί είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα απολύονται λόγω ορίου ηλικίας – Τι ισχύει για τους δημοτικούς υπαλλήλους (εγκύκλιος)


Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα απολύονται αυτοδίκαια λόγω «ορίου ηλικίας».
Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αφορά:
1. τους  υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
2. τους μόνιμους υπαλλήλους που εκτός του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δημοσίου υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου φορέα (π.χ γιατροί,μηχανικοί κλπ) και
3. τους ασφαλισμένους μετά το 2010 στο ΙΚΑ, οι οποίοι θα συνταξιοδοτούνται στο 62 έτος της ηλικίας.
Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια υπηρεσίας ή μέχρι τη συμπλήρωση των 40 χρόνων προϋπηρεσίας.
Τι ισχύει για τους δημοτικούς υπαλλήλους
Οι σχετικές διατάξεις, επισημαίνεται στην εγκύκλιο ισχύουν και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1232/1982 (Α΄ 22), σύμφωνα με τις οποίες
«…Τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση αυτή των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ` αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας (πραγματικός και συντάξιμος) που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο, το ΝΠΔΔ ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη συντάξιμη και πραγματική υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβητήσεως αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξεως, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίον, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εκδίδει υποχρεωτικά εντός διμήνου, σχετική πράξη του, δεσμευτική για την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, με την οποία καθορίζεται η συνολική πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, η δε πράξη αυτή του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί καθορισμού της πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Για τις λοιπές περιπτώσεις πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας η προθεσμία του δεκαημέρου αρχίζει από την ημέρα αυτοδίκαιης λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως».
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ. http://www.aftodioikisi.gr

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Όλα όσα σχεδιάζονται από το υπουργείο Εσωτερικών για τους ΟΤΑ το 2016

Το 2016 αποτελεί έτος «ορόσημο» για τους ΟΤΑ και αυτό διότι η κυβέρνηση έχει βάλει ως στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά στην «βιωσιμότητα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποίησε προ ημερών ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, λέγοντας ότι «θα πάμε σε μια περίοδο όπου θα είναι ο χρυσός αιώνας της Αυτοδιοίκησης».
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δείχνει εγκλωβισμένη στο υφιστάμενο σύστημα διότι η αυτοδιοικητική μηχανή δεν λειτουργεί με «σύγχρονους όρους», ενώ πολλά θέματα παραμένουν σε εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα να επικρατεί συνολική δυσαρέσκεια.
Έτσι, μέσα στο 2016 η κυβέρνηση σκοπεύσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη βάση του. Να θέσει δηλαδή σε εφαρμογή την αναθεώρηση και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη που αφορά αρμοδιότητες, πολυνομία, γραφειοκρατία και αυτοτέλεια.
Παράλληλα, πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις για τους «κόκκινους» δήμους, για να μην πάρει η «μπάλα» και άλλους, όπως συνέβη πρόσφατα με τους Δήμους Σαλαμίνας και Γόρτυνας.
Θυμίζουμε ότι για το θέμα των «κόκκινων δήμων», παραμένει «ενεργή» η υπόσχεση του υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννη Μπαλάφα ότι δεν θα έχουμε καταρρεύσεις και ότι η χρηματοδότηση των δήμων θα αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο εκ μέρους του υπουργείου.
Ειδικά για το θέμα της χρηματοδότησης, τα ίδια πάνω κάτω χρήματα από τον προϋπολογισμό θα πάρουν οι δήμοι το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ σημαντικά αυξημένα θα είναι τα κονδύλια των περιφερειών λόγω, όμως, τους ότι μεταφέρεται σε αυτές από τον κρατικό προϋπολογισμό, η αρμοδιότητα μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους.
Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2016 οι δήμοι θα λάβουν 2,583 δισ. ευρώ, 9 εκατ. περισσότερα από τα (εκτιμώμενα) 2,574 δισ. του 2015. Παράλληλα, οι περιφέρειες θα πάρουν 652 εκατ. έναντι 315 εκατ. που εκτιμάται ότι θα πάρουν το 2015.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το πλεόνασμα της Αυτοδιοίκησης για το 2015 θα είναι 241 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 863 εκατ., ενώ θετικό θα είναι και το ισοζύγιο το 2016 που θα φτάσει τα 315 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στα έσοδα για το 2015 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 6,515 δισ. ευρώ, σημαντικά μειωμένα κατά 915 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού στόχου.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας τόνισε ότι η επιχορήγηση στους δήμους για το 2016 δεν θα ακολουθήσει την καθοδική πορεία των προηγούμενων χρόνων, υπάρχει σταθεροποίηση και μια μικρή αύξηση. Σημείωσε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δοθεί πολλέςαρμοδιότητες στους δήμους χωρίς να συνοδεύονται από την αντίστοιχη χρηματοδότηση και εξαιτίας αυτού δημιουργούνται καθυστερήσεις.
Όσο για τις προσλήψεις, εκεί τα πράγματα είναι ανοιχτά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 5.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δήμους αναμένεται πως θα επιφέρει η απελευθέρωση των προσλήψεων σε δημοτικές επιχειρήσεις και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, κάτι που αναμένεται να ισχύσει από τις αρχές του 2016. Οι προσλήψεις αυτές όμως θα υπόκεινται σε περιορισμούς, αφού θα συνδέονται με τα έσοδα που εισπράττει ο κάθε δήμος, με όριο συγκεκριμένο ποσοστό-πλαφόν, που θα συμφωνηθεί με το υπουργείο. Σε εκκρεμότητα επίσης παραμένει και το θέμα με τους εργαζόμενους της κοινωφελούς και το γενικότερο χαρακτήρα των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Για το θέμα των αποθεματικών, το νερό μπαίνει στο αυλάκι καθώς, σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή: «Εάν υπάρχουν αποθεματικά το κράτος πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να τα χρησιμοποιεί όποτε θέλει, αλλά και η αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπεται να διατηρεί καταθέσεις σε τράπεζες με μικρότερο επιτόκιο από το διαθέσιμο της ΤτΕ».
Για το ΕΣΠΑ, όλοι κρατούν την ανάσα τους. Επιχειρείται πριν τη δύση του 2015 να γίνει καταγραφή του τι έχει μείνει πίσω και πως μπορούν να γεφυρωθούν έργα-πνοής, που έχει ανάγκη η Αυτοδιοίκηση ενώ στο επίκεντρο τίθεται η διεκδίκηση πόρων σε ότι αφορά σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής.
Εν κατακλείδι, «γραμμή» της κυβέρνησης για το 2016 είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε η Αυτοδιοίκηση περιορίσει τι παθογένειές της και από τροχοπέδι, να μετατραπεί σε «ατμομηχανή» έτοιμη να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.


http://www.aftodioikisi.gr/