!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Έρχονται τα «ΚΕΠ Αλληλεγγύης» για όλα τα προγράμματα πρόνοιας


Ρυθμίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση το πλαίσιο λειτουργίας των «ΚΕΠ Αλληλεγγύης», όπου θα φέρει ως επίσημη ονομασία Κέντρα Κοινότητας και θα δημιουργηθούν στους δήμους της χώρας. Σκοπός να εξυπηρετούν όσους πολίτες χρίζουν πρόνοιας.


Ειδικότερα σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η περαιτέρω υποστήριξη των δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους. Σύμφωνα με την απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε κάθε δήμο θα μπορεί να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας». 
Τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες τους, θα λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α' βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.  
Το «Κέντρο Κοινότητας» θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών.   
- Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προ-γράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ).
 - Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. Τα «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. 
- Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 
-  Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοι-νότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, -Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ. 

- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: 
α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 
- Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων. 

Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 -    Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
 -    Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες 
-    Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.) -    Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δρα-στηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
 -    Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτο-βουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. 
-    Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες 
-    Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. 
-    Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 
-    Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συν-δράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών. Παραρτήματα και κινητές μονάδες Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να διευρύνει τη δράση του με Παραρτήματα, ώστε να εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας, καταυλισμούς Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α., καθώς και με Κινητές Μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών. 
Τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες θα είναι πα-ρακολουθήματα του «Κέντρου Κοινότητας» αναφοράς, θα εποπτεύονται από τις ίδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ α' βαθμού και θα συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς τους. Ειδικότερα, οι Κινητές Μονάδες θα πρέπει να πα-ρέχουν οπωσδήποτε τις καθορισμένες υποχρεωτικές υπηρεσίες σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν τα dikaiologitika.gr . 
Επιπλέον, τα παραρτήματα δύνανται να εξειδικεύονται σε μία ή ορισμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής ή ομάδας - στόχου. 
Στις περιπτώσεις που στο Δήμο λειτουργεί ήδη «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», αυτό παραμένει ως Παράρτημα του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας, το οποίο έτσι παρέχει, από την έναρξη λειτουργίας του, και τις υπηρεσίες που παρέχονταν από το υφιστάμενο Κέντρο Στήριξης Ρομά. 
Για τις ειδικότητες που είναι κοινές με αυτές που προβλέπονται στο «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς, ο οικείος ΟΤΑ θα έχει την ευχέρεια να ορίσει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της κεντρικής δομής και του Παραρτήματος από τις συγκεκριμένες υφιστάμενες ειδικότητες, έχοντας τη δυνατότητα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να αυξήσει τον αριθμό των απασχολούμενων αυτών των ειδικοτήτων. 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κο-νότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες. 
Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής το οποίο θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Φορείς Υλοποίησης Ως φορείς υλοποίησης των «Κέντρων Κοινότητας» ορίζονται οι Δήμοι και όλοι οι φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς). 
Ωράριο Λειτουργίας Τα «Κέντρα Κοινότητας» λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας το οποίο, κατά την κρίση του οικείου ΟΤΑ α' βαθμού και με βάση τις δυνατότητές του σε ανθρώπινο δυναμικό, δύναται να εκτείνεται και πέραν της 17:00, ώρα λήξης του ωραρίου του τακτικού προσωπικού, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό εύρος. Το ακριβές ωράριο του «Κέντρου Κοινότητας» καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
Οι Φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να συντάσσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», ιδίως τα σχετικά με: 
-    Τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης του Κέντρου Κοινότητας, 
-    Τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού,
 -    Τις διαδικασίες ένταξης στις παρεχόμενες από το «Κέντρο Κοινότητας» υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
-    Την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφε-λούμενων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφα-λίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, -    Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, 
-    Τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελούμενου 
-    Τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προ-βλεπόμενα στο Ν. 2472/1997, 
-    Την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστημονικού απορρήτου, -    Τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελούμενων, 
-    Τη διασύνδεση του «Κέντρου Κοινότητας» με φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανέ-νταξης, 
-    Την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοι-τητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση με την κοινότητα και την τήρηση σχετικού μητρώου, 
-    Την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», συμπεριλαμβα-νομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές. Στελέχωση Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται από υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου, και τουλάχιστον από δύο, υποχρεωτικά, υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός, (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης. 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλο-ποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας. Σε περίπτωση λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» με διευρυμένο ωράριο πέραν της 17.00 μμ, θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου αυτού να απασχολούνται στο Κέντρο δύο τουλάχιστον υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας Κοινωνικός Λειτουργός, αμφότεροι δε να καλύπτουν και διοικητικά καθήκοντα. 

Στις περιπτώσεις «Κέντρου Κοινότητας» διευρυμένου με παράρτημα Ρομά, σε Δήμο όπου ήδη λειτουργούσε «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού» τότε, εάν στο προσωπικό του υπήρχε ήδη εργαζόμενος με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, τότε αυτός μπορεί να αναλάβει το συντονισμό του Κέντρου Κοινότητας αναφοράς, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει αυτό να στελεχωθεί υποχρεωτικά με Κοινωνικό Λειτουργό που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συ-ντονισμού. Στις περιπτώσεις όπου το ρόλο συντονιστή είχε Κοινωνιολόγος ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας, τότε αυτός παραμένει συντονιστής του παραρτήματος, λόγω εμπειρίας. 

Το «Κέντρο Κοινότητας», ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,  δύναται να στελεχώνεται από προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από τις κάτωθι ειδικότητες: 
-    Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυ-νατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας. 
-    Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). 
-    Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής (πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). 
Ελλείψει αυτού, βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
-    Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
-    Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί κλπ). 
-    Διαμεσολαβητής για Ρομά και Ευπαθείς Ομάδες, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της   
-    Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ. Επιπρόσθετα, ένα Κέντρο, διά του φορέα υλο-ποίησής του, δύναται να συνάψει συμβάσεις έργου ή κατ' αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ. νομικές συμβουλές, υπηρεσίες υγείας όπου αυτές προ-βλέπονται ρητά). Δύναται επίσης με τον ίδιο τρόπο να απασχολήσει βοηθητικό προσωπικό ή να συνάψει συμβάσεις για την εξασφάλιση της φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαρι-ότητας κλπ, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση έργου. 
Σκόπιμο είναι, όπου καθίσταται δυνατό, να απασχολούνται και άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού προσωπικού και την εποπτεία του Συντονιστή του Κέντρου. Κάθε Κέντρο δύναται να έχει παραπάνω από ένα άτομο ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης, προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του Ν. 2190/1994 (με την εποπτεία του ΑΣΕΠ) όπως κάθε φορά ισχύει, για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του. Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών του «Κέντρου Κοινότητας» μέσω ειδικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και άλλων ενδεδειγμένων σεμιναρίων, καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό. 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 Όπου καθίσταται δυνατό, τα «Κέντρα Κοινότητας» θα συστεγάζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' Βαθμού, σε διακριτό χώρο, ει δυνατόν πλησίον της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή σε άλλες κοινωνικές δομές του οικείου Δήμου. 
Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΟΤΑ θα μεριμνήσουν για τη στέγαση των Κέντρων Κοινότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνουν εκείνοι κατάλληλες και συμφέρουσες για το Δήμο και τους δημότες τους, αξιοποιώντας, αν αυτό είναι εφικτό, αδρανείς κτιριακές υποδομές κυριότητάς τους. 
Τα κτίρια στα οποία θα λειτουργούν τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασι-μότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. 
Επίσης θα πρέπει να πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις. 

Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τους παρακάτω χώρους οι οποίοι να είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ: 
-    Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπε-ραίωσης διοικητικών υποθέσεων  
-    Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων 
-    Χώρους Υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσω-πικού και του κοινού  Σε περίπτωση που στο «Κέντρο Κοινότητας» γίνεται συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών θα πρέπει να διασφαλίζεται χώρος αποθήκευσης βασικών αγαθών που να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις. 
Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για την υποδοχή και διασύνδεση των ωφελούμενων με συναρ-μόδιες υπηρεσίες, για την ολοκληρωμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση να παρέχεται στους πολίτες. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας», σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες), ανήκει στη Δ/νση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε ότι, δε, αφορά το οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, στις αρμόδιες Δ/νσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του οικείου Δήμου. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ή/και λειτουργεί στον οικείο Δήμο η εν λόγω Δ/νση ή Κοινωνική Υπηρεσία, την εποπτεία του Κέντρου ασκεί η αντίστοιχη Δ/νση του Δήμου Έδρας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας της, συνεπικουρούμενης από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες άλλων δομών ή κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου στον οποίο λειτουργεί το «Κέντρο Κοινότητας» ή του οικείου ΟΤΑ β' βαθμού. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας πραγματοποιούνται βάσει των οριζομένων στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο. 
 Όλοι οι Φορείς οι οποίοι λειτουργούν «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Κοι-νωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου. 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τα «Κέντρα Κοινότητας» δύνανται να καλύπτονται από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των κέντρων κοινότητας από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


31/3/2016
ΨΗΦΙΣΑΝ: 71 ΑΚΥΡΑ: 1 ΛΕΥΚΑ:2 ΕΓΚΥΡΑ: 70
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Σφήκας Θαλής 66 2. Ντούμα Ζαχαρούλα 45 3. Χριστογεώργος 40 4. Ζαχαροπούλου Αντωνία 30 5. Μπαλάφα Αγγελική 21 6. Τραστέλης Γεώργιος 20 7. Καρακώστα Βυκτωρία 13 8. Κακοχρήστου Διονυσία13 9. Τέγου Δήμητρα 10 10. Φέκα Αικατερίνη 10
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Γκόλφη Ευγενία 52 2. Μαστρογιαννοπούλου Βασιλική 45 3. Λυκοτσέτα Γεωργία 43
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1. Σφήκας Θαλής 65 2. Ντούμα Ζαχαρούλα 40 3. Τσαπή Αγγελική 11

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



 








   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ                      
    ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ                          
               ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                 
         ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
                      




 ΠΡΟΣ:

1.      Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ.Κουρουμπλή
2.      Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Κοιν. Αλληλεγγύης
κ. Κατρούγκαλο
3.      Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης
       κ.Φωτίου
4.      Πρόεδρο ΚΕΔΕ
κ. Πατούλη                                                                                                         








ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι /ες,

Με το παρόν υπόμνημα ,εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας καθώς στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10/3/2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μεταξύ του Υπουργού κ. Κουρουμπλή ,της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Φωτίου ,εκπροσώπων των Δ.Σ.  Συλλόγων και Σωματείων Εργαζομένων ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ καθώς και Διευθυντών και Στελεχών των δύο Υπουργείων ,διαπιστώσαμε με έκπληξη και απογοήτευση ότι αναιρέθηκαν οι δεσμεύσεις που μας είχαν δοθεί τον Νοέμβριο του 2015 σχετικά: α) με την εξασφάλιση Εθνικών Πόρων για την επαρκή χρηματοδότηση του ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ έως το 2019 ( όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το ΦΕΚ 47/Α΄/ 11-5-2015) και  β) τη διασφάλιση των εργασιακών θέσεων για το σύνολο των εργαζομένων .
Αντίθετα εκφράστηκε η πρόθεση  να μην διασφαλιστεί μόνιμα η Δομή ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ και το υπάρχον προσωπικό, να εφαρμοστούν πολιτικές  αποδόμησής του και καρατόμησης των εργαζομένων, με την ένταξη του ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ σ’ ένα νέο φορέα , το «Ενιαίο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας» , με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και επαναπροκήρυξη των θέσεων του υφιστάμενου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Επιπλέον, αναιρέθηκαν οι δεσμεύσεις για έγκαιρη υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την νέα περίοδο 2016 καθώς και η εξασφάλιση σταθερής και έγκαιρης ροής χρηματοδότησης από τα συναρμόδια Υπουργεία και την Διαχειριστική Αρχή προς τους Φορείς υλοποίησης του ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ έχοντας σαν αποτέλεσμα την επί χρόνια επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.
 Μεγάλη ευθύνη σχετικά με την ροή της χρηματοδότησης και την καταβολή των δεδουλευμένων έχει εξίσου και η ΚΕΔΕ αφενός διότι η απαίτηση για  έγκαιρη υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης θα έπρεπε να είναι στις άμεσες προτεραιότητές της  καθώς  το ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ υλοποιείται μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού συνάπτονται με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , και αφετέρου θα έπρεπε να  προτρέπει και να επισημαίνει στα μέλη της την ευθύνη – νομική και ηθική – που έχουν ως προς την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στο προσωπικό, ανεξαρτήτως της ροής της χρηματοδότησης.


                                                                  


Επιπλέον οι Νόμοι :
• 4052/2012 ,άρθρο138, ο οποίος προβλέπει την εφαρμογή του «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» από το ΙΚΑ , τους δικαιούχους , τα κριτήρια ένταξης των ωφελουμένων κλπ.
 • 4199/2013 και 4277/2014 όπου προβλέπεται η μετεξέλιξη του ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ και θεσμοθετούνται δύο νέα προγράμματα : α)το ΄΄Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα Ηλικιωμένων, ΑμεΑ και Ανασφαλίστων και β) το ΄΄Κατ’ Οίκον Νοσηλεία΄΄
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ ,τον αριθμό των ωφελουμένων,  το υπάρχον προσωπικό, αν δεν γίνουν ανάλογες  τροποποιήσεις  μέσω ΚΥΑ,
καθώς :
• πουθενά δεν γίνεται μνεία για το υπάρχον προσωπικό
• αναφέρεται ότι εκχωρείται η υλοποίηση του ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ στην ΕΕΤΑΑ
• ότι αφήνεται στην βούληση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων να υλοποιήσουν τα παραπάνω προγράμματα με το υπάρχον προσωπικό
• ότι αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο σύμπραξης των Δήμων με ΚΟΙΝΣΕΠ
• δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια ένταξης των εξυπηρετουμένων

Οι εργαζόμενοι ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι οι  προθέσεις και ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης  ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ στις προθέσεις της Κυβέρνησης  Σε περιόδους οικονομικής κρίσης η Πολιτεία οφείλει να οργανώνει και να ενισχύει ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τους ασθενέστερους, τους έχοντες περισσότερο ανάγκη αδύναμους και ανήμπορους συμπολίτες μας. Το ΒΣΣ συνδέεται άμεσα με την αποφυγή του στιγματισμού και του εγκλεισμού, την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του πάσχοντος και την ορθολογική διαχείριση των πόρων, αφού το κόστος της κλειστής περίθαλψης είναι κατά πολύ υψηλότερο απ’ αυτό της ανοιχτής. Άρα λειτουργεί ως αντισταθμιστικό  μέτρο στη δύσκολη περίοδο που διανύει το κράτος.

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι  οι εργαζόμενοι έχουμε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ , καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες ,  έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και των αναγκών της.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
·         Την αναγνώριση των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου καθώς παρέχουμε ένα έργο το οποίο είναι μόνιμο, το οποίο έγινε χθες , γίνεται σήμερα και πρέπει να συνεχιστεί και αύριο
·         Την δημιουργία Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήμο και στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με την ενσωμάτωση του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού που ήδη εργάζεται επί σειρά ετών στις κοινωνικοπρονοιακές δομές (Βοήθεια στο σπίτι κ.λπ.)
·         Την άμεση και έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων μας  που εξακολουθούμε να μένουμε απλήρωτοι στην πλειοψηφία μας
·          Τα συνταγματικά κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα να λειτουργήσουν ως φραγμός σε μία διαδικασία αποδόμησης και ιδιωτικοποίησης του «Βοήθεια στο Σπίτι», του κοινωνικού κράτους.

Ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ορίζεται « το κράτος εκείνο που αναλαμβάνει θεσμικά υποχρεώσεις σχετικά με την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πολιτών του» (Γ.Κατρούγκαλος , Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής , Αθήνα – Κομοτηνή 1998 , σελ.108 )

Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης , του Υπουργείου Εσωτερικών να εξασφαλίσει την σχέση εργασίας και τις θέσεις εργασίας του συνόλου  του υπάρχοντος προσωπικού και του Υπουργείου Εργασίας για την συνέχιση και αναβάθμιση του «Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι ευθύνη δική σας.
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας  στα δίκαια αιτήματά μας.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΕΠΥΒ-Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η (Ε.Π.Υ.Β. - Κ.Μ.) Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει 4ωρη Στάση Εργασίας την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 από τις 11.00πμ έως 15.00μμ, ως ένδειξη συμπαράστασης στους εργαζόμενους του προγράμματος Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά και Νεάπολης Συκεών, οι οποίοι έχουν προκηρύξει απεργία για αύριο Πέμπτη 24 Μαρτίου, αντιδρώντας στον κίνδυνο να μείνουν άνεργοι μετά τη λήξη του προγράμματος στις 30 Ιουλίου 2016.
Η συγκέντρωση θα γίνει στο ΙΚΑ Αριστοτέλους και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης




Για το Δ.Σ.


      Η Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Ιωακειμίδου Ζωή                        Φανάρα Θεοπίστη 

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΕΕΤΑΑ - 5η ΔΟΣΗ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ


Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση στην aftodioikisi.gr είναι το εξής:
-Κύριε υπουργέ έχετε δηλώσει ότι στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρξει στροφή στην «πράσινη» οικονομία. Πού εστιάζετε;
Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη χώρα, συμβάλλοντας τόσο στην επίτευξη των στόχων όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή εξειδικεύουμε τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ.
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που υποτιμούσαν το θέμα, εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην οικολογική διάσταση του σχεδιασμού των νέων προγραμμάτων τόσο στο επίπεδο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, όσο και στο επίπεδο υλοποίησης υποδομών στον τομέα του περιβάλλοντος προωθώντας την τροποποίηση του υποδείγματος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
Σκοπός μας είναι η επίτευξη των στόχων για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους παραγωγής και η σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας στην κατεύθυνση ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ενδεικτικό είναι ότι παρά τις αντίξοες δημοσιονομικές συνθήκες, έχουμε προγραμματίσει να διαθέσουμε περίπου το 20% από το σύνολο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που μας αναλογούν, σε παρεμβάσεις καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ποσοστό που υπερβαίνει κατά 30% την υποχρέωση της χώρας βάση των διεθνών συμφωνιών.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με τα προγράμματα που σχεδιάζετε στον τομέα του περιβάλλοντος;
Μεταξύ των τομέων προτεραιότητας που εστιάζουν οι νέες δράσεις επιχειρηματικότητας είναι και η ενίσχυση του περιβαλλοντικού τομέα, με νέα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και τεχνολογική καινοτομία και παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία.
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης και κατ’ επέκταση της αποδοτικότητάς τους. Επίσης, στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας και αλιείας, παρουσιάζονται δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών.
Στο πλαίσιο τόνωσης της πράσινης επιχειρηματικότητας προγραμματίζονται νέες δράσεις από το πρόγραμμα του Περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ. Πέρα από τα συνήθη τομεακά έργα που θα υλοποιηθούν, όπως υποδομές για συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, διαχείριση απορριμμάτων, αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης, διαχείριση κινδύνων πλημμυρών, αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δράσεις με τουριστική, πολιτιστική ή αρχαιολογική διάσταση. Μερικές από αυτές είναι η αποκατάσταση μονοπατιών, η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός δημοτικών κατασκηνώσεων/κάμπινγκ, ενώ προγραμματίζεται και σειρά δράσεων για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων.
-Ένα μεγάλο τμήμα της λεγόμενης «πράσινης» οικονομίας που αναφερθήκατε περνάει και μέσα από τους ΟΤΑ. Ποιος θα είναι ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών σε αυτά τα προγράμματα;
Στη νέα προγραμματική περίοδο, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υλοποιούν ήδη και θα συνεχίσουν να υλοποιούν δράσεις ως δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Για μας, όμως, το ζητούμενο δεν είναι μονοσήμαντα η διαχείριση των πόρων, αλλά η ανάδειξη μιας νέας αντίληψης σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων, με βάση τις συνέργιες και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.
Στο πλαίσιο των στοχεύσεων του ευρύτερου αναπτυξιακού προγράμματος της κυβέρνησης, επιδιώκουμε ο σχεδιασμός των έργων να γίνεται εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου χωρικής συνοχής. Με λίγα λόγια αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό, μεσαίο ή μεγάλο έργο θα εντάσσεται με ολοκληρωμένο τρόπο σε μια περιοχή και θα συνδέεται οργανικά και με το αναπτυξιακό προφίλ της, με στόχο να σταματήσει η πολύ κακή πρακτική της υλοποίησης αποσπασματικών και ασύνδετων έργων μεταξύ τους.
Για παράδειγμα, στη νέα προγραμματική περίοδο τόσο οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) όσο και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), αποτελούν εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στα οποία η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών στρατηγικών και στην υλοποίηση δράσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε τους Δήμους και τις Περιφέρειες αρωγούς και όχι απλά και μόνο διαχειριστές.
Επίσης, στη νέα προγραμματική περίοδο οι Περιφέρειες, μέσω των ΠΕΠ, αναλαμβάνουν μεγάλος μέρος της διαχείρισης των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Υπό αυτή την έννοια καλούνται να παίξουν κομβικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση και επιτυχή υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων, με βάση συγκλίνοντες προγραμματικούς σχεδιασμούς, που αφορούν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, απαντώντας  αποτελεσματικά στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουμε στην καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα στηρίξουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτή της προοπτικής.
-Έχετε πει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκπόνηση ενός προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των οικιών, αντίστοιχου εκείνου του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Καθώς τα προηγούμενα «Εξοικονομώ» δεν ήταν και ιδιαίτερα επιτυχημένα, τι σκοπεύετε να αλλάξετε;
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20. Με το νέο «Εξοικονομώ» διασφαλίζουμε ότι οι παρεμβάσεις που έχουμε σχεδιάσει θα βελτιώνουν την αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας και θα έχουν οικονομικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουμε σειρά παραμέτρων για την κατάρτιση προδιαγραφών που θα διέπουν τις νέες προσκλήσεις ώστε να πετύχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Εκτός από την ενίσχυση των νοικοκυριών, σχεδιάζουμε δράση που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου. Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με χρηματοπιστωτικούς φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα.
Στόχος μας είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, συμβάλλοντας τόσο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την τόνωση του κατασκευαστικού τομέα και της οικονομίας γενικότερα.
-Ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των Δήμων είναι οι κοινωνικές δράσεις. Με ποιον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν μέσα από το νέο ΕΣΠΑ;
Η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η κρίση επιβάλλει μέρος του σχεδιασμού μας να εστιάσει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – στη στήριξη των ασθενέστερων ομάδων. Υλοποιούμε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20 με βασικούς πυλώνες τον κοινωνικό και τον αναπτυξιακό, συνδυάζοντας την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στόχος μας είναι σε βάθος χρόνου να ενσωματώσουμε την εμπειρία των δομών κοινωνικής πρόνοιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και την εμπειρία των δομών αλληλεγγύης που λειτουργούν την τελευταία τετραετία στη συγκρότηση των κοινωνικών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης.
Στον τομέα της υγείας, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, προβλέπεται η ενεργοποίηση  δράσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης,  αγωγής και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού και ψυχικής υγείας.
Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας προχωρήσαμε στο ανασχεδιασμό των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Με τις δράσεις που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε δημιουργούμε ένα δίκτυο αλληλοσυμπληρούμενων δομών για εκείνους που έχουν πληγεί πιο πολύ από την οικονομική κρίση. Οι δράσεις αυτές αφορούν στη δημιουργία Κέντρων  Κοινότητας, Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Πρωτοβάθμιου Συστήματος Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Για τη στελέχωση των παραπάνω δομών δημιουργούμε 1.500 νέες θέσεις εργασίας.
-Επίσης, μέσω των δήμων μπορεί να καταπολεμηθεί η ανεργία σε τοπικό επίπεδο.  Ποια προγράμματα θα δούμε προς αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα;
Κεντρική προτεραιότητά μας στις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η δημιουργία νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση τα 250 Κέντρα Κοινότητας, που θα δημιουργηθούν σε Δήμους όλης της χώρας, θα αποτελέσουν τοπικά σημεία αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης και κυρίως με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής τους, καθώς και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις προώθησης στην απασχόληση τα οποία είναι ενεργά ή προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας ξεκινούν πιλοτικά στις αρχές Απριλίου προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους- θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας.  Τα νέα προγράμματα θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών από πέντε που είναι σήμερα και θα αφορούν 6.918 ανέργους. Σε δεύτερη φάση θα υλοποιηθούν σε 32 ακόμα δήμους της χώρας, με τελικό σκοπό να καλυφθεί το σύνολο των δήμων. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
Εκτός από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με τα νέα αυτά προγράμματα, επιτυγχάνεται η βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών των δήμων και παράλληλα προκρίνονται έργα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.
Σε καμιά περίπτωση η καταπολέμηση της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται σπασμωδικά και με αποσπασματικές ενέργειες. Ο στόχος μας για αύξηση σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στην οικονομία εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.
-Η ΚΕΔΕ έχει τονίσει την ανάγκη να οριστεί άμεσα Φορέας Υλοποίησης Έργων στην Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ο οποίος θα είναι δικαιούχος υλοποίησης «κοινωνικών δράσεων». Είναι κάτι τέτοιο στις προθέσεις του υπουργείου σας;
Όπως ανέφερα και παραπάνω, στόχος μας είναι η στήριξη δομών κοινωνικής πρόνοιας και η βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες. Κεντρικός πυρήνας για την υλοποίηση των νέων και με καινοτόμα χαρακτηριστικά κοινωνικών δράσεων είναι οι δήμοι.
Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε, από τα πρώτα ακόμα βήματα σχεδιασμού των νέων δράσεων, σε διαβούλευση τόσο με την ΚΕΔΕ όσο και με το σύνολο των δήμων της χώρας. Επιπλέον, με πρωτοβουλία των συναρμόδιων υπουργείων έχει συσταθεί ομάδα εργασίας με συμμετοχή της ΚΕΔΕ για την κατά το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση των δράσεων  αυτών από τους δήμους.
Γνωρίζουμε τα προβλήματα υποστελέχωσης στους δήμους, που έχουν προκαλέσει οι νεοφιλελεύθερες περιοριστικές πολιτικές τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύουμε και στηρίζουμε το θεσμό της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό, ενισχύουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, με όλα τα θεσμικά εργαλεία και μέσα που διαθέτουμε, ώστε να υλοποιήσουν επιτυχώς αυτές τις δράσεις και να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων στο μέλλον.
ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4368/2016 (Α'21) σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προσω̟πικό αντα̟ποδοτικών υ̟πηρεσιών ΟΤΑ (Άρθρο 7)
Αύξηση ωρών εργασίας ̟προσω̟πικού Ι∆ΑΧ µερικής α̟πασχόλησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού (Άρθρο 8 ̟αρ.1)
Μετάταξη - Προσω̟πικό Παραµεθόριων ΟΤΑ (Άρθρο 9)
Ε̟πίδοµα Ε̟πικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Άρθρο 22)

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Βρέθηκαν χρήματα για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»


Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ





ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η (ΕΠΥΒ - ΚΜ) Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00πμ, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τα Θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

1. Ενημέρωση από τη συνάντηση του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Συλλόγων και Σωματείων του ΒσΣ στο Υπουργείο Εσωτερικών - Λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις
2. Πληροφορίες που αφορούν νομικά θέματα, αναφορά σε συμβάσεις και στους μισθολογικούς πίνακες παρουσία Δικηγόρου
3. Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το τελευταίο Νομοσχέδιο
4. Ανθυγιεινό Επίδομα 
5. Ηλεκτρονικό Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων για το ΒσΣ
6. Γενικά θέματα λειτουργίας  του ΒσΣ
7. Συζήτηση για ζητήματα του Σωματείου ΕΠΥΒ - ΚΜ


Η συμμετοχή των μελών είναι απαραίτητη καθώς και η τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής τους




Για το Δ.Σ.





Η Πρόεδρος                               Η Γ. Γραμματέας

                                      Ιωακειμίδου Ζωή                          Φανάρα Θεοπίστη