!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Κοινωνικός ρόλος Δήμων και Περιφερειών: Οι νέες προβλέψεις


Κοινωνικός ρόλος Δήμων και Περιφερειών: Οι νέες προβλέψεις

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, θέτει από σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 10.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να λάβουν μέρος, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.
Επιδιωκόμενος σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο συντονισμός της κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας.
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 14.00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους.
Ανάμεσα στα προς διαβούλευση Άρθρα, και αυτά που αναφέρονται στον κοινωνικό ρόλο Δήμων και Περιφερειών.
Αναλυτικά,
Άρθρο 13 – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της κάθε Περιφέρειας είναι αρμόδια για:
α. τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο µε κοινωνικούς εταίρους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με ρυθμίσεις και πολιτικές κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
β. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιµέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και Δηµοτικών Συµβουλίων και των αρμόδιων µε θέµατα κοινωνικής πολιτικής υπηρεσιών τους,
γ. τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη µέτρων και τη διαµόρφωση σχετικών πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση,
δ. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (εφεξής ΠΕΣΚΕ), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,
ε. το συντονισμό των Δήµων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρµογή των οριζόντιων µέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη, ad hoc, παρεµβάσεων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών,
στ. την κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία στους Δήµους για την εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
ζ. τη δικτύωση όµορων Δήµων με επιδιωκόμενο σκοπό την αντιµετώπιση κοινών αναγκών,
η. την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕΣΚΕ, με έµφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρµογή των επιµέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήµων,
θ. την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήµατα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήµων, καθώς καιτην εξέταση της µεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
ι. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων µε εκπροσώπους της οικείας Περιφέρειας, των Δήµων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (εφεξής ΕΥΔ-ΠΕΠ), του Τµήµατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κ.λπ., σχετικά µε την υλοποίηση των επιµέρους παρεµβάσεων,
ια. τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
ιβ. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων στην υλοποίηση,
ιγ. τη διαβίβαση σχετικών στοιχείων, δεδοµένων και πληροφοριών προς το ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και
ιδ. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Άρθρο 14 – Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (εφεξής Παρατηρητήριο), ως συμπληρωματική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Επιδιωκόμενοι σκοποί είναι:
α. η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο συντονισμός των στόχων, που εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΕ,
β. η ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
γ. η διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού και
δ. η αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
2. Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ενδεικτικώς τις ακόλουθες δράσεις
α. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης στην οικεία Περιφέρεια, με στόχο τη μελέτη των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας,
β. την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας,
γ. την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ., και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
δ. την ανάπτυξη, επέκταση και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος, ως διαδικτυακής πύλης καταγραφής της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής, κόστους και ομάδων στόχου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και η στελέχωση του Παρατηρητηρίου, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των ως άνω δομών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη λειτουργία των δεκατριών (13) Παρατηρητηρίων. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης του Παρατηρητηρίου από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Άρθρο 15 – Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
Ως κοινωνική υπηρεσία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου:
α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες, που άπτονται όλων των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισµού και της υλικής αποστέρησης (εισόδηµα- φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.), σε επίπεδο Δήµου,
β. υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευνών και µελετών του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. διαβουλεύεται µε την τοπική κοινωνία και εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο και τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων για την κοινωνική ένταξη,
δ. λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς όλων των φορέων υλοποίησης έργων για την κοινωνική ένταξη, που δραστηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής αρµοδιότητας του Δήµου, και στο πλαίσιο αυτό συντάσσει χάρτη χωρικών παρεµβάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
ε. προωθεί τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων, καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ολιστικών παρεµβάσεων,
στ. µεριµνά για την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών,
ζ. υποβάλλει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες, που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισµού των ατόµων, του είδους της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών παροχών των ωφελούμενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας και στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού.
Άρθρο 16 – Κέντρα Κοινότητας
1. Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 (Α’ 21)και στην υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 854/30.3.2016), αποτελούν δομές συμπληρωματικές των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.
2. Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού είναι η περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και η ανάπτυξηενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
3. Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συνεισφέρουν στο έργο των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού επιτελώντας
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω πληροφοριακού συστήματος, που εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων περί Κέντρων Κοινότητας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και ταυτόχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
Άρθρο 17 – Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανισμού για την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε Περιφέρειας και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου, με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, ασκούν τα γνωμοδοτικά τους καθήκοντά, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 178 και 76 του Ν. 3852/2010(Α’ 87), αντιστοίχως.
2. Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.
3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του οικείου Δήμου. Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.http://www.epoli.gr

ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ!!!Όσο μεγαλώνουμε, οι αγκαλιές μικραίνουν, λένε ορισμένοι. 
Για κείνους που έχουν στενοκοπιά στις καρδιές, ίσως.  Ο δικός μας ψυχικός χώρος ξέρει να πλαταίνει για κείνους που μετράνε χρόνους ζωής…
Σήμερα, πρώτη μέρα του Οκτώβρη, ημέρα αφιερωμένη στην “τρίτη ηλικία” όπως αποκαλείται, 
ας ανοίξουμε αγκαλιά προς εκείνους που μας χάρισαν πρώτοι 
το χάδι της τρυφεράδας, της στήριξης, της ασφάλειας, της αποδοχής. 
Είναι χρέος μας να τους στηρίξουμε.. να τους χαρίσουμε ότι μας χάρισαν αυτοί απλόχερα τόσα χρόνια...
Άλλωστε τους το χρωστάμε. 
Και επειδή ποτάμι είναι η ζωή και τρέχει, συντομότερα από ότι νομίζουμε...
 θα ευχόμαστε να κάνουν το ίδιο και τα παιδιά μας…
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΠΠΟΥ..!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑΓΙΑ..!


Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Να διασφαλιστεί το προσωπικό του «Βοήθεια στο Σπίτι»


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤ. ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ ΣΤΗ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


Το ζήτημα της συνέχισης εργασίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θίγει σε επιστολή του προς την Θεανώ Φωτίου ο αντιπεριφερειάρχης Στ. Κάρμαντζης εστιάζοντας στην πολυετή τους προσφοράς και στην αξία των υπηρεσιών που παρέχουν.
Όπως αναφέρει ο ίδιος οι υπηρεσίες τους με δεδομένα τα δημογραφικά στοιχεία τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο αναγκαίες και πολύτιμες.
«Πληροφορηθήκαμε, ότι το Υπουργείο σχεδιάζει μετακίνηση των εργαζομένων σε άλλες δομές και για άλλες ανάγκες, και επαναπροκήρυξη θέσεων εργασίας χωρίς να κατοχυρώνει τις εργασιακές σχέσεις ανθρώπων που έχουν προσφέρει για πάνω από 15 χρόνια.
Θεωρώ λοιπόν απαραίτητη τη μετατροπή των Συμβάσεων των εργαζομένων που υπηρετούν σήμερα σε Αορίστου Χρόνου, κάτι για το  οποίο η παρούσα Κυβέρνηση  είχε δεσμευθεί προεκλογικά, και την με κάθε τρόπο διασφάλιση της συνέχειας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από το σύνολο του υπάρχοντος προσωπικού (43 άτομα σε τοπικό επίπεδο της Χίου, 3300 άτομα πανελλαδικά)», αναφέρει ο κ. Κάρμαντζης. http://www.politischios.gr

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΣΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατόπιν της επερώτησης και της απάντησης της κ. Φωτίου στο Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Γιόγιακα, καλούνται τα μέλη της (ΕΠΥΒ-ΚΜ) Ένωσης Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας σε Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.30πμ, στο Ε.Κ.Θ. με θέματα

1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις
2. Απόφαση Σώματος για το Π.Σ.Ο.
3.Ενημέρωση για τη συνάντηση με τη Δικηγόρο κ. Παυλίδου και Απόφαση για τη θέση της ΕΠΥΒ-ΚΜ.
4. Ενημέρωση για την Ημερίδα και Απόφαση για ένδικα μέσα σε θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές.
5. ΑιμοδοσίαΠαρακαλούνται τα μέλη όπως προσέλθουν στη Γενική ΣυνέλευσηΓια το Δ.Σ.                Η Πρόεδρος                                           Η Γ. Γραμματέας            Ιωακειμίδου Ζωή                                     Φανάρα Θεοπίστη

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΛΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ κ. ΓΙΟΓΙΑΚΑ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017 ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»


Στη συνέχεια θα ενταχθεί σε ενιαία δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Για εννέα μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2017, θα ανανεωθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιόγιακα.
Στο κείμενο της απάντησης αναφέρεται ότι το πρόγραμμα προβλέπεται να ανανεωθεί μετά τη λήξη του (31/12/2016) για 9 μήνες το 2017 ώστε να συμβαδίσει χρονικά με την έναρξη λειτουργίας της ενιαίας δομής ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων στην οποία και θα ενταχθεί. Για την παράταση του προγράμματος επισημαίνεται ότι «δεν θα υπάρξει νέα προκήρυξη θέσεων, αλλά ανανέωση της σύμβασης των ήδη απασχολούμενων εργαζομένων» στο «Βοήθεια Στο Σπίτι».
«Έξι μήνες μετά την κατάθεση της Ερώτησης το Υπουργείο προαναγγέλλει ξανά το σχεδιασμό ενός πανελλαδικού δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Αυτό στο οποίο δεν απάντησε είναι εάν κατά την κάλυψη των θέσεων εργασίας στο νέο αυτό δίκτυο θα ληφθεί υπόψη, δηλαδή θα μοριοδοτηθεί, η προϋπηρεσία στο “Βοήθεια Στο Σπίτι”», δήλωσε ο Β. Γιόγιακας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΔΩ
Vasileios Giogiakas


Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΠΥΒ - Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤα μέλη της (ΕΠΥΒ-ΚΜ) Ένωσης Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας, εν όψει των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ., συμμετέχουν στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και του Ε.Κ.Θ., το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη 2016 στις 18.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου και στην πορεία που θα ακολουθήσει.Για το Δ.Σ.            Η Πρόεδρος                                        Η Γ. Γραμματέας
        Ιωακειμίδου Ζωή                                  Φανάρα Θεοπίστη

Δημόσιο: Απόφαση “βόμβα” για επιστροφή 13ου και 14ου μισθού

Νέο πονοκέφαλο για το οικονομικό επιτελείο δημιουργεί απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, εφόσον, βεβαίως, τελεσιδικήσει, καθώς δικαιώνει υπαλλήλους και διατάσσει το δημόσιο να τους καταβάλει τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας!
Στο Ειρηνοδικείο προσέφυγαν με αγωγή τους 5 δικαστικοί υπάλληλοι της Καλαμάτας, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων, Ανδρόνικο Σταυρόπουλο.
Η υπόθεση, όπως γραφει η εφημερίδα Θάρρος της Μεσσηνίας (ρεπορτάζ Βίκυ Βετουλάκη), δεν είναι η μοναδική, καθώς ακολουθεί τους επόμενους μήνες η εκδίκαση της αγωγής που έχουν καταθέσει οι μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι της Καλαμάτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
Καθώς αυτά τα οφειλόμενα παραγράφονται μετά τη διετία, οι εν λόγω προσφεύγοντες δικαστικοί υπάλληλοι δικαιώθηκαν για τα επιδόματά τους για τα έτη 2014 – 2015.
«Στην οικονομική κρίση οι πολίτες έχουν ανάγκη»
Η απόφαση, που μπορεί να αποτελέσει «πολιορκητικό κριό» για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρεται στην αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου: «Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη, εξίσου με τα ατομικά και τα πολιτικά, και παράγουν, κατά την επικρατούσα στη θεωρία άποψη, ένα “σχετικό κοινωνικό κεκτημένο”, η αξία και η προστατευτική λειτουργία του οποίου πρέπει να αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όταν οι πολίτες το έχουν περισσότερη ανάγκη».
Κάνοντας αναφορά στο άρθρο 106 του Συντάγματος για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, τονίζει ο ειρηνοδίκης Αθανάσιος Μουτζούρης: «Από τη διάταξη αυτή απορρέει η συνταγματική επιταγή για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη με διασφάλιση των συνθηκών κοινωνικής ειρήνης, η οποία δεσμεύει όλα τα κρατικά όργανα και πρωτίστως το νομοθέτη, περιορίζοντας το εύρος των επιτρεπτών επιλογών του. Η παραπάνω συνταγματική επιταγή θέτει ιδίως δύο όρια στο νομοθέτη. Πρώτον, δεν είναι επιτρεπτή η θέσπιση νομοθετικών μέτρων τα οποία, ανεξαρτήτως του επιδιωκόμενου με αυτά σκοπού δημοσίου συμφέροντος, συνεπάγονται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης, δηλαδή καταλήγουν σε αποτέλεσμα ευθέως αντίθετο προς το σκοπό της συνταγματικής διάταξης. Ως σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης πρέπει να νοηθεί εξίσου η δραματική επιδείνωση των συνθηκών κοινωνικής διαβίωσης (όπως αύξηση του αριθμού των ανέργων, αστέγων, όσων διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας κ.λπ.), όσο και η διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (π.χ. βίαιες ενέργειες διαμαρτυρίας, αύξηση της εγκληματικότητας κ.λπ.), που απορρέει από την επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών.
Δεύτερον, δεν είναι επιτρεπτή η θέσπιση νομοθετικών μέτρων τα οποία συνεπάγονται δραματική συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί μονομερώς ορισμένος, έστω και δημοσίου συμφέροντος, οικονομικός σκοπός.
Αντιθέτως, όπως συνάγεται από τη συνταγματική διάταξη, το γενικό συμφέρον δεν ταυτίζεται με το αμιγώς δημοσιονομικό».
Δυσανάλογες επιβαρύνσεις
«Ο νομοθέτης δύναται καταρχήν να επιβάλει στους πολίτες, προς εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση ορισμένης επείγουσας ανάγκης ή κατάστασης κρίσης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν περιορισμένη διάρκεια, ότι είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος και όχι δυσανάλογες σε σχέση προς αυτόν. Ότι είναι επαρκώς αιτιολογημένες και ότι κατανέμονται ισότιμα μεταξύ όλων των πολιτών, των απασχολουμένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός.
Επομένως, δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση, από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας, να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες, από την ασυνέπεια των οποίων – κυρίως στο πεδίο της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων – προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία, ούτε, κατά μείζονα λόγο, η επισώρευση νέων επιβαρύνσεων σε βάρος των ίδιων κατηγοριών πολιτών (λ.χ. διαδοχικές μειώσεις αποδοχών ή συντάξεων), εάν τα προηγούμενα αποδείχθηκαν απρόσφορα και εφόσον με τα νέα μέτρα οι ίδιες κατηγορίες πολιτών υφίστανται υπέρμετρη απώλεια του προηγουμένως διαθέσιμου εισοδήματός τους. Τούτο, μάλιστα, ιδίως όταν οι εν λόγω μειώσεις επέρχονται αιφνιδιαστικά και κλονίζουν ριζικά την οικονομική κατάσταση των ατόμων ή ανατρέπουν καταστάσεις, στις οποίες αυτά είχαν καλόπιστα αποβλέψει».
Ελέγχεται και ο νομοθέτης
Και συνεχίζει σε άλλο σημείο το σκεπτικό της απόφασης:
«Η επιβολή μέτρων προς εξυπηρέτηση δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας δε δικαιολογεί εν λευκώ και εκ προοιμίου οποιοδήποτε μέτρο με οποιοδήποτε κόστος. Η επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων δεν ανήκει στην ανέλεγκτη διαπλαστική εξουσία του νομοθέτη, ο οποίος ελέγχεται ως προς την τήρηση της συνταγματικής επιταγής για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη με διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και δεσμεύεται από τα όρια που θέτουν οι ως άνω απορρέουσες από τις συνταγματικές και τις υπερκείμενες νομοθετικά διεθνείς συμβάσεις διατάξεις αρχές, την υπέρβαση των οποίων με κριτήρια την ένταση, τη διάρκεια και τη σώρευση των μέτρων, τη δίκαιη κατανομή τους μεταξύ των πολιτών, καθώς και την αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, ελέγχουν τα δικαστήρια. Τα τελευταία, όταν διαπιστώσουν ότι οι εισαγόμενες ρυθμίσεις παραβιάζουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, καλούνται να τις αποκαταστήσουν».
Δεν ήταν αναγκαία τα μέτρα αυτά
Ακολούθως στην απόφαση γίνεται εκτενής αναφορά στους νόμους και στις περικοπές που επήλθαν από τα μνημόνια και επισημαίνεται από την εισηγητική έκθεση του νόμου:
-«Ουδόλως προκύπτει ότι τα λαμβανόμενα μέτρα ήταν αναγκαία, αλλά και τα μόνα ικανά και πρόσφορα για τον επιδιωκόμενο σκοπό τηρουμένων και των αρχών της ισότητας και αναλογικότητας».
-«Επίσης, ακόμη και αν ήθελε κριθεί πως τα επίδικα μέτρα ήταν πρόσφορα, ο νομοθέτης όφειλε περαιτέρω να μελετήσει και να αποφανθεί αιτιολογημένα για την αναγκαιότητά τους, εξετάζοντας την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών και συγκρίνοντας τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της καθεμίας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων δημοσίων σκοπών. Επομένως, πριν από την κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδείας, όφειλε προηγουμένως να εξετάσει με τρόπο επιστημονικό και δικαστικά ελέγξιμο, αν οι επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και συνδυαζόμενες με τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της διανυόμενης έκτακτης περιόδου, οδηγούν σε επιτρεπτή μείωση του επιπέδου ζωής των μισθωτών. Ως εκ τούτου, για τη θέσπιση των ανωτέρω περικοπών δεν αρκεί η επίκληση, αορίστως, του σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, αλλά η τεκμηρίωση με τη δέουσα σαφήνεια και παράθεση αναλυτικών στοιχείων, του λόγου για τον οποίο η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων είναι η μόνη πρόσφορη και αναγκαία λύση για την αποφυγή του κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας».
-«Όμως, η περικοπή των δώρων και του επιδόματος αδείας, που  έχουν νομοθετηθεί σε συνέχεια των αναφερόμενων νόμων με τους οποίους περικόπηκαν οι αποδοχές των μισθωτών, επιβαρύνει σωρευτικά την ίδια ομάδα πολιτών (μισθωτών) και, ως εκ τούτου, η επιβάρυνση αυτή είναι εξόφθαλμα δυσανάλογη, ιδίως για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να έχουν υποστεί σοβαρές οικονομικές απώλειες. Επιπλέον, οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν πλήττουν, κατ’ αποτέλεσμα, στον ίδιο βαθμό τους υψηλόμισθους υπαλλήλους αφενός και τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους αφετέρου, με αποτέλεσμα οι μεν υψηλόμισθοι να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, οι χαμηλόμισθοι, όμως, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, οδηγούνται στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση καλούμενοι να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά προφανή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους».
Μάλιστα, η απόφαση καταλήγει δικαιώνοντας τους υπαλλήλους, με το αιτιολογικό ότι οι περικοπές αυτές «στερούν το δικαιούμενο, ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης χαμηλόμισθων Ελλήνων μισθωτών» και διατάσσει την καταβολή των δώρων και, μάλιστα, με το νόμιμο τόκο.


http://www.aftodioikisi.gr

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Οι δήμοι προχωρούν σε 1.529 προσλήψεις με οκτάμηνα - Η κατανομήΕιδικότερα με απόφαση τεσσάρων υπουργείων προβλέπεται η έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου. Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών συνολικού ύψους 6.874.234,61 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών. 

Οι θέσεις και οι ειδικότητες


www.dikaiologitika.gr

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Παράταση των συμβάσεων στην Καθαριότητα σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Παράταση των συμβάσεων στην Καθαριότητα σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Παρατείνονται αυτοδικαίως, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, όλες οι ισχύουσες ατομικές

συμβάσεις, όσες πρόκειται να υπογραφούν μέχρι τις  31.12.2016 καθώς και όσες ατομικές 

συμβάσεις έχουν λήξει την 1.3.2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, των

εργαζομένων στην καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων 

Aρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Η σχετική τροπολογία την οποία υπογράφουν ο Yπουργός και ο αναπληρωτής Yπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ.κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και Χριστόφορος Βερναρδάκης, εντάσσεται στο Νομοσχέδιο που αφορά την «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, περί διασυνοριακής  αστυνομικής συνεργασίας».
Η συζήτηση  του Νομοσχεδίου, αρχίζει την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.  http://www.epoli.gr

ΟΤΑ: Ποιοι συμβασιούχοι μονιμοποιούνται -Οι “γκρίζες” ζώνες της διάταξης (ν/σ)

Περίπου 3.000 συμβασιούχους των ΟΤΑ που έχουν κερδισει με πρωτόδικες αποφάσεις την παραμονή ή την επάνοδο στην υπηρεσία τους αφορά το άρθρο 20 του ν/σ του υπουργείου Εσωτερικών «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα. 
Για τους συγεκριμένους υπαλλήλους τα πράγματα είναι απλά καθώς λύνονται τα χέρια των δημοτικών ή περιφερειακών Αρχών οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν είχαν χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα εναντίον τους όπως προβλέπει ο “Καλλικράτης”.
Πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση για όσους συμβασιούχους οι δημοτικές ή περιφερειακές Αρχές χρησιμοποίησαν ένδικα μέσα προσφεύγοντας στο επόμενο βαθμό (Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο) αναφορικά με τις θετικές (κυρίως πρωτόδικες) αποφάσεις. Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με νομικούς κύκλους ελέγχεται αν οι ΟΤΑ, εφόσον, βεβαίως, ψηφισθει η σχετική διάταξη, έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τις προσφυγές τους. Παράλληλα εκτός της ευνοϊκης αυτής ρύθμισης φαίνεται ότι μένουν όσοι συμβασιούχοι έχουν αρνητικές αποφάσεις από το Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει την μετατροπή των συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ωστόσο, όπως προβλέπει το άρθρο 20 του ν/σ:
-Αφηνεται στην διακριτική ευχέρεια των δημοτικών ή περιφερειακών Αρχών το αν θα ασκήσουν ένδικα μέσα κατά των συνταξιούχων
-Οι συμβασιούχοι θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε χρηματική αξίωση κατά των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων τους

Δείτε τι προβλέπει το άρθρο 20:
1. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων στην εργασία τους, εφόσον οι ως άνω εργαζόμενοι έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε χρηματική αξίωση κατά των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου οργάνου τους και κατά παρέκκλιση των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση περί της παραίτησης από τα ένδικα μέσα, η οποία πρέπει να αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του φορέα για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την άμεση συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου και του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα.
2. Αποφάσεις περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, που εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειές τους, νόμιμες.
3. Αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών περί υποβολής προσφυγών σε διοικητικές αρχές, άσκηση, μη άσκηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης δεν εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
http://www.aftodioikisi.gr

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο Ασφαλιστικό: Τι αλλάζει για τις γυναίκες εργαζόμενες

Νέο Ασφαλιστικό: Τι αλλάζει για τις γυναίκες εργαζόμενες
Γυναίκες εργαζόμενες σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ειδικά Ταμεία, ΔΕΚΟ και Τράπεζες θα έχουν πολλές ανατροπές στο Aσφαλιστικό τους, με αύξηση ορίων ηλικίας, σύμφωνα με τη δικηγόρο, κα. Όλια Νικολοπούλου, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.
Αναλυτικά,
ΔΗΜΟΣΙΟ
1. Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2010. Τώρα στα 55 λαμβάνουν μειωμένη. Μετά την ψήφιση του νόμου φεύγει στα 55 και 6 μήνες. Αν συμπληρώσει το όριο το 2016, φεύγει στο 56ο έτος.
2. Γυναίκες με 25 έτη το 2010. Πλήρη σύνταξη στα 60 έτη. Μετά τις αλλαγές θα βγουν με 60 έτη συν 6 μήνες Το όριο το 2016 πάει στο 61ο έτος και αυξάνεται 6 μήνες κάθε χρόνο.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
1. Γυναίκες το 2010 που είχαν ανηλικότητα τέκνου και 25ετία αποχωρούν στο 50o έτος. Πλέον το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
2. Γονείς που το 2012 είχαν ανήλικο και 25ετία βγαίνουν στα 55. Πλέον το όριο θα αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
1. Γυναίκες με 35ετία μέχρι το 2010 βγαίνουν στο 58ο έτος. Αν έχουν το όριο μετά την ψήφιση του νόμου έχουν συν 6 μήνες.
2. Γυναίκες με 35ετία το 2011, βγαίνουν στο 58ο έτος με 36 έτη. Το όριο αυτό αυξάνεται πλέον κατά 6 μήνες κάθε χρόνο.
3. Γυναίκες με 35ετία το 2012. Τώρα βγαίνουν στο 59ο έτος με 37 έτη. Πλέον θα αποχωρούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών, συν 6 μήνες κατ' έτος.
4. Γυναίκες με 21,5 έως 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010, λαμβάνουν στο 60ό έτος. Και αυτές θα έχουν συν 6 μήνες κατ' έτος.
ΙΚΑ
1. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2010. Μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος και πλήρη στο 57ο. Πλέον το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
2. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2011. Μειωμένη στο 56ο έτος και πλήρη στο 58ο με 10.400 ημέρες. Πλέον πάμε σε αύξηση 6 μήνες τον χρόνο.
3. Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012, τώρα μειωμένη στα 56 και 6 μήνες και πλήρη στα 58 ετών και 6 μήνες με 10.800 ημέρες. Πλέον η πλήρης θα δίνεται στο 59ο έτος και μειωμένη στο 57ο.
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΚΑ
1. ΙΚΑ και Ειδικά Tαμεία οι οποίες είχαν το 2010 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο παίρνουν μειωμένη στο 50o έτος και πλήρη στο 55ο. Πλέον έχουν αύξηση κατά 6 μήνες τον χρόνο.
2. ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία που το 2011 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο βγαίνουν στα 52, με μειωμένη και πλήρη στα 57. Στο εξής θα έχουν αύξηση κατά 6 μήνες κάθε χρόνο.
3. ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία με 5.500 ένσημα το 2012 και ανήλικο τέκνο, παίρνουν μειωμένη στο 55ο έτος και πλήρη στο 60o. Πλέον το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1. Με 25 έτη το 2010 και ανήλικο τέκνο, τώρα παίρνουν πλήρη σύνταξη στο 50ο έτος. Στο εξής θα αποχωρούν σε ηλικία 50 ετών και 6 μηνών.
2. Με 25 έτη το 2011 και ανήλικο, σύνταξη σε ηλικία 50 ετών μειωμένη και 52 ετών πλήρη. Πλέον το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
3. Με 25ετία το 2012 συν ανήλικο, σύνταξη σε ηλικία 52 ετών μειωμένη και σε ηλικία 55 ετών πλήρη. Με τα νέα μέτρα αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο το όριο ηλικίας.
http://www.epoli.gr

ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Πράσινοι» vs «κόκκινοι» για τους συμβασιούχους –Τι δεσμεύθηκε ο Βερναρδάκης

Οξεία επίθεση κατά του «κόκκινου» Συνδικάτου ΟΤΑ για το ποιος πέτυχε θετικές ρυθμίσεις για τους συμβασιούχους εξαπολύει η «πράσινη» Συνδικαλιστική Ανατροπή που έχει την πλειοψηφία στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Στο επίκεντροτο άρθρο 20 του ν/σ του υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα επιστροφής στην εργασία και μονιμοποίησης περίπου τριών χιλιάδων συμβασιούχων. Παράλληλα η Συνδικαλιστική Ανατροπή στην ανακοίνωσή της αποκαλύπτει ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή τους ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης δεσμεύθηκε «πως η σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για τους εργαζόμενους με δικαστική απόφαση που δεν κατείχαν το τυπικό προσόν της κατηγορίας που εργάζονται ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ από το Υπουργείο!!!»
 Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Από τον Ιούνιο του 2015 και με αφορμή την μη κατάταξη των εργαζομένων της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων που σε εντολή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης η εργασιακή τους σχέση μετατράπηκε σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η Ομοσπονδία προχώρησε σε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, έγγραφες και προφορικές (αριθμ. πρωτ.: 672/4-6-2015, 1154/18-11-2015) στο Υπουργείο Εσωτερικών για την επίλυση του προβλήματος κατάταξης εργαζομένων χωρίς το τυπικό προσόν.
Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν όχι μόνο η δέσμευση των αρμοδίων αλλά και η ενσωμάτωση στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση σχετική διάταξης. Δέσμευση που υλοποιείται μιας και στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών συμπεριλαμβάνεται εκ νέου η σχετική διάταξη, ενώ και στην συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη δεσμεύτηκε ξεκάθαρα πως η σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για τους εργαζόμενους με δικαστική απόφαση που δεν κατείχαν το τυπικό προσόν της κατηγορίας που εργάζονται ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ από το Υπουργείο!!!
Εντελώς απροσδόκητα, στις 4 Αυγούστου 2016 και ενώ είναι γνωστές σε όλους οι ενέργειες της Ομοσπονδίας που αρμοδίως έκανε και οι δεσμεύσεις του Υπουργείου, γίναμε γνώστες του Δελτίου Τύπου του Συνδικάτου Ο.Τ.Α. το οποίο μας ενημερώνει πως για το εν λόγω ζήτημα παρενέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου, «…όπως έχει δεσμευτεί στο παρελθόν να φέρει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να δοθεί λύση στο θέμα…».
Επίσης, μας ενημερώνουν (!!!) πως ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών (χωρίς να μας πουν ποιος) «…δήλωσε ότι δεσμεύεται για τους χωρίς  τυπικό προσόν ότι θα υπάρξει ρύθμιση στο νομοσχέδιο σκούπα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα τακτοποιηθεί το θέμα…».
Θα δίναμε θερμά συγχαρητήρια αν δεν γνωρίζουμε ήδη πως πρόκειται για μια ακόμη επικοινωνιακού τύπου δήθεν παρέμβαση του Συνδικάτου Ο.Τ.Α. που προσπαθεί να καπηλευθεί την προσπάθεια που συνολικά η Ομοσπονδία έκανε για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.
Δεν μπορούν και δεν θα τους επιτρέψουμε να κοροϊδέψουν κανένα!!! Τελικά ο επικοινωνιακός τακτικισμός, η υποκρισία, ο λαϊκισμός και ο φαρισαϊσμός δεν αποτελούν προνόμιο μόνο της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.
Υιοθετούνται χωρίς δεύτερη σκέψη από τους συναδέλφους του Συνδικάτου Ο.Τ.Α. αδιαφορώντας για το συμφέρον των εργαζομένων που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν!!! ΜΑΤΑΙΩΣ… ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ.
Και επειδή ούτε εμείς, ούτε οι εργαζόμενοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, θυμίζουμε πως σήμερα, οι συνάδελφοι του Συνδικάτου Ο.Τ.Α., καταγγέλλουν την συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για την προσπάθεια κατάργησης του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώς (Β.Α.Ε.) των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. (Ν.3660/2008) όταν το 2008 κατήγγειλαν την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για «ξεπούλημα του κλάδου» για την ένταξή τους στο καθεστώς των Β.Α.Ε. Τακτική που ζημίωσε όσους εργαζόμενους τους άκουσαν, τους πίστεψαν και δεν εντάχθηκαν στο ειδικό καθεστώς.


http://www.aftodioikisi.gr

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒσΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2016 στο Ε.Κ.Θ. αναβάλλεται επειδή η αναμενόμενη συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη και γι αυτό θα οριστεί εκ νέου εφόσον προγραμματιστούν νέες εξελίξεις


Για το Δ.Σ.                               Η Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας                         Ιωακειμίδου Ζωή                          Φανάρα Θεοπίστη